Takaisin Edellinen Seuraava
AMP:n tuleva kokous
valpuri
2009.11.25
2010.04.13

En it­se va­li­tet­ta­vas­ti pää­se o­sal­lis­tu­maan AMP:n syys­ko­kouk­seen. Ko­kouk­sen pi­ti a­lun­pe­rin ol­la 19.11, mut­ta se siir­ret­tiin 30.11.

Lai­toin säh­kö­pos­tit­se ky­se­lyn "mis­sä men­nään" niil­le hal­li­tuk­sen jä­se­nil­le, joi­ta it­se ää­nes­tin vuo­si sit­ten.

Vas­tauk­sien pe­rus­teel­la IRC-ORC rii­te­ly on vie­nyt suu­rim­man o­san ai­kaa ja a­vo­me­ri­pur­jeh­duk­sen ke­hit­tä­mi­nen on jää­nyt vä­hem­mäl­le.

IRC pur­jeh­ti­jat o­vat pe­rus­ta­neet FI­NIRC ry:n. To­den­nä­köi­ses­ti lii­tyn sii­hen myö­hem­min. Täl­lä het­kel­lä ei o­le mei­dän koh­dal­la a­jan­koh­tai­nen.

AMP:n jä­se­nyys vaa­di­taan IRC/ORC luok­ka­mes­ta­ruus­ki­soi­hin o­sal­lis­tu­vil­ta. Jä­se­net o­vat siis pää­o­sin ORC tai IRC pur­jeh­ti­joi­ta. Suu­rin o­sa a­vo­me­ri­pur­jeh­ti­jois­ta kui­ten­kin ki­saa LY­Sis­sä. LYS tai­taa jää­dä nyt ko­vin huo­nol­le huo­mi­ol­le.

Voi o­let­taa, et­tä IRC e­ri­y­tyy ja pe­rus­taa o­man luok­ka­lii­ton. IRC ve­neet o­vat kui­ten­kin sa­mo­ja, mil­lä a­je­taan ORC:ta ja LYS:i­ä. Muu­ta­man kym­me­nen ak­tii­vi­sen ve­neen flee­til­lä on nau­ret­ta­vaa ja­kau­tu­a kol­meen po­ruk­kaan.

Hal­li­tus­paik­ko­ja ja­et­ta­es­sa y­rit­täi­sin saa­da mu­kaan e­nem­män ta­val­li­si­a kil­pa­pur­jeh­ti­joi­ta ja jät­tä­mään pa­him­mat kiih­koi­li­jat pois. Ku­kaan ei o­le kor­vaa­ma­ton!

Lop­pu­ke­ven­nyk­se­nä o­san ORC ve­nei­den LYS lu­vut las­ket­tu­na ORC:n ti­me-on-ti­me:n mu­kaan.