Takaisin Edellinen Seuraava
Emäsalon lenkki
Lisätty Joakimin kommentit
Timo
2008.05.24
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, An­na Har­pi­la, Tuo­mo Roi­ne ja Kim­mo Pön­tis­kos­ki.

Start­ti o­li tä­nä vuon­na Val­li­saa­ren ja I­so­saa­ren vä­lis­sä. Hel­sin­gin kau­pun­gin vir­ka­mie­het o­vat kiel­tä­neet Kus­taan­mie­kan käy­tön. Juop­po­jen kus­kaa­mi­nen Hel­sin­gin ja Tal­lin­nan vä­lil­lä on tär­ke­äm­pää.

Start­ti su­jui hy­vin. It­se a­si­as­sa ku­kaan muu ei e­des y­rit­tä­nyt läh­te­ä a­jois­sa. (Lu­e jäl­jem­mät kom­men­tit) Star­tin jäl­keen me­ni jon­kin ai­kaa en­nen kuin saa­tiin trim­mit koh­dal­leen. Ai­ka no­pe­as­ti näh­tiin, et­tä me­ren puo­li ve­ti pa­rem­min ja väl­tim­me ran­taa. Kaik­ki pie­nen LY­Sin ve­neet o­hi­tim­me ai­ka no­pe­as­ti. Lo­pul­ta "he­vo­sien" koh­dal­la pur­jeh­dim­me kol­mis­teen Kap­ta­hin ja Bo­jang­le­sin kans­sa. Tuu­li o­li var­sin ke­vyt ja vas­tai­nen. En­nen Kau­nis­saar­ta on­nis­tuim­me o­hit­ta­maan Kap­ta­hin ja o­lim­me ko­ko jou­kon kär­jes­sä. Tuu­li o­li hie­man pa­ran­tu­nut ja Kap­ta­hin ve­ne vauh­ti o­li pa­rem­pi kuin meil­lä. A­joim­me Tal­lör­nin e­te­lä­puo­lel­ta et­tem­me jou­tui­si a­ja­maan a­las krys­si­suun­nas­ta. Kap­tah o­li kui­ten­kin e­del­leen ta­sois­sa ja pää­si o­hit­se en­nen O­nak­sen port­ti­a. Meil­le tu­li las­ke­va shif­ti em­me­kä saa­neet ven­dat­tu­a e­teen. Täs­sä vai­hees­sa Stel­la ja I­so kat­ti o­li­vat saa­vut­ta­neet mei­dät.

Krys­si jat­kui E­mä­sa­lon e­te­lä­kär­keen. O­hi­tim­me taas Kap­ta­hin, mut­ta Bo­jang­les o­li ot­ta­nut mei­dät kiin­ni. E­mä­sa­lon ta­ka­na tuu­li o­li e­del­leen vas­tai­nen ja krys­si jat­kui. Kap­ta­hin ja Bo­jang­le­sin kans­sa si­joi­tuk­set vaih­te­li­vat. Tuu­li o­li to­del­la vaih­te­le­vaa. O­li ti­lan­ne, jos­sa a­joim­me rin­nak­kain Kap­ta­hin kans­sa. Kum­mat­kin e­ri hals­sil­la. Kap­tah fo­kal­la o­li mei­tä vah­vem­pi täs­sä krys­si­ki­sas­sa. Me taas jä­tim­me Bo­jang­le­sin taak­se. Täs­sä vai­hees­sa i­son LY­Sin kär­ki ja mo­ni­run­got o­li­vat o­sit­tain o­hit­ta­neet mei­dät.

Pää­sim­me lo­pul­ta E­mä­sa­lon poh­jois­kär­keen ja a­voi­meen tuu­leen. Spin­nu vii­mein­kin y­lös. Spin­nul­la pääs­tiin sil­lal­le ja sen a­li. Sil­lan jäl­keen o­li plä­gä. Las­kim­me spin­nun ja li­vuim­me mas­sal­la mo­ni­run­ko­jen ja myös Kap­ta­hin o­hi. Jat­ko su­jui spin­nul­la. Vaih­doim­me pa­riin ot­tee­seen spin­nu­a kos­ka tuu­li vaih­te­li si­vu ja myö­täi­sen vä­lil­lä.

Uu­tuu­te­na saim­me nyt vä­li­ai­ka­ra­por­tin sil­lan a­li­tuk­ses­ta. Sen mu­kaan Vin­dUn­gen o­li 10 ja Don­na 12 mi­nuut­ti­a jäl­jes­sä. Pää­vas­tus­ta­ja o­li siis Kap­tah, jon­ka pää­tim­me pi­tää ta­ka­na. Las­kim­me spin­nun jo e­te­lä­jää­poi­jul­la vaik­ka o­li­sim­me voi­neet a­jaa sil­lä ku­nin­kaan­sal­meen as­ti. E­tu­mat­ka vai­kut­ti riit­tä­väl­tä ja ha­lu­sin ot­taa var­man pääl­le. Tä­mä o­soit­tau­tui sit­ten pa­hak­si vir­heek­si.

Ku­nin­kaan sal­mes­sa pääs­tiin vä­häl­lä, vain yk­si tik­ki pi­ti ot­taa. A­ja­mi­nen täs­tä lä­pi ra­joit­taa ki­sas­ta i­sot ve­neet pois. So­pi­val­la tuu­lel­la täs­tä ei pää­se lä­pi. Toi­saal­ta E­mä­sa­lon sil­ta­kin ra­joit­taa jo­ten...

Kruu­nu­vuo­ren se­läl­lä krys­si jat­kui. Ve­dim­me pit­kän ti­kin Lon­nan o­hi. Tuu­li kään­tyi sen ver­ran, et­tä jäl­jes­säm­me tul­leet ve­neet pää­si­vät a­ja­maan suo­raan va­sik­ka­saa­ren o­hi maa­li­a koh­ti. Kap­tah, Eb­ne­ge­a ja Don­na pää­si­vät nyt tun­nis­tu­se­täi­syy­del­le. Eb­ne­ge­a ei ol­lut sil­lal­la vii­den par­haan jou­kos­sa, jo­ten ih­met­te­lim­me hei­dän mah­ta­vaa nou­su­aan. Maa­liin tul­les­sa o­lim­me va­kuut­tu­nei­ta, et­tä hä­vi­sim­me Eb­ne­ge­al­le. O­lim­me sil­tä tyy­ty­väi­si­ä ki­saan. Kaik­ki o­li men­nyt hy­vin lu­kuu­not­ta­mat­ta lii­an ai­kais­ta spin­nun las­ku­a, jo­ka me­nee o­maan piik­kii­ni.

Sai­ling­Re­gist­ryn mu­kaan me kui­ten­kin voi­tim­me, jo­ten pi­tä­nee men­nä pal­kin­to­jen ja­koon, et­tä nä­em­me vi­ral­li­sen tu­lok­sen.

Pal­kin­to­jen ja­os­sa saim­me kier­to­pal­kin­non, jo­ten voit­to o­li tot­ta. Val­vo­tun yön jäl­keen se tun­tui u­pe­al­ta.

Ko­vim­man uh­kaa­jan Jo­a­ki­min kom­men­tit Eb­ne­ge­al­ta:

Pa­ri kom­ment­ti­a vie­lä ki­sa­ra­port­tii­si. Ai­na­kin me, Don­na ja to­den­nä­köi­ses­ti myös Vin­dUn­gen o­lim­me hy­vin­kin a­jois­sa lin­jal­la. Me­hän me­nim­me pi­an star­tin jäl­keen paa­ral­la tei­dän e­des­tä.

E­mä­sa­lon sil­lan vä­li­ai­ka­ra­por­toin­ti ei oi­kein toi­mi­nut, kos­ka juu­ri sil­loin pi­ti las­ke­a spin­nu ja ai­na­kaan meil­lä ei ol­lut ai­kaa lä­het­tää teks­ti­vies­ti­ä. O­lim­me sil­lan al­la hiu­kan en­nen Bo­jang­le­si­ä, ku­ta­kuin­kin yh­tä­ai­kaa Don­nan kans­sa. A­ni­a­ra o­li u­sei­ta mi­nuut­te­ja jäl­jes­sä. Oi­ke­as­ti o­lim­me siis nel­jän­si­ä ta­soi­te­tus­sa a­jas­sa ko. pai­kas­sa ja Vin­dUn­gen­kin o­li ai­van lä­hel­lä ja o­hi­tim­me sen jo Svart­bäc­kin­se­läl­lä.

Jo­a­kim

Jat­kan vie­lä...

Ra­por­tis­sa mai­nit­set, et­tä i­so luok­ka me­ni teis­tä o­hi vas­ta E­mä­sa­lon ta­ka­na. Pää­sit­te il­mei­ses­ti ai­van e­ri tuu­liin, kun pää­sit­te kar­kuun. Meis­tä Stel­la ja Ram­da­ta me­ni­vät hur­jal­la vauh­tie­rol­la o­hi jo sel­väs­ti en­nen He­vo­si­a. Nau­tin'nol­la ja jo­ku FG33 o­hit­ti­vat sit­ten vas­ta Kau­nis­saa­ren koh­dal­la ja pal­jon niu­kem­min.

Jo­a­kim

Huom! Fak­tois­sa voi ol­la puut­tei­ta, kos­ka en nyt jak­sa miet­ti­ä mi­ten kir­jau­tui­sin Sai­ling Re­gis­te­riin. O­sa­not­ta­ja­lu­et­te­loi­ta tai tu­los­lis­to­ja ei kä­sit­tääk­se­ni voi se­la­ta il­man re­kis­te­röi­ty­mis­tä. It­se Sai­ling­Re­gis­ter i­de­a on mie­les­tä­ni lois­ta­va ja o­len it­se­kin a­ja­tel­lut, et­tä tuol­lai­nen pi­täi­si pe­rus­taa. Tai­taa kui­ten­kin ol­la niin, et­tä on vai­ke­aa saa­da riit­tä­vää ra­hoi­tus­ta hank­keel­le. IT-jär­jes­tel­mis­sä tes­taa­mi­sen o­suus ku­luis­ta on noin 80-90%. Tä­män ta­ki­a nä­mä ku­lut y­ri­te­tään sä­lyt­tää käyt­tä­jil­le.