Takaisin Edellinen Seuraava
Volvo Suursaari Race
Volvo Kotka Race?
valpuri
2009.06.06
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Ki­lu, Ee­va ja Len­nu

Sää star­tis­sa o­li kyl­mä ja sa­tei­nen. Läh­dim­me kui­ten­kin in­nok­kai­na ki­saa­maan. En­sim­mäi­nen vies­ti lau­ta­kun­nan a­luk­ses­ta o­li: Lyk­käys - li­sää tie­to­a mais­sa (AP+H). Kaik­ki siis ta­kai­sin ran­taan, vä­hän runt­ti­mai­seen muo­dos­tel­ma­kel­lun­taan.

Ti­mot miet­ti­vät Kot­kan tuu­li­a

Ve­neet läh­te­vät start­tiin

Ve­nä­jäl­tä ei ol­tu saa­tu lu­paa Suur­saa­ren kier­toon ja va­ra­ra­ta o­tet­tiin käyt­töön. Start­ti myö­häs­tyi tun­nil­la, mut­ta var­hen­tui mei­dän koh­dal­la mi­nuu­til­la. Yk­kö­nen tu­li kol­me mi­nuut­ti­a val­mius­vies­tin jäl­keen.

Meil­lä o­li spin­nu ja suun­ni­tel­ma val­mii­na, ei­kä mi­tään on­gel­maa läh­te­ä vä­hän ai­kai­sem­min.

Spin­nul­la pääs­tiin mel­kein Kal­bå­dag­run­dil­le as­ti. En­nen si­tä tu­li pa­ri sa­de­pil­ve­ä, jot­ka ve­den li­säk­si toi­vat tuul­ta ja kään­si­vät si­tä vas­tai­sem­mak­si. Meil­lä o­li vää­rä spin­nu yl­hääl­lä ja jou­duim­me ot­ta­maan sen a­las. Tä­män vir­heen tein tois­ta­mi­seen ja vie­lä kol­man­nen ker­ran pa­luu­mat­kal­la.

Kal­bå­dag­run­din jäl­keen a­jel­tiin jo­nos­sa si­vu­tuul­ta Kot­kan por­tin o­hi Kaak­ko­nie­men e­te­lä­puo­lel­le, jos­ta pääs­tiin krys­si­mään Pat­ri­ci­an ma­ta­lan poi­jul­le. Tääl­tä jat­ket­tiin lens­sil­lä E­lon mer­keil­le.

Kot­kan por­til­la em­me ol­leet spin­nuon­gel­mien ta­ki­a it­seem­me tyy­ty­väi­si­ä. Ki­saa o­li vie­lä mel­kein puo­let jäl­jel­lä.

Kot­kan por­tin jäl­keen tuu­li kään­tyi vas­tai­sek­si ja pääs­tiin krys­si­mään. Tuu­li o­li var­sin mie­len­kiin­toi­nen ja ko­et­te­li a­jo­her­mo­ja ja tak­tiik­kaa.

Teh­tiin il­mei­ses­ti muu­ta­ma oi­ke­a va­lin­ta kos­ka Hramt­so­wil­la mo­ni ve­ne o­li jää­nyt taak­se. Maa­lis­sa kol­mas on Vol­vo Suur­saa­ri Ra­ce ki­sas­sa pa­ras tu­lok­sem­me tä­hän saak­ka.

Poik­keuk­sel­li­sen ra­dan li­säk­si tä­mä vssr ki­sa o­li kyl­min mi­tä o­len ko­ke­nut.

Reit­ti­tal­len­nus toi­mi vii­mein. PC ei kui­ten­kaan o­san­nut ot­taa net­ti­yh­teyt­tä uu­des­taan, jo­ten li­ve o­suus ei toi­mi­nut. Kor­jaan a­si­an kun­han vir­kis­tyn...

Lau­an­tai­na 12:19:16 NME­A da­ta lop­pui tois­tai­sek­si tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä. Plot­te­ri ja kaik­ki mit­ta­rit toi­mi­vat, jo­ten ei huo­mat­tu mat­kal­la.

Kot­kan por­tin ja Kal­bå­dag­run­din vä­lil­lä a­joim­me ko­ko a­jan e­te­läis­tä lai­taa. Poh­joi­seen ei pääs­ty, kos­ka tuu­li kään­tyi lä­hes­ty­es­säm­me lin­jaa ja o­li­sim­me jou­tu­neet a­ja­maan ne­ga­tii­vis­tä VMG:tä. E­te­läs­sä kä­vi sa­moin ja krys­sim­me täy­sin tuu­len eh­doil­la. Jos­sain vai­hees­sa styy­ran hals­si al­koi nos­taa suo­raan ma­ja­kal­le ja a­joim­me pit­kän kaa­ren. Kal­bå­dal­le jou­duim­me kui­ten­kin vie­lä krys­si­mään.

Hramt­so­wil­le pää­sim­me a­ja­maan yh­tä hals­si­a ja jo­ta­kuin­kin suo­raan tuu­len shif­tail­les­sa 30 as­tet­ta puo­leen ja toi­seen.

Reit­ti­va­lin­toi­nem­me o­lim­me ai­ka yk­sin. Se­kä poh­joi­ses­sa, et­tä e­te­läs­sä o­li pal­jon ve­nei­tä. Vä­lis­sä vain muu­ta­ma.