Takaisin Edellinen Seuraava
Syysseilaus ORCi/IRC
valpuri
2009.09.12
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Len­nu, Jes­se ja E­li­na

Ol­tiin il­moit­tau­dut­tu myös IRC luok­kaan. Toi­vee­na o­li, et­tä ra­dal­la a­jet­tai­siin yk­kö­sen ja kak­ko­sen ta­voin kol­me kier­ros­ta ra­taa. Tä­mä ei to­teu­tu­nut. Mie­luim­min ol­tai­siin a­jet­tu ra­taa kuin tyl­sä saa­ris­to­ki­sa!

A­jet­tiin star­tis­sa jos­tain syys­tä y­lä­mer­kil­le kaik­kien y­lä­puo­lel­le, vain o­dot­ta­en ku­ka nos­tat­taa mei­dät y­li lin­jan. Kai­kis­ta tar­jok­kais­ta Sji o­li ag­res­sii­vi­sin. Lo­put­to­mas­ti huu­si­vat nou­see Val­pu­ri nou­see Val­pu­ri... Sji ei kui­ten­kaan nous­sut ja ha­ki­vat vauh­ti­a al­haal­ta. Täl­lä ker­taa Sji nou­si ja he te­ki­vät pro­tes­tin, jo­ta o­li­vat ha­ke­neet. O­len var­ma, et­tei­vät toi­sel­la ker­ral­la ol­leet an­ta­neet meil­le riit­tä­väs­ti ai­kaa väis­tää (7s?). Ke­vääl­lä o­lin kui­ten­kin huo­man­nut et­tei­vät tuo­ma­rit tuo­mit­se kil­pai­lu­sään­tö­jen mu­kaan. Pyö­rim­me siis 360 ja ki­sa o­li sii­nä.

Saa­ris­to­ki­san start­ti o­li kaik­kien ai­ko­jen huo­noin. Jäim­me star­tis­ta eh­kä mi­nuu­tin... Vir­hei­tä tu­li e­nem­män kuin ko­ko ke­säs­sä yh­teen­sä. To­ki pe­rus pur­jeh­dus me­ni ok hy­väl­lä po­ru­kal­la. Huo­no­jen start­tien jäl­keen on vain vai­ke­a jat­kaa...

Ih­me­tys­tä he­rät­tää Sji:n pois­sa­o­lo tu­los­lis­tal­ta. O­sal­lis­tu­ja­lis­tat on pois­tet­tu ne­tis­tä, ei­kä luok­ka­koh­tai­si­a o­sal­lis­tu­ja­lis­to­ja, scratchs­hee­teis­tä pu­hu­mat­ta­kaan, ja­et­tu kil­pai­li­joil­le. Ei voi siis tar­kis­taa o­vat­ko il­moit­tau­tu­neet.