Takaisin Edellinen Seuraava
ORC pohdintaa tulevalle kaudelle
valpuri
2010.02.01
2010.04.13

On taas se ai­ka vuo­des­ta kun pi­tää vii­meis­tään ru­ve­ta suun­nit­te­le­maan en­si ke­sän ki­sa­oh­jel­maa. Ky­sy­mys­merk­ki­nä mei­dän koh­dal­la on ORC. Ha­e­taan­ko kir­ja ja jos ha­e­taan niin mi­tä ki­so­ja a­je­taan? Ki­sat jois­sa nou­da­te­taan per­for­man­ce cur­ve sco­ring tu­los­las­ken­taa o­vat meil­le on­gel­ma, kos­ka Val­pu­rin tyyp­pi­nen ve­ne saa kai­kis­sa ki­sois­sa hait­taa kun tä­tä las­ken­taa käy­te­tään. AMP ha­lu­aa jää­rä­päi­ses­ti käyt­tää PCS:ää ar­vo­ki­sois­sa ku­ten Offs­ho­re wee­kil­lä.

Syd­ney Ho­bart ORC ki­sas­sa käy­tet­tiin ai­kaa-a­jal­le las­ken­taa. Poh­jois­mai­sil­le in­si­nöö­rius­ko­vai­sil­le K.I.S.S pe­ri­aa­te ei kel­paa. Ha­lu­taan käyt­tää mah­dol­li­sim­man mo­ni­mut­kais­ta sys­tee­mi­ä, jo­ta ku­kaan ei ym­mär­rä...

Ky­sy­mys kuu­luu siis voim­me­ko e­lää tä­män kans­sa? O­len ma­te­maat­ti­ses­ti to­dis­ta­nut, et­tä suo­ri­tus­ky­ky­käy­rän kaa­re­vuu­des­ta joh­tu­en Val­pu­rin tyyp­pi­sil­le ve­neil­le on ai­na hait­taa kun käy­te­tään PCS:ää. O­soit­ta­mat­ta on jää­nyt kuin­ka suu­ri tä­mä hait­ta on?

PCS las­ken­ta pe­rus­tuu le­gin kes­ki­tuu­len käyt­töön. ORC VPP ker­too kuin­ka lu­jaa ve­ne tie­tys­sä tuu­les­sa kul­kee. Kes­ki­tuu­len mu­kaan las­ke­taan hy­vi­tyk­set.

On­gel­ma on, et­tä tuu­li ei o­le kos­kaan ta­sais­ta. Ta­sai­sel­la­kin tuu­lel­le tuu­len no­peus ja­kau­tuu Wei­bull-ja­kau­man mu­kai­ses­ti.

Sat­tu­mal­ta tör­mä­sin ma­te­ma­tiik­ka­kir­jas­toon, jos­ta löy­tyi­vät ru­tii­nit myös Wei­bull ja­kau­man käyt­töön. Pää­sin siis las­ke­maan kuin­ka suu­res­ta hai­tas­ta on ky­sy­mys. Pää­tin myös e­tu­kä­teen, et­tä jos hait­ta on al­le 1% niin sen kans­sa voi e­lää.

Mic­ha­el Tho­mas Fla­na­gan:in

Ha­lu­sin tes­ta­ta ja­kau­tuu­ko tuu­li oi­ke­as­ti Wei­bul­lin mu­kaan se­kä si­mu­loi­da Wei­bull ja­kau­man mu­kais­ta tuul­ta. ORC as­teik­ko lop­puu 20 sol­muun, jo­ten pi­ti va­li­ta jo­kin heik­ko­tuu­li­nen ki­sa, jos­sa tuu­li on ta­sai­nen. Vii­me­vuo­den WB-Sails Round the Buo­ys:n en­sim­mäi­nen start­ti so­pi hy­vin.

Ku­ten o­lin ar­vel­lut niin Sö­derg­re­nin suun­nit­te­le­mil­le ve­neil­lä, mui­den mu­as­sa, on hait­taa. Hait­ta on jon­kin ver­ran pie­nem­pi kuin o­lin o­dot­ta­nut, mut­ta on o­le­mas­sa. 0,5% ei kuu­los­ta ko­vin suu­rel­ta on­gel­mal­ta. Se on kui­ten­kin ai­na ja jo­ka ki­sas­sa. Run­tis­sa tä­mä "ta­soi­tus" on 15 mi­nuut­ti­a!!!

Mei­dän kan­nal­ta on­gel­mak­si jää­vät GR ja Offs­ho­re Wee­kin pit­kä a­vo­me­ri. Run­tin voi a­jaa IRC:ssä tai LY­Sis­sä(???) ja sm-ki­sat voi jät­tää vä­liin...

WB-Sails Round the Buo­ys:n en­sim­mäi­ses­sä star­tis­sa vai­ku­tus 2009 ORC ve­neil­le

Sääs­tin las­ken­nan yk­si­tyis­koh­dat lop­puun.

Käy­te­tys­tä ki­sas­ta o­tet­tiin NME­A lo­ki. To­si­tuu­li las­ket­tiin uu­des­taan GPS:n mu­kaan. Tuu­li­tie­dot so­vi­tet­tiin Wei­bul­lin ja­kau­maan ja saa­tiin α, σ ja γ pa­ra­met­rit. Kaik­kien ko­kei­le­mie­ni tuu­li­tie­to­jen so­pi­vuus Wei­bul­liin o­li y­li 99%. Pa­ra­met­rien a­vul­la teh­tiin sa­tun­nais­ja­kau­ma, jo­ka vas­taa siis i­de­aa­lis­ta ta­sais­ta tuul­ta.

Näin meil­lä o­li ka­sas­sa kak­si vek­to­ri­a tuu­len voi­mak­kuuk­si­a se­kun­nin vä­lein. Kum­mal­le­kin las­ket­tiin kes­ki­tuu­li, jon­ka mu­kaan ORC las­ken­ta teh­tiin wind­ward lee­war­din mu­kaan. Kun­kin ve­neen W/L tau­lu­kol­le teh­tiin in­ter­po­loin­ti cu­bic spli­ne me­ne­tel­mää käyt­tä­en. No­peus 0 tuu­les­sa o­le­tet­tiin 0:ksi, jol­loin pääs­tiin al­le 6 sol­mun.

Jo­kai­sen se­kun­nin tuu­li­tie­dol­le las­ket­tiin orc no­peus ja täs­tä ja­kau­man mu­kai­nen kes­ki­no­peus. Tu­lee var­maan mie­leen, et­tä het­kel­li­nen puus­ka ei nos­ta no­peut­ta tau­lu­kon mu­kai­sek­si. Tot­ta. Toi­saal­ta rei­kä tuu­les­sa ei si­tä myös­kään las­ke.

ORC las­kee ve­neen no­peu­den tuu­len no­peu­den mu­kaan. Tä­mä on ok, jos o­le­te­taan et­tä tuu­li on täy­sin ta­sai­nen.

To­si­a­si­as­sa ve­neen no­peus on suh­tees­sa tuu­len te­hoon. Te­ho ei o­le sym­met­ri­nen. Puus­ka kiih­dyt­tää e­nem­män kuin rei­kä jar­rut­taa. Kun py­sy­tään kau­ka­na run­ko­no­peuk­sis­ta niin vai­ku­tus tä­hän har­joi­tuk­seen ei o­le mer­kit­tä­vä. Ei ai­na­kaan mei­dän e­duk­si.