Takaisin Edellinen Seuraava
Gotland Runt 1-3.7.2007
Timo
2007.07.04
2010.04.13

Start­ti me­ni muu­ten hy­vin, mut­ta nai­sis­to J80:llä park­kee­ra­si lin­jal­le ei­kä läh­te­nyt vaik­ka läh­tö­pauk­ku jo tu­li. Ol­tiin suun­ni­tel­tu seu­ra­ta Fi­nal­lin tak­tiik­kaa, mut­ta van­ha ket­tu re­a­goi tä­hän jää­mäl­lä rei­lus­ti taak­se. Al­mag­run­de­til­la tuu­li lop­pui täy­sin. Oh­jai­lu­vauh­ti o­li vä­his­sä, i­so ruot­sa­lai­nen ve­ne jo­pa käyt­ti keu­la­pot­ku­ri­a vält­tääk­seen ko­la­roin­ti­a. Al­man jäl­keen nos­tet­tiin spin­nu ja a­let­tiin o­hi­tel­la LYS2 ve­nei­tä. Il­lan pi­me­tes­sä hu­vit­ti EPS:n Frei­ja jol­la o­li tri­ko­lo­ri vää­rin päin. Har­mi, et­tei saa­tu ku­vaan. Få­rön ra­por­tin mu­kaan o­lim­me kär­jes­sä, mut­ta näim­me Xant­hen kui­ten­kin keu­lan e­des­sä. Il­mei­ses­ti hei­dän suun­ti­ma­kom­pas­sin­sa o­li muu­ta­man as­teen pie­les­sä ja ma­ja­kan suun­ti­ma 270 as­tet­ta tu­li vii­ti­sen mi­nuut­ti­a myö­häs­sä. Ös­ter­gar­nin jäl­keen is­ke­nyt su­mu pi­ris­ti tun­nel­maa. Kat­sas­tus­va­rus­tei­nen vap­pu­tor­vi su­mu­tor­ve­na nau­rat­ti mei­tä ja mui­ta kil­pai­li­joi­ta. Yk­si ruot­sa­lais­ve­ne las­ki pur­jeet ja käyn­nis­ti moot­to­rin he­ti kun su­mu tu­li. Su­mun häl­vet­ty­ä kaik­ki kui­ten­kin pur­jeh­ti­vat nor­maa­lis­ti. Ho­bur­gil­la a­jet­tiin taas spin­nul­la. O­sa ve­neis­tä oi­kai­si nie­men kär­jen ka­rien kes­kel­tä. For­ti­na Fun sai mei­dät täs­sä kiin­ni. Ho­bur­gil­la kat­sot­tiin, et­tei mei­dän spin­nul­la voi a­jaa tä­hän tuu­leen ja kul­maan. Ko­ko mat­kan o­li e­ni­mäk­seen si­vu­tuu­li jo­ten ki­sa o­li ai­ka help­po. Me ei oi­kein pääs­tä spin­nul­la a­ja­maan si­vu­tuu­les­sa, jo­ten lop­pu­a koh­ti jää­tiin kär­jes­tä. Li­säk­si pi­ti muis­taa, et­tä yk­kös­ge­no­a o­li vain pi­ka­kor­jat­tu ja sen kes­tä­vyy­des­tä ei ol­lut mi­tään ta­kui­ta. Tä­män ta­ki­a teh­tiin pur­je­vaih­to­ja nor­maa­li­a ti­he­äm­mi­on. Lop­pu me­ni si­vu tuu­les­sa G1 ja G3 ja vaih­del­len. Maa­liin pääs­tiin jo tiis­tai il­ta­na. Sau­nan jäl­keen saa­tiin tu­lok­si­a ja ol­tiin to­del­la tyy­ty­väi­si­ä nel­jän­teen si­jaan. Kes­ki­viik­ko­na o­li­si ol­lut hy­vä ke­li a­jaa ta­kai­sin Han­koon, mut­ta pää­tet­tiin jää­dä pal­kin­to­jen ja­koon kun on ker­ran­kin jo­tain ha­et­ta­vaa. Tors­tai­na sit­ten o­do­tet­tiin, et­tä 15 m/s vas­ta­tuu­li vä­hän moi­nai­si. Il­lal­la tuu­li myös kään­tyi suo­tui­sem­mak­si ja pääs­tiin pa­luu­mat­kal­le keu­lan nous­tes­sa mel­kein Han­ko­a koh­ti.

Got­land Runt 1-3.7.2007

Gas­tit:

Juk­ka Sal­mi­nen, Sei­ja Mark­ka­nen, Ti­mo Mark­ka­nen ja Ju­ha Ka­ta­ja