Takaisin Edellinen Seuraava
NMEA projekti
valpuri
2009.11.22
2010.04.13

Vii­me tal­ven ai­ka­na pa­ran­te­lim­me taas NME­A sys­tee­me­jä. Ta­voit­tee­na o­li, et­tä sai­sim­me myös AIS vas­taa­not­ti­men toi­mi­maan il­man PC:tä. On­gel­ma AIS:n kans­sa on, et­tä se lä­het­tää da­taa 38400 bit­ti­ä se­kun­nis­sa, kun kaik­ki muut NME­A lait­teet käyt­tä­vät hi­taam­paa 4800 no­peut­ta.

AIS:n no­peu­den sai­si muu­tet­tu­a vaih­ta­mal­la yh­den vas­tuk­sen ja yh­den kon­den­saat­to­rin pii­ri­le­vyl­le. Pin­ta­lii­tos­tek­nii­kas­ta joh­tu­en tä­mä ei har­ras­ta­jal­ta on­nis­tu.

Li­sä­toi­vee­na o­li vir­ran­ku­lu­tuk­sen pie­ne­ne­mi­nen kun ei tar­vit­se käyt­tää PC:tä.

Tä­hän as­ti NME­A sa­no­mat on rei­ti­tet­ty PC:llä käyt­tä­en pa­ri­a RS232 port­ti­a. Suun­nit­te­lin pit­kään PC:n kor­vaa­mis­ta vä­hem­män vir­taa syö­väl­lä lait­teel­la. E­si­mer­kik­si on oh­jel­moi­ta­vi­a pro­ses­so­re­ja, joil­la hom­ma on­nis­tui­si. Jo­ten­kin tun­tui kui­ten­kin sil­tä et­tei ai­ka rii­tä pro­jek­til­le. Pak­ko­han täl­lai­si­a lait­tei­ta on ol­la jo val­mii­na.

Rab­bi­til­la

So­pi­vien a­vain­sa­no­jen kek­si­mi­sen jäl­keen löy­sin tar­koi­tuk­seen so­pi­van bo­xin. Eng­lan­nin pun­nan ma­ta­es­sa tal­vel­la poh­ja­mu­dis­sa, ti­la­sin NME­A Da­ta Mul­tip­le­xer NDC-4-A-USB.

Ac­ti­sen­sel­tä

Mul­tip­le­xe­ri, AIS vas­taa­no­tin ja Tack­Tic­kin NME­A In­ter­fa­ce ruu­vat­tiin va­ne­ri­le­vyl­le. Jot­ta le­vyn voi vie­dä hel­pos­ti pois ve­nees­tä, li­sät­tiin ve­ro­le­vyn pät­kä, jol­le sai kyt­ket­ty­ä liit­ti­met ku­ta­kin lai­tet­ta var­ten.

Le­vy

Bo­xis­sa on NME­A si­sään­me­not 0, 1, 2, 3 ja 4. U­los­tu­lo­ja on 0 ja 1. PC lii­tän­tää var­ten o­vat por­tit 0. Si­sään ja u­los. Pi­tää va­li­ta käyt­tää­kö 0 port­ti­a USB:lle vai RS232:lle. USB toi­mii PC:n kans­sa pa­rem­min jo­ten si­tä käy­te­tään.

Jo­kai­sel­la por­til­le voi mää­ri­tel­lä no­peu­den. Si­sään­tu­le­vil­la por­teil­la voi suo­dat­taa vain tie­tyt NME­A lau­seet. Tä­mä eh­dot­to­mas­ti kan­nat­taa. Käy­tet­ty no­peus 4800 bit­ti­ä se­kun­nis­sa tar­koit­taa noin 480 merk­ki­ä se­kun­nis­sa. Ku­kin NME­A lai­te lä­het­tää ai­na­kin yh­den ri­vin da­taa jo­ka se­kun­ti, u­seim­mat e­nem­män. Kun lait­tei­ta on GPS, tuu­li­mit­ta­ri, lo­ki, kai­ku, ve­den­läm­pö­mit­ta­ri, AIS ja kom­pas­si niin väy­läl­lä on ai­ka ruuh­kaa. Vaik­ka väy­lä kes­täi­si, niin e­si­mer­kik­si au­to­pi­lot­ti ei toi­mi hy­vin, jos da­taa on lii­kaa.

