Takaisin Edellinen Seuraava
Pentala Race
Hikinen iltapäivä
Timo
2008.08.22
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Kim­mo ja Jou­ni

Kot­kan pur­si­seu­ran 120 vuo­si­juh­lien ja gas­tien so­si­aa­lis­ten vel­voit­tei­den ta­ki­a o­lim­me pie­nel­lä po­ru­kal­la liik­keel­lä. Ta­voit­tee­na o­li kui­ten­kin pa­ran­taa ran­king pis­tei­tä.

Lu­vas­sa o­li ke­vyt­tä tuul­ta. Star­tis­sa vä­hän myö­häs­tyin. E­ka start­ti­ni tä­nä vuon­na! Tuu­li lop­pui kui­ten­kin lä­hes ko­ko­naan ja ko­ko po­ruk­ka o­li ka­sas­sa. Tuu­li sit­ten taas pa­ra­ni ja se al­koi ol­la lii­an­kin vauh­di­kas­ta mei­dän tri­ol­le.

Pen­ta­lan e­ri­no­mai­nen ra­ta an­taa kai­ken­lai­si­a tuu­len suun­ti­a ja työl­lis­tää gas­te­ja. Kol­mis­teen pys­tyt­tiin kui­ten­kin a­ja­maan kaik­ki spin­nuo­suu­det, jot­ka muu­ten­kin o­li­si a­jet­tu täy­sil­lä. On o­pet­ta­vais­ta kun jo­kai­nen jou­tuu te­ke­mään e­nem­män kuin nor­maa­lis­ti.

Ei tul­lut kuin pa­ri pa­hem­paa on­gel­maa. En­sim­mäi­nen o­li kun jiip­pa­sim­me en­nen merk­ki­ä ja tuu­li kään­tyi sa­maan ai­kaan kym­me­ni­ä as­tei­ta ja spin­nu o­li o­tet­ta­va a­las il­man et­tä saa­daan keu­laan mi­tään ti­lal­le. Toi­nen o­li kun spin­nun fal­li kar­ka­si, ei­kä si­tä krys­sil­lä saa­tu kiin­ni.

O­li meil­lä pie­nes­tä po­ru­kas­ta e­tu­a­kin. Kun en­sim­mäi­sen ker­ran a­joim­me e­te­lään Ky­tön ta­ka­na, au­ke­si tuu­li sen ver­ran, et­tä spin­nun voi nos­taa. Sa­ma huo­mat­tiin myös Eb­ne­ge­as­sa. Meil­lä hom­ma kes­ti sen ver­ran kau­em­min, et­tei eh­dit­ty nos­taa spin­nu­a tuu­len kään­ty­es­sä vas­taan. Eb­ne­ge­a jou­tui sit­ten las­ke­maan spin­nul­laan a­las, tuu­len kään­ty­es­sä lo­pul­ta täy­dek­si krys­sik­si.

Maa­lis­sa Eb­ne­ge­a jäi jäl­keen ja Miss Pig­gyl­le jää­tiin jon­kin ver­ran. Tu­lok­si­a ei o­le ne­tis­sä, jo­ten en tie­dä mit­kä tuu­let on ar­vot­tu ja mi­kä on si­joi­tuk­sem­me. A­lus­sa o­li ai­ka ke­vyt­tä, mut­ta kes­ki­tuu­li mi­nun mie­les­tä o­li 12-14 sol­mu­a.

Li­sät­ty sun­nun­tai­na:

Si­joi­tuk­sem­me o­li sit­ten 7/11. I­han ok täl­lä po­ru­kal­la. Tuu­let o­vat sit­ten kui­ten­kin ol­leet tu­lok­sis­ta pää­tel­len ke­vy­em­mät kuin a­jat­te­lin. Kai se a­lun heik­ko tuu­li kes­ti niin kau­an.

Min­kä­kö­hän ta­ki­a tuu­li­tie­to­ja ei voi jul­kis­taa? Aut­tai­si ym­mär­tä­mään tä­tä mo­ni­mut­kais­ta tu­los­las­ken­taa pa­rem­min, jos oi­kei­den ki­so­jen las­ken­ta­pe­rus­teet o­li­si­vat tie­dos­sa. Mit­ta­kir­jo­ja tut­ki­mal­la en pys­ty ym­mär­tä­mään mi­ten nä­mä tu­lok­set on las­ket­tu.