Takaisin Edellinen Seuraava
Talvipurjehdusta Iiriksellä osa 3
Malesiassa
valpuri
2009.12.23
2010.04.13

S/Y Ii­ris o­li mat­kal­laan pääs­syt nyt Ma­le­si­aan as­ti. A­loi­tim­me o­man mat­kam­me Port Dick­so­nin lä­hel­lä o­le­val­ta Ad­mi­ral ma­ri­nal­ta. Tä­mä o­li Ku­a­la Lum­pu­rin KLI­A len­to­kent­tää lä­hin­nä o­le­va ma­ri­na.

Jet la­gis­ta toi­pu­es­sam­me kip­pa­ri an­toi teh­tä­väk­si Ma­la­kan sal­men vuo­ro­ve­si­vir­to­jen sel­vit­tä­mi­sen. Lu­es­ke­lim­me me­ri­kart­taa ja pi­lot­ti­kir­jaa ja hoim­me sa­maan ai­kaan "vir­ta vie tuu­li tuo...". Jon­kin ai­kaa päh­käil­ty­äm­me pää­dyim­me tyy­dyt­tä­vään lop­pu­tu­lok­seen.

Jon­na lu­kee pi­lot­ti­kir­jaa

Kip­pa­ri ih­met­te­lee mi­hin oi­kein pää­dy­tään

Ma­la­kan­sal­mes­sa tuu­let o­li­vat heik­ko­ja. Vuo­ro­ve­si­vir­rat voi­vat ol­la jo­pa 2 sol­mu­a, jo­ten niil­lä on suu­ri mer­ki­tys mat­kan­te­koon.

Port Dick­so­nis­ta sei­la­sim­me Port K(e)lan­giin. Il­lal­la tuu­li tyyn­tyi ja vir­ta kään­tyi vas­tai­sek­si. Lä­hes jo­ka pai­kas­sa on ank­ku­ri­sy­vyys, jo­ten kouk­ku poh­jaan ja o­do­tel­laan vir­ran kään­ty­mis­tä. Aa­mun val­je­tes­sa jat­koim­me Port Klan­giin sen ver­ran hy­väs­sä tuu­les­sa, et­tä jou­duim­me rei­vaa­maan.

Port Klan­gis­ta o­li­si voi­nut vie­rail­la Ku­a­la Lum­pu­ris­sa, mut­ta kos­ka ai­oim­me viet­tää siel­lä pa­ri yö­tä pa­luu­mat­kal­la niin jäim­me ank­ku­riin North Por­tin kont­ti­sa­ta­maan. Lai­va­bon­ga­rit seu­ra­si­vat sa­ta­man toi­min­taa, mui­den ih­me­tel­les­sä ank­ku­ri­va­lo­käy­tän­tö­jä. Lu­es­ke­lim­me o­pus­ta, mut­ta näi­tä lu­kui­si­a vilk­ku­ja ei siel­tä löy­ty­nyt. Voi­han ol­la pai­kal­li­si­a la­ke­ja.

Con­ven­ti­on on the In­ter­na­ti­o­nal Re­gu­la­ti­ons for Pre­ven­ting Col­li­si­ons at Se­a, 1972

Seu­raa­vak­si läh­dim­me koh­ti Lu­mu­ti­a. Tuu­li o­li taas heik­ko­a ja mat­ka su­jui e­nim­mäk­seen vir­ran vie­mä­nä. Uut­ta ge­naak­ke­ri­a pääs­tiin ko­kei­le­maan, mut­ta tuu­li lop­pui sil­tä­kin. Kip­pa­ri o­li lu­pail­lut, et­tä poh­joi­seen men­tä­es­sä koil­lis­mon­suu­ni­tuu­let al­ka­vat vai­kut­taa. Au­rin­gon las­ket­tu­a niin sit­ten ta­pah­tui­kin. Tuu­li kään­tyi län­nes­tä i­tään ja voi­mis­tui. Sa­mal­la saim­me hy­vän vauh­din oi­ke­aan suun­taan. Yöl­lä tuu­li sit­ten heik­ke­ni.

Lu­mu­tis­sa vie­tim­me pa­ri päi­vää ja täy­den­sim­me ruo­ka­va­ras­to­ja.

Seu­raa­vak­si suun­ta­sim­me Pe­nan­giin (Pi­nang) 80 mai­lin pää­hän. E­te­ne­mi­nen o­li taas krys­si­ä hei­kos­sa tuu­les­sa vir­ran vie­mä­nä. Kun vir­ta al­kaa vie­dä ta­kai­sin niin ank­ku­roi­daan.

I­loi­si­a ka­las­ta­ji­a päi­vän va­los­sa.

Vir­ta vie...

Pe­nan­gin sil­ta

Pe­nang on Ma­le­si­an toi­sek­si suu­rin kau­pun­ki. Siel­lä vie­tim­me pa­ri päi­vää. Kau­pun­gin o­sis­ta Litt­le In­di­a miel­lyt­ti e­ni­ten. Jos kes­tää suit­suk­keen kä­ry­ä ja ja Bol­ly­wood hit­te­jä.

Pe­nan­gin ma­ri­na

Sal­men y­li sei­laa­vat lau­tat

Me­ri­mies­ju­tut ker­to­vat et­tä täl­lai­si­a­kin on o­le­mas­sa.

Mie­his­töl­lä (=mat­kus­ta­jil­la) on Ii­rik­sel­lä help­po­a, kun kip­pa­ri te­kee kai­ken.