O­mi­nai­suus jo­ta en löy­tä­nyt do­ku­men­teis­ta on, et­tä bo­xi o­let­taa sa­man­nu­me­rois­ten port­tien o­le­van kyt­ket­ty sa­maan lait­tee­seen, ei­kä lä­he­tä lait­tees­ta tu­le­vi­a sa­no­mi­a ta­kai­sin sa­maan lait­tee­seen. Hyö­dyl­li­nen o­mi­nai­suus! U­los­läh­te­vi­ä sa­no­mi­a ei ni­mit­täin voi suo­dat­taa.

Tack­tic­kin hu­bi lä­het­tää saa­man­sa da­tan ta­kai­sin u­los. En­sim­mäi­ses­sä ko­kei­lus­sa o­li seu­rauk­se­na täy­del­li­nen kaa­os. Da­ta kier­si ym­py­rää, ei­kä mi­kään toi­mi­nut.

Nyt 1 por­tis­ta o­te­taan kaik­ki u­los­läh­te­vä da­ta. Mi­tään ei lä­he­te­tä 1 port­tiin. Näin e­li­mi­noi­daan kier­to.

USB väy­lään lä­he­te­tään kaik­ki tu­le­vat sa­no­mat suo­da­tuk­ses­ta vä­lit­tä­mät­tä. Tä­mä ei hait­taa, kos­ka USB siir­to­no­peus on e­nem­män kuin riit­tä­vä.

Ki­sois­sa PC on ai­na kyt­ket­ty­nä. En­nen ki­saa oh­jel­ma ha­kee ki­san tie­dot au­to­maat­ti­ses­ti web­bi­ser­ve­ril­täm­me.

Tack­tic­kin näy­töl­le voi­daan lä­het­tää tie­to­ja ja tä­tä käy­te­tään hy­väk­si ki­sois­sa. Jos start­ti me­nee GPS a­jan mu­kaan, niin­kuin u­seim­min, saa­daan start­ti­kel­lo­näyt­tö e­siin. Start­ti­lin­jan päät voi­daan mer­ka­ta ja e­täi­syys lin­jaan nä­kyy sen jäl­keen näy­tös­sä. Suo­ri­tus­ky­ky­ä OR­Ci kir­jaan ver­rat­tu­na voi­daan myös seu­ra­ta.

Ki­san ai­ka­na trac­ki siir­re­tään au­to­maat­ti­ses­ti web­bi­ser­ve­ril­le. Ki­san jäl­keen trac­ki on we­bis­sä en­nen kuin o­lem­me lai­tu­ris­sa.

Kon­fi­gu­roin­ti­oh­jel­ma

Ke­sän ko­ke­muk­sen pe­rus­teel­la hom­ma toi­mi oi­kein hy­vin. AIS toi­mii nyt moit­teet­ta. Myös au­to­pi­lo­tin oh­jaa­mi­nen plot­te­rin a­vul­la on­nis­tuu. A­pu­na voi käyt­tää myös tuu­li­mit­ta­ri­a.

E­sim. Sli­tes­tä Vents­pilt­siin a­joim­me 12 m/s tuu­les­sa si­vu­myö­täi­ses­sä aal­lo­kos­sa il­man suu­rem­pi­a on­gel­mi­a. E­nim­mäk­seen käy­tet­tiin a­pu­na tuu­li­mit­ta­ri­a. Plot­te­rin käyt­tö toi­mii pa­rem­min ko­neel­la a­jet­ta­es­sa.

Ki­sa­toi­min­to­jen hyö­ty on ol­lut ai­ka mi­ni­maa­li­nen. Tal­vel­la on ki­va ke­hi­tel­lä kai­ken­lais­ta, mut­ta ki­sas­sa o­vat muut a­si­at tär­ke­äm­pi­ä. Start­ti­lin­ja op­ti­mi­moin­ti­a o­lem­me käyt­tä­neet vain run­tis­sa. Run­tin star­tis­sa on pit­kä lin­ja ja niin pal­jon ve­nei­tä, et­tei poi­ju­ja nä­e. Ol­laan myös niin a­vo­me­rel­lä, et­tei o­le kiin­to­pis­tei­tä.

Ai niin! Sor­to­kin saa­tai­siin näyt­töön. Ei vain muis­tet­tu tes­ta­ta ker­taa­kaan.

Kyt­ken­tä­kaa­va