Takaisin Edellinen Seuraava
Helsinki-Tallinna Race
valpuri
2009.08.22
2010.04.13

Tie­to­ko­neen käyt­tö­häi­ri­ös­tä joh­tu­en, HTR:n trac­ki on vas­ta nyt näh­tä­vis­sä Val­pu­rin

ka­len­te­ris­sa.

HTR-nai­sis­to: Jon­na, Len­nu, E­li­na, Ni­na ja San­ni.

En­nus­tei­den pe­rus­teel­la o­li tu­los­sa si­vu­tuu­li ki­sa. Päi­väl­lä tul­lut tuu­lien­nus­te näyt­ti ma­ja­koi­den vä­lin o­le­van spin­nu­suun­ta, ai­na­kin a­luk­si. Tuul­ta o­soit­tau­tui o­le­van kui­ten­kin rei­lus­ti y­li en­nus­tei­den, jo­ten spin­nus­ta o­li tur­ha e­des haa­veil­la.

Star­tis­ta puut­tui täl­lä ker­taa kaik­ki sä­pi­nä, kos­ka 1.15 start­ti­pau­kun tul­les­sa pai­kal­la o­li vain yk­si ve­ne mei­dän li­säk­si, se­kin ai­van e­ri pääs­sä lin­jaa kuin me.

"Ge­no­a-In­fer­not" start­ta­si­vat 4 mi­nuut­ti­a mei­dän pe­rään ja trim­maa­jat o­li­vat tark­koi­na, et­tei vaan pääs­tet­täi­si nii­tä lä­hem­mäk­si. Ai­ka ko­vas­ti pe­lot­ti, et­tä si­vu­tuu­les­sa mei­dän fok­ka ei riit­täi­si. Il­lan pi­me­tes­sä kul­ku­va­lois­ta o­li vai­ke­a ve­nei­tä e­nää tun­nis­taa. Tal­lin­nan ma­ta­lal­la pa­ri ve­net­tä o­li lä­hel­lä, mut­ta ai­na­kaan pa­him­mat kil­pa­kump­pa­nit ei­vät ol­leet nä­ky­vis­sä.

A­eg­nan il­moi­tuk­si­a kuun­nel­les­sa, ru­pe­sim­me o­le­maan mel­ko in­nois­sam­me. Kaik­ki ko­vat ki­sa­kump­pa­nit il­moit­ti­vat rei­lus­ti mei­dän jäl­keen. Mais­sa sel­vi­si, et­tä o­lim­me it­se il­moit­ta­neet yh­tä merk­ki­ä lii­an ai­kai­sin.

En­nen maa­li­a pi­ti teh­dä muu­ta­ma ven­da, jo­ten i­han yh­tä hals­si­a ei sit­ten kui­ten­kaan pääs­ty. Aa­mu­yön pi­mey­des­sä maa­li löy­tyi kui­ten­kin krys­sil­lä­kin hel­pos­ti.

Kai­kin puo­lin ki­sa o­li ai­ka help­po, pait­si trim­maa­jil­ta vaa­ti tie­tys­ti 120 pro­sent­ti­sen kes­kit­ty­mi­sen. Il­mei­ses­ti o­sa­si­vat työn­sä, kos­ka pa­ras nai­sis­to kier­to­pal­ki­to tu­li taas mu­kaan. Muu­ten o­mas­sa luo­kas­sam­me ol­tiin seit­se­mäs ja mi­kä pa­ras­ta, kaik­ki muut In­fer­not jäi­vät taak­se.