Takaisin Edellinen Seuraava
Gotland Runt
valpuri
2009.07.05
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Ki­lu, Len­nu ja Jes­se

Ri­kin hie­no­sää­tö­ä.

O­lim­me il­moit­tu­neet IRC luok­kaan. Sand­ham­nis­sa kui­ten­kin sel­vi­si, et­tä pik­ku IRCs­sä on vain 6 ve­net­tä. Pik­ku IRC:n kip­pa­rit kir­joit­ti­vat ve­too­muk­sen luok­kien yh­dis­tä­mi­sek­si. Meis­tä­kin 6 ve­neen luok­ka o­li tyl­sä. Em­me kui­ten­kaan näis­sä tuu­lis­sa ha­lun­neet a­jaa 60 mai­li­a pi­tem­pää ra­taa ja tar­jou­duin a­ja­maan OR­Ci:ssä. Kes­kus­te­lin muu­ta­maan ot­tee­seen kil­pai­lu­pääl­li­kön kans­sa. O­li meis­tä kiin­ni a­je­taan­ko pik­ku IRC vai ei. Rei­lu kil­pai­lu kai­kil­le tun­tui hy­väl­tä rat­kai­sul­ta. OR­Ci:ssä pääs­tään kui­ten­kin taas haas­ta­maan Tomp­pa kaik­ki­ne AMP gu­rui­neen.

Kip­pa­ri suun­nit­te­lee tak­tiik­kaa.

Start­ti o­li to­del­la hei­kos­sa tuu­les­sa. Noin 7 mi­nuut­ti­a en­nen start­ti­a tuu­li kään­tyi vas­tai­ses­ta paa­puu­rin puo­lel­le. O­lim­me väi­jys­sä lin­jan oi­ke­as­sa pääs­sä, jos­ta läh­dim­me vauh­dil­la kes­kem­mäl­le lin­jaa, ko­ne sam­mu­tet­tiin 15 se­kun­ti­a en­nen vi­tos­ta. O­lim­me noin 30 met­ri­ä lin­jas­ta ja start­ta­sim­me noin 10 met­rin tur­va­mar­gi­naa­lil­la. Lin­jan päi­tä­hän ei näy ja huo­no start­ti tar­koit­taa noin 15 mi­nuut­ti­a li­sä­ai­kaa.

Mat­ka jat­kui ke­veis­sä tuu­lis­sa. Vuo­ro­kau­den jäl­keen lä­hes­tyim­me Gots­ka San­dö­tä. Spin­nul­la o­li hy­vä kul­ma Gots­ka San­dön län­si­kul­maan ja pää­tim­me vaih­teek­si kier­tää saa­ren län­si­puo­lel­ta. Tak­tiik­ka o­soit­tau­tui hy­väk­si, kos­ka i­tä­po­ruk­ka a­joi en­sin plat­ta­ri­a ja sit­ten tiuk­kaa. Me taas a­joim­me ko­ko a­jan op­ti­maa­lis­ta spin­nu­kul­maa.

Få­rön jäl­keen o­lim­me huo­lis­sam­me Got­lan­nin me­ri­tuu­les­ta, jo­ka se­koit­tu­es­saan val­lit­se­vaan län­si­tuu­leen tap­paa tuu­len, jo­ten läh­dim­me kau­as u­los i­tään mo­nen muun mu­ka­na. Tuu­li kui­ten­kin kään­tyi lou­naa­seen ja jou­duim­me krys­sim­mään. Muu­ta­mat ve­neet sai­vat täs­sä e­tu­a mei­hin näh­den.

Uk­kos­pil­vi väi­jyy Ho­bur­gil­la.