Vii­mei­se­nä le­gi­nä mat­kal­lam­me o­li 60 mai­lin mat­ka Lang­ka­wil­le. Mat­kal­la o­li tar­koi­tus py­säh­ty­ä Pu­lau Pa­y­a­ril­le, jo­ka on seu­dun ai­no­a su­kel­lus ja snork­laus­paik­ka.

Tuu­li o­li heik­ko­a, mut­ta au­rin­gon las­ket­tu­a al­koi taas ta­pah­tu­a. Tu­li las­ke­vaa shif­ti­ä sen ver­ran, et­tä teim­me ven­dan. Sa­mal­la tuu­li nou­si voi­mak­kaas­ti noin 10 m/s. La­tis­tet­tu­am­me ja rei­vat­tu­am­me saim­me suo­ran suun­nan koh­tee­seen ja hy­vän vauh­din.

Tä­hän ry­mi­nään o­li tie­ten­kin kip­pa­ri­pa­ris­kun­ta­kin he­rän­nyt ja jou­duim­me rei­vaa­maan li­sää. I­han hy­vä kos­ka tuu­li nuo­si lo­pul­ta noin 15 m/s ja nos­tat­ti myös kun­non te­rä­vän aal­lo­kon. Tä­mä yö­pur­jeh­dus o­li reis­sun eh­do­ton ko­ho­koh­ta. Kään­tö­puo­le­na o­li, et­tä Pa­y­a­rin snork­lauk­set sai u­noh­taa. Pa­y­a­rin koh­dal­la ol­tiin kah­den ai­kaan yöl­lä ja ank­ku­roi­mi­nen ou­toon paik­kaan täs­sä ke­lis­sä o­li lii­an vaa­ral­lis­ta.

Lop­pu­mat­ka o­li­kin nor­maa­li­a Lang­ka­win tu­ris­mi­a

99 saar­ta ei rii­tä Lang­ka­wil­le. E­tu­a­lal­la kak­si te­ko­saar­ta ja kai­vet­tu ma­ri­na. Ta­ka­na 4,7 mai­li­a pit­kä aal­lon­mur­ta­ja, jon­ka ta­ka­na ei o­le juu­ri mi­tään.

Ro­y­al Lang­ka­wi Y­acht Klu­bil­la o­li sit­ten maa­säh­kö­pis­tok­keet vä­hän jä­re­äm­pää la­ji­a. Jon­na vii­meis­te­lee a­dap­te­rin kyt­ken­tö­jä.

Mi­tä o­pit­tiin täl­tä reis­sul­ta:

Vuo­ro­ve­det o­vat tut­tu­ja en­nes­tään. Vir­rat Ma­la­kan sal­mes­sa ei­vät. Vir­rat ei­vät vai­ku­ta pel­käs­tään mat­kan te­koon. Ma­ri­nat o­vat myös­kin alt­tii­ta vir­roil­le.

Lu­mu­tis­sa Pek­ka pyö­rit­ti ruo­ri­a e­des­ta­kai­sin sel­vit­tääk­seen vir­ran vai­ku­tuk­sen. Jon­na läh­ti a­ja­maan u­los, mut­ta 2 se­kun­nin ku­lut­tu­a kip­pa­ri jou­tui ot­ta­maan ruo­rin.

Vas­taa­vas­ti tu­les­sam­me Ku­a­hiin kip­pa­ri jou­tui ot­ta­maan ai­saan lä­hes­ty­mi­sen uu­des­taan vir­ran ta­ki­a. A­si­aa mie­tit­ty­ä­ni kouk­kaus o­li­si eh­kä kui­ten­kin pi­tä­nyt teh­dä. Ei­hän si­vu­myö­tä­vir­taan voi a­jaa ai­sa­paik­kaan. Vas­tai­seen pal­jon hel­pom­pi.

O­len ol­lut Ii­rik­sen mat­kas­sa nyt yh­teen­sä kak­si kuu­kaut­ta. Yh­del­lä­kään näil­lä kol­mel­la mat­kal­la ei o­le ol­lut mi­tään tu­ris­ti­vai­vo­ja, vaik­ka o­lem­me ol­leet troop­pi­sis­sa o­lo­suh­teis­sa ja juo­neet Ii­rik­sen tank­ki­vet­tä. Täs­tä voi kiit­tää Rii­tan o­saa­mis­ta hy­gie­ni­an hal­lit­se­mi­ses­sa vai­keis­sa o­lo­suh­teis­sa. Ii­rik­ses­sä ei o­le kos­kaan ol­lut to­ra­koi­ta tai mui­ta tro­pii­kin tai huo­non hy­gie­ni­an on­gel­mi­a.

Tu­ris­ti-in­for­maa­ti­o­ta niil­le, jot­ka ei­vät o­le Ma­le­si­as­sa käy­neet:

- Ih­mi­set o­vat ys­tä­väl­li­si­ä ei­vät­kä myy­jät­kään o­le tun­get­te­le­vi­a. - Eng­lan­nil­la pär­jää hy­vin! - Ruo­ka on hal­paa ja hy­vää, var­sin­kin jos pi­tää aa­si­a­lai­ses­ta. - Al­ko­ho­li­a on vain tu­ris­ti­pai­kois­sa.

Em­me käy­neet var­si­nai­sis­sa tu­ris­ti­koh­teis­sa, jo­ten ran­ta­lo­ma­lai­sen ko­ke­mus voi ol­la ai­van toi­nen.