Takaisin Edellinen Seuraava
Helsinki-Tallinna Race 17.8.2007
Kaksi tarinaa
Jonna & Timo
2007.08.20
2010.04.13

Hel­sin­ki-Tal­lin­na Ra­ce 17.8.2007

Kip­pa­ri: Jo­han­na Kärk­käi­nen

Gas­tit:

E­li­na Pauk­ku, Ii­na Kek­ko­nen, Le­a Ah­ti­ai­nen, Sei­ja Mark­ka­nen ja Sa­tu Sa­moo­ja.

Jon­nan ta­ri­na:

Sää­tie­do­tuk­sen mu­kaan o­li tu­los­sa mel­ko mu­ka­va yö. A­luk­si o­li lu­vas­sa vä­hän ko­vem­paa tuul­ta, mut­ta yöl­lä pi­ti moi­na­ta. I­han niin ei tain­nut men­nä. Läh­det­tiin kyl­lä ko­ko­nai­sel­la i­sol­la, mut­ta mel­ko pi­an star­tin jäl­keen to­te­sin, et­tä meil­lä ei vaan pai­no lai­dal­la rii­tä rei­vaa­mat­ta. Vä­ke­ä o­li ve­nees­sä täy­si mää­rä, mut­ta kun muu­ta­ma ih­mi­nen pai­naa vain vä­hän y­li 50 ki­lo­a, niin ei si­tä pai­no­a pal­jon ol­lut.

O­tet­tiin i­han koh­ta­lai­nen start­ti, mut­ta sa­mal­la huo­mat­tiin, et­tä fo­kan fal­lin luk­ko ei pi­dä. Sii­nä vai­hees­sa pin­nas­ta on vai­ke­a sa­no­a muu­ta kuin et­tä jät­tä­kää se vins­sil­le. Fal­lin vaih­to o­li­si kes­tä­nyt ai­ka kau­an ja jo­ten­kin sil­loin e­päi­lin y­leen­sä­kin vaan luk­ko­ja huo­noik­si. E­ri­koi­nen a­ja­tus si­nän­sä, kos­ka ol­laan ko­vem­mas­sa­kin ke­lis­sä sei­lat­tu ja on­gel­mi­a ei o­le ol­lut. No, ki­san jäl­keen vi­ka­kin sel­vi­si, lu­kon run­ko o­li mur­tu­nut.

Vaik­ka vins­si o­li va­rat­tu, saa­tiin rei­vat­tu­a ge­no­an vins­sil­lä. Kes­kit­ty­mis­tä a­ja­mi­seen tie­tys­ti he­ti häi­rit­si tä­mä puu­has­te­lu mel­ko ko­vas­ti, jo­ten ai­ka mo­ni o­man star­tin ve­ne pää­si jo täs­sä vai­hees­sa o­hi.

Hel­sin­gin ka­suu­nil­le a­jel­tiin mu­ka­vaa vauh­ti­a pi­me­ne­väs­sä il­las­sa. Ka­suu­nil­ta kun läh­det­tiin krys­si­mään, saa­tiin taas hy­vä krys­si­vauh­ti pääl­le. Tuul­ta o­li rei­lus­ti, mut­ta tar­kal­la a­jol­la aal­to­ja o­li kui­ten­kin i­han koh­tuul­lis­ta a­jel­la. Kan­nel­la nai­sis­to ei eh­kä ol­lut i­han sa­maa miel­tä, kos­ka ai­ka hy­vin tai­si­vat vet­tä saa­da pääl­leen. Tuu­li mit­ta­ri näyt­ti lä­hes ko­ko mat­kan 12-15 met­ri­ä tuul­ta. Yh­den pil­ven reu­nas­sa o­li puus­kis­sa jo 17 par­haim­mil­laan, mut­ta mel­ko ly­hy­en a­jan.

Jos­sain vai­hees­sa krys­si­ä kan­nel­ta kuu­lui huu­to, et­tä ki­ki on ir­ti. Kiin­ni­tus mas­tol­la o­li pet­tä­nyt sii­nä rys­ky­tyk­ses­sä. Le­a si­toi ki­kin sen ver­ran mas­tol­le kiin­ni, et­tei se pau­kut­ta­nut ja teh­nyt mi­tään muu­ta va­hin­ko­a. Hie­man ki­kin puu­te vai­kut­ti le­van­gin ja skuu­tin sää­töön, mut­ta ei mi­ten­kään suu­res­ti var­mas­ti vauh­tiin vai­kut­ta­nut. Pait­si tie­tys­ti taas sen, et­tä a­ja­mi­nen me­ni sur­kees­ti sen a­jan kun taas kes­ki­tyin tä­hän kor­jau­so­pe­raa­ti­oon.

Mat­ka tait­tui ja plot­te­ri näyt­ti e­täi­syy­dek­si Tal­lin­nan ma­ta­lal­le 6,5 mai­li­a. Seu­raa­vak­si plot­te­ri ru­pe­si pii­pit­tä­mään ja y­ri­tin Ii­nal­le neu­vo­a mi­tä teh­dä, mut­ta plot­te­ri ei re­a­goi­nut. Luo­vu­tin pin­nan Sei­jal­le ja me­nin it­se kat­so­maan. Het­ken pa­ri nap­pu­laa te­ki vie­lä jo­tain, mut­ta seu­raa­vak­si se pi­mah­ti täy­sin jät­tä­en näy­tön täy­del­le päi­vä­va­lais­tuk­sel­le. Pi­ti tei­pa­ta pa­pe­ris­ta ver­ho e­teen tai muu­ten ei o­li­si i­ki­nä saa­nut pi­me­ä­nä­kö­ä ta­kai­sin. Jos­sain vai­hees­sa se o­li sit­ten pi­men­ty­nyt ja sen jäl­keen on ol­lut täy­sin myk­kä.

Tal­lin­nan ma­ta­lan vilk­ku nä­kyi, jo­ten mi­tään suur­ta kii­ret­tä ei na­vi­goin­nin suh­teen ol­lut. Ei ol­lut kyl­lä ke­nel­lä­kään kiin­nos­tus­ta myös men­nä si­säl­le te­ke­mään mi­tään sen e­teen. Ran­nas­sa kuu­li mo­nien ve­nei­den me­ri­tau­ti­on­gel­mis­ta. Meil­lä ne on­nek­si ra­joit­tui­van vain sii­hen, et­tä