A­joim­me vas­tais­ta ja krys­sim­me Ho­bur­gil­le. O­do­tim­me saa­vam­me myö­täis­tä krys­sin jäl­keen, mut­ta tuu­li kään­tyi taas vas­tai­sek­si ja krys­sim­me e­del­leen. Ho­bur­gin ja Vis­byn vä­lil­lä tuu­li o­li to­del­la vaih­te­le­va. 180 as­teen muu­tok­set o­li­vat ta­val­li­si­a. Töi­tä teh­tiin to­del­la ko­vas­ti. Spin­nu­a nos­tet­tiin ja las­ket­tin ja mas­tos­sa­kin käy­tiin. (spin­nun fal­li­luk­ko to­den­nä­köi­ses­ti o­sui saa­lin­kiin ja au­ke­si) Lai­toin ra­por­toin­ti­lo­mak­kee­seen tuu­lek­si NE-SW 0-5 m/s. Mi­tä­kö­hän ORC lot­to­ko­nee­seen on tuu­lek­si syö­tet­ty täl­le le­gil­le? Täl­lä le­gil­lä o­li myös uk­kos­rin­ta­ma, jos­ta saim­me hy­vät tuu­let (ja sa­det­ta tie­ten­kin).

Ker­ran jäi nuk­ku­va gas­ti mä­rän spin­nun al­le, ei he­rän­nyt.

Vis­by­hyn tul­les­sam­me o­lim­me i­lah­tu­nei­ta, kun saim­me kiin­ni Finn­fu­nin. Em­me i­kä­vä kyl­lä pääs­seet o­hit­se. Hy­vät huo­me­net o­li­sim­me toi­vot­ta­neet.

Vis­by synk­kien pil­vien var­jos­sa.

Vis­byn jäl­keen a­joim­me luo­tee­seen. Em­me sen ta­ki­a, et­tä se on ta­pa­na, vaan kos­ka toi­sel­la hals­sil­la aal­to o­li vas­tai­nen. Tuu­li o­li jäl­leen to­del­la ke­vyt­tä tai o­le­ma­ton­ta. Jos­sain vai­hees­sa saim­me hy­vän vauh­din spin­nul­la, mut­ta ly­hy­tai­kais­ta o­li tä­mä­kin.

O­sa mie­his­tös­tä voi ot­taa ren­nos­ti.

Taas a­joim­me lä­pi uk­kos­rin­ta­ma­nan. Toi­voim­me hy­vää tuul­ta, mut­ta rin­ta­ma ha­jo­si ja tuu­len si­jas­ta tu­li vain vet­tä. Lo­put­kin tuu­let se vei.

Täs­sä vai­hees­sa ei vie­lä ol­lut kyl­mä ja mär­kä.

Joil­lain o­li ai­kaa jo­pa has­sut­te­luun.

Ja ko­kil­la hy­vät o­lo­suh­teet teh­dä hot­do­ge­ja.

44 mai­li­a en­nen Al­mag­run­de­ti­a tuu­li kään­tyi poh­joi­seen ja jou­duim­me taas krys­si­mään. Tuul­ta o­li mak­si­mis­saan vain 15 m/s, mut­ta aal­lot o­li­vat to­del­la kor­ke­at ja jyr­kät. Jon­nan kans­sa a­jo­vuo­ro­a vaih­ta­es­sam­me tör­mä­sim­me to­del­la jyrk­kään aal­toon. Kaik­ki ve­si tu­li keu­las­ta, mut­ta se sil­ti täyt­ti puo­lik­si sit­loo­ran. Muu­ta­mis­sa aal­lois­sa gas­tien pyl­lyt ir­to­si­vat kan­nes­ta. Ei tar­vit­se men­nä lin­nan­mä­el­le.

Maa­liin tul­tiin hy­väs­sä si­vu­tuu­les­sa.

Pur­jeh­duk­seen o­len tyy­ty­väi­nen vaik­ka si­joi­tus on vain 15/22. Ai­na kun o­li tuul­ta niin a­jet­tiin vä­hin­tään mit­ta­kir­jan no­peut­ta. Y­leen­sä e­nem­män. Tuu­let vaih­te­li­vat to­del­la pal­jon. Mei­dän luo­kan kär­ki­ve­ne tu­li vuo­ro­kau­den mei­tä en­nen maa­liin. A­jet­tiin siis to­del­la e­ri tuu­lis­sa ja i­som­mat ve­neet vält­ti­vät lo­pun krys­sin.

Ki­san löy­tyy ka­len­te­ri­o­si­os­ta. Sen la­taus Goog­leen on vä­hän hi­das, kos­ka tuu­li­nuo­let la­da­taan jo­kai­nen e­rik­seen. Kan­nat­taa kat­so­a pie­ni o­sa ker­ral­laan.

reit­ti