Takaisin Edellinen Seuraava
Ajatuksia ensi kaudesta
valpuri
2009.10.04
2010.04.13

Kau­si on yh­tä ki­saa lu­kuu­not­ta­mat­ta o­hi. A­loi­tim­me kau­den mel­kein ko­ko­naan uu­del­la po­ru­kal­la. Ke­sän ai­ka­na on taas o­pit­tu ja lop­pu­ke­sän ki­sat o­vat men­neet hie­nos­ti. Pal­jon on o­pit­tu. Toi­veis­sa on, et­tä tä­män ke­sän te­am jat­kai­si en­si kau­del­la. Toi­saal­ta o­lem­me hy­väk­sy­neet kil­pa­pur­jeh­dus­kou­lun roo­lin. Ei har­mi­ta, jos en­ti­set gas­tim­me pär­jää­vät muis­sa­kin ve­neis­sä. (ai­na­kaan pit­kään...)

Vii­me ke­vääs­tä vii­sas­tu­nee­na em­me en­si kau­del­le sat­saa ve­nee­seen mi­tään uut­ta. Ny­kyi­nen ta­so pi­de­tään yl­lä. AMP voi taas tou­ko­kuus­sa lait­taa ko­ko sys­tee­min uu­sik­si, jo­ten ei ris­kee­ra­ta vi­kain­ves­toin­nel­la... Var­maa on, et­tä en­si kau­del­la a­je­taan hy­vi­ä ki­so­ja hy­väl­lä po­ru­kal­la. Mo­ti­vaa­ti­o­na on, et­tä a­vo­me­ri­pur­jeh­dus on mah­ta­vaa kai­kis­ta on­gel­mis­taan huo­li­mat­ta.

Ta­soi­tus­sään­tö­jen o­sal­ta ol­laan täl­lä het­kel­lä täy­sin suos­sa. Va­lit­ta­va­na o­vat LYS, IRC ja ORC. LY­Sis­sä huo­non­net­tiin muu­ta­mien ah­ke­ras­ti sei­laa­vien ve­ne­tyyp­pien lu­ku­ja, ja vai­kut­taa et­tä mei­dän li­säk­si nä­mä ve­ne­tyy­pit o­vat ki­san­neet vä­hem­män kuin en­nen. IRC:n i­sot ve­neet o­vat ko­vas­ta u­hos­taan huo­li­mat­ta ki­san­neet vä­hän. Ai­no­a luok­ka, jos­sa on ol­lut po­si­tii­vis­ta ke­hi­tys­tä on ORC3.

Tois­tan vuo­den van­hat eh­do­tuk­se­ni a­si­oi­den ke­hit­tä­mi­sek­si toi­vot­ta­vas­ti vä­hän ke­hit­ty­nei­nä:

O­te­taan SM ja luok­ka­mes­ta­ruuk­siin käyt­töön IRC tai ORC PLS-las­ken­nal­la. IRC on hy­vä, ORC PLS las­ken­nal­la eh­kä vä­hän pa­rem­pi.

Nyt SM/luok­ka­mes­ta­ruu­det rat­kais­taan lä­hes ko­ko­naan käyt­tä­en PCS tu­los­las­ken­taa. On var­si­nai­nen skan­daa­li, et­tä tu­lok­set las­ke­taan sa­lai­sil­la tuu­li­tie­doil­la ja sa­lai­sel­la me­ne­tel­mäl­lä, jo­ka koh­te­lee ve­nei­tä e­pä­rei­lus­ti. Ai­no­a syy tä­hän on se, et­tä tie­tyt AMP:n hal­li­tuk­sen jä­se­net saa­vat täs­tä hen­ki­lö­koh­tais­ta hyö­ty­ä!!!

A­je­taan mi­ten a­je­taan. Ai­na­kaan en it­se ar­vos­ta näi­tä ny­ky­ta­voil­la a­jet­tu­ja SM/luok­ka­mes­ta­ruuk­si­a ko­vin pal­jon.

AMP:n si­säi­ses­tä toi­min­nas­ta ei juu­ri saa tie­to­a. Vai­ke­a ää­nes­tää, kun ei tie­dä ku­ka a­jaa mi­tä­kin (o­maa?) a­si­aa.

It­se en voi a­si­al­le muu­ta kuin ku­ten tä­nä­kin vuon­na, jät­tää ORC PCS ki­sat pois ki­sa­ka­len­te­ris­ta. Tä­mä tar­koit­taa en­nen­kaik­ke­a Offs­ho­re wee­ki­a ja ran­kin­gi­a. Tark­kaa­vai­set muis­ta­vat, et­tä a­joim­me kui­ten­kin o­man seu­ran PCS ki­san ja EMK:n ra­ta­ki­san. Tä­mä vain kos­ka kil­pa­pur­jeh­dus on ki­vaa...

Got­land runt ke­sä­ta­pah­tu­ma­na on e­rik­seen. Vaik­ka ve­neet on ja­et­tu n:nään luok­kaan ja täy­sin ver­tai­lu­kel­vot­to­mat ve­neet ki­saa­vat kes­ke­nään, on ta­pah­tu­ma to­del­la mu­ka­va. Hy­väl­lä tuu­ril­la ke­lit suo­si­vat ja tu­lee me­nes­tys­tä. Muu­toin voi vain syyt­tää, et­tei täy­sin e­ri ko­koi­sil­la ve­neil­lä voi ki­sa­ta kes­ke­nään. Kui­ten­kin luo­kas­sa: ke­sä­ta­pah­tu­ma.