Takaisin Edellinen Seuraava
LYS taktiikka
valpuri
2009.03.07
2010.04.13

Al­ku­pe­räi­nen suun­ni­tel­ma täl­le vuo­del­la o­li a­jaa LYS ki­so­ja e­nem­män kuin en­nen. 1.15 lu­vul­la on ai­ka pal­jon sa­mo­ja no­peuk­si­a kul­ke­vi­a ve­nei­tä ja on ol­lut mo­ni­a jän­nit­tä­vi­ä ki­so­ja.

In­fer­no 31 lu­ku nou­si­kin sit­ten 1.16:een ja tä­mä pa­kot­ti miet­ti­mään suun­ni­tel­mi­a uu­des­taan. Yk­si LYS py­kä­lä on ai­ka pal­jon. Mel­kein 7 se­kun­ti­a mai­lil­le ja y­li 15 mi­nuut­ti­a Suur­saa­ri­ki­sas­sa. Kär­jes­sä e­rot o­vat Suur­saa­res­sa­kin se­kun­te­ja ja mi­nuut­te­ja ei kym­me­ni­ä mi­nuut­te­ja. Vii­me ke­sä­nä voi­tet­tiin kak­si LYS ki­saa ja e­rot niis­sä­kin mi­ni­maa­li­set. ORC tai IRC o­li­si tie­tys­ti rei­lum­pi sään­tö, mut­ta mei­dän ko­kois­ten ve­nei­den puut­tu­mi­nen niis­tä, te­kee ki­sois­ta tyl­si­ä.

Vii­me vuon­na meil­lä o­li 22 LYS start­ti­a ja 16 ORC start­ti­a. En­sim­mäi­nen a­ja­tus LYS ki­so­jen pois jät­tä­mi­ses­tä, te­ki­si i­son lo­ven ki­sa­oh­jel­maam­me. Toi­saal­ta ko­ke­muk­ses­ta tie­dän, et­tä jos ve­neel­lä on mit­ta­lu­ku, jol­la ei voi pär­jä­tä, a­len­taa mo­ti­vaa­ti­o­ta.

Kun kai­ken­lai­si­a i­de­oi­ta vi­li­see pääs­sä kai­ken ai­kaa, ei­kä Jon­na­kaan juu­ri nii­tä hil­lit­se, niin täs­tä saa­daan en­si ke­sän LYS tak­tiik­ka.

Jon­nan Gu­y 22 (TI­WA) kai­ve­taan naf­ta­lii­nis­ta ja tuo­daan Hel­sin­kiin. Ve­ne on myy­tä­vä­nä, mut­ta ei o­le vie­lä men­nyt kau­pak­si. Se on lois­to­kun­nos­sa. Poh­ja lai­ta­tet­tu ja uu­det pur­jeet. A­jam­me siis TI­WAl­la LYS ki­sat!

Jos ei sit­ten jo­ku eh­di os­taa TI­WAA pois. Jos näin käy, pi­tää kek­si­ä li­sää...

Tar­vit­sem­me kui­ten­kin spin­nun. Ny­kyi­nen H-ve­neen spin­nu on a­li­mit­tai­nen. On­ko si­nul­la so­pi­vaa spin­nu­a Gu­y 22:een? Tar­jou­dun os­ta­maan sen! Mi­tat SL=8,75. So­pi­vi­a o­vat e­sim. A­van­ce 24, Ma­xi-777 tai Al­bin-Exp­res­sin käy­tös­sä ku­tis­tu­nut.