Takaisin Edellinen Seuraava
Volvo Suursaari Race
Timo
2008.06.07
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, An­na, El­lu, Kim­mo ja Tuo­mo

Ku­vi­a

Tuu­lien­nus­teet lu­pa­si­vat mie­len­kiin­tois­ta ki­saa ja sel­lai­nen saa­tiin­kin.

Start­ti o­tet­tiin tä­nä­kin vuon­na oi­ke­as­ta lai­das­ta, jos­sa o­li ti­laa. Va­sen lai­ta näh­tä­väs­ti ve­ti pa­rem­min, kos­ka jää­tiin po­ru­kas­ta jon­kin ver­ran. Spin­nul­la pääs­tiin Mel­kin poi­jul­le as­ti. Hramt­so­wil­la spin­nu taas y­lös ja mat­ka jat­kui vauh­dik­kaas­ti. Tuul­ta o­li n. 10 m/s. Tuu­li kään­tyi ai­ka ta­sai­ses­ti myö­tä­päi­vään ja en­nen Kal­bo­dag­run­di­a a­jet­tiin jo ge­nu­al­la. Tuu­li nou­si ja kään­tyi y­hä vas­tai­sem­mak­si. Vaih­doim­me ge­nu­an fok­kaan. Keu­laan o­li jää­nyt lait­ta­mat­ta na­rut man­too­kiin, jot­ka pi­tä­vät pur­jeet keu­las­sa. Ui­tet­tiin fok­kaa pa­ri ker­taa me­res­sä ja fal­li­kin kar­ka­si. Saa­tiin fok­ka kui­ten­kin y­lös.

Krys­sil­lä ta­ka­nam­me o­li­vat vain Ca­ram­ba ja Sa­la­ci­a. Win­dUn­gen ai­ka lä­hel­lä ja muut kau­em­pa­na. Win­dUn­ge­ni­a läh­det­tiin ta­voit­ta­maan. On­nis­tuim­me jo o­hit­ta­maan kun tuu­len ke­ven­nyt­ty­ä pi­ti taas vaih­taa ge­nu­a ja Win­dUn­gen pää­si kar­kuun. Si­joi­tuk­set Win­dUn­gen vä­lil­lä vaih­tui­vat jon­kun ker­ran.

Kun lä­hes­tyt­tiin Kot­kan port­ti­a o­li tuu­li nous­sut taas y­li 10 m/s. Win­dUn­gen o­li jos­sain e­del­lä ja muis­ta ei mi­tään ha­vain­to­a. O­lin vä­hän ih­me­tel­lyt mik­si ku­kaan ei tee il­moi­tuk­si­a Kot­kan por­til­la VHF:llä. Syy sel­vi­si kun tu­li mei­dän vuo­ro. VHF o­li myk­kä. Mas­ton hui­pus­sa o­le­vat an­ten­ni ei toi­mi­nut. On­nek­si va­ra-an­ten­ni toi­mi ja saim­me il­moi­tuk­set teh­ty­ä. Kuu­lu­vuus va­ra-an­ten­nil­la on kui­ten­kin niin sup­pe­a (ku­kaan ei jak­sa toi­mi­a an­ten­nin te­li­nee­nä pit­kään) et­tem­me kuul­leet kuin vain ai­van lä­hel­läm­me o­le­vien ve­nei­den il­moi­tuk­set. Täs­sä vai­hees­sa si­joi­tuk­sem­me o­li 10. Tuul­ta o­li puus­kis­sa jo­pa 15 m/s em­me­kä täs­sä o­le par­haim­mil­lam­me.

Suur­saa­ren kier­to o­li täl­lä ker­taa har­vi­nai­sen help­po. Kun pääs­tiin i­tä­puo­lel­le a­let­tiin löy­sä­tä pur­jei­ta ja yk­sin­ker­tai­ses­ti pur­jeh­du­soh­jei­den mu­kaan kier­sim­me saa­ren ja sen luo­dot. E­te­lä­kär­je­sää o­li­si voi­nut to­vin a­jaa spin­nul­la. An­na kui­ten­kin huo­ma­si, et­tä spin­nun fal­li on ris­tis­sä yl­hääl­lä o­le­van fo­kan fal­lin kans­sa. A­si­a saa­tiin sel­vi­tet­ty­ä kun vaih­doim­me taas ge­nu­an. Tuu­li o­li kui­ten­kin lii­an ko­va si­vus­sa, jo­ten pa­la­sim­me Kot­kan por­til­le ge­nu­al­la. Kär­jes­sä tuu­li i­han ki­vas­ti. I­sol­la ja fo­kal­la 10 sol­mu­a.

Pa­luu o­li sit­ten spin­nu­a­je­lu­a. Kot­kan por­til­la kuul­tiin Fun Firs­tin ja Win­dUn­ge­nin ra­por­tit. Tau­lu­kon pe­rus­teel­la joh­dim­me hei­tä täs­sä vai­hees­sa. To­si­a­si­as­sa o­lim­me täs­sä vai­hees­sa si­jal­la 6.

Toi­veet si­joi­tuk­sis­ta he­rä­si­vät nyt kun o­li jo­tain tie­to­a. Jos tuu­li py­syi­si ta­sai­se­na, o­li­si­vat mei­dän ta­soi­tuk­set hy­vät täs­sä ko­va­vauh­ti­ses­sa ki­sas­sa. Niin­hän sii­nä kui­ten­kin kä­vi, et­tä au­rin­gon las­kies­sa tuu­li heik­ke­ni ja sa­mal­la si­joi­tus­toi­veem­me. Grå­sal­la o­lim­me 7. ja maa­lis­sa 11. A­vo­me­ri­ki­sa­si­joi­tuk­set rat­kais­tiin Hau­ki­lah­del­la.

O­len kui­ten­kin tyy­ty­väi­nen ki­saan. Ve­ne ja te­am kes­ti­vät koh­ta­lai­sen ke­lin hy­vin. VHF an­ten­ni o­li ai­no­a on­gel­ma. Kes­keyt­tä­nei­tä ve­nei­tä o­li yl­lät­tä­vän pal­jon. Tuul­ta o­li kui­ten­kin eh­kä vain n. 12 m/s.

Tä­nä vuon­na LYS3 a­jet­tiin sa­mal­la ly­hy­el­lä rei­til­lä kuin OR­Ci. Pe­rin­tei­sil­tä kil­pa­pur­jeh­dus­pii­reil­tä saa­ma­ni to­del­la ne­ga­tii­vi­sen pa­laut­teen ta­ki­a o­lin vaih­ta­mas­sa LYS3:n. Mie­li te­ki­si spe­ku­loi­da mi­ten o­li­sim­me pär­jän­neet LY­Sis­sä. 10 mi­nuu­tin e­ro läh­tö­a­jois­sa ei kui­ten­kaan oi­keu­ta sii­hen. LYS3:lle kä­vi mei­hin näh­den sa­moin kuin meil­le i­som­piin OR­Ci ve­nei­siin näh­den. Me o­lim­me jo maa­lis­sa kun he a­joi­vat vie­lä e­del­leen heik­ke­ne­väs­sä tuu­les­sa.

Näil­lä nä­ky­min seu­raa­va ki­sam­me on Han­gö-Sand­hamn

Tack och ad­jö!