Takaisin Edellinen Seuraava
Emäsalon lenkin ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen vaikeaa, mutta onnistui kuitenkin
Timo
2008.05.18
2010.04.13

E­mä­sa­lon lenk­ki tai­taa jää­dä vä­liin. Ki­saan on lä­hes mah­do­ton­ta il­moit­tau­tu­a. O­lem­me Jon­nan kans­sa mo­lem­mat IT am­mat­ti­lai­si­a, mut­ta il­moit­tau­tu­mi­nen HTPS:n sys­tee­mil­lä ei kui­ten­kaan (tai tä­män ta­ki­a) on­nis­tu.

Jon­nan kom­ment­ti a­si­aan: tai ai­na­kin se Sai­ling Re­gis­ter ai­na mun koh­dal­la kek­sii il­moit­taa yl­lät­tä­väs­tä vir­hees­tä...

HTPS ha­lu­aa, et­tä Pyy­saa­res­sa vie­te­tään ko­ko vii­kon­lop­pu. Meil­lä se ei tai­da on­nis­tu­a. Vii­me vuon­na­kin jäi pal­kin­not ha­ke­mat­ta.

Jon­na on­nis­tui nyt kui­ten­kin il­moit­ta­maan Val­pu­rin ki­saan, jo­ten kyl­mä yö on taas e­des­sä...

Ol­laan­ko me sit­ten­kään il­moit­tau­dut­tu. Il­moit­tau­tu­nei­den lis­taa ei pää­se se­laa­maan e­kaa si­vu­a pi­tem­mäl­le...

On­nis­tuu se kui­ten­kin kun se­laa ruu­tu­a e­teen­päin.