Takaisin Edellinen Seuraava
WB-Sails Round the Buoys
Harvinaista ratakisaa
Timo
2008.05.31
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, An­na, El­lu, Kim­mo ja Tuo­mo.

Kau­den en­sim­mäi­nen ra­ta­ki­sa. Tuu­lien­nus­teet o­li­vat huo­not, mut­ta sää o­li muu­ten mu­ka­va. Näis­sä heik­ko­tuu­li­sis­sa ki­sois­sa on mei­dän kan­nal­ta se i­kä­vä piir­re, et­tä kes­ki­tuu­lek­si tu­lee 6 sol­mu­a, mi­kä on OR­Ci kir­jam­me mu­kaan meil­le se tuu­li, jos­sa mei­dän pi­täi­si ol­la par­haim­mil­lam­me.

Star­tit me­ni­vät ai­ka hy­vin, mut­ta var­sin­kin y­lä­mer­kil­lä teh­tiin ar­vi­oin­ti­vir­hei­tä ja y­li­mää­räi­si­ä ven­do­ja.

Po­si­tii­vis­ta on, et­tä tii­mim­me on no­pe­as­ti op­pi­nut to­del­la pal­jon. Tä­mä lu­paa hy­vää jat­kos­sa.

Tu­lok­set ei­vät tä­tä kir­joit­ta­es­sa o­le tie­dos­sa. Jo­ka ta­pauk­ses­sa hän­tä­pääs­sä ol­laan, en­kä ra­ta­ki­sas­sa ko­vin pal­jon o­dot­ta­nut­kaan.

... Sen­su­roi­tu ...

Täs­sä ol­lut teks­ti on pois­tet­tu. Teks­ti ei si­säl­tä­nyt mi­tään mi­kä ei pi­täi­si paik­kan­sa. Teks­tis­sä mai­ni­tut hen­ki­löt vas­tat­koon it­se te­ois­taan. Mi­nä en o­le ke­nel­le­kään an­teek­si­pyyn­tö­ä vel­kaa. Mi­nu­a on vaa­dit­tu pois­ta­maan teks­ti. Voin sa­man­tien tie­ten­kin lo­pet­taa Val­pu­ril­la kil­pai­le­mi­sen, jos se ai­heut­taa näin pal­jon on­gel­maa..

Em­me­hän me tie­ten­kään lo­pe­ta. Kil­pa­pur­jeh­dus on niin haus­kaa, et­tei sil­le kui­ten­kaan löy­dä mi­tään kor­vi­ket­ta. Ta­soi­tus­sään­nöis­sä­kin on ny­ky­ään va­lin­nan va­raa, pu­hu­mat­ta­kaan e­pä­vi­ral­li­ses­ta In­fer­no 31 OD:stä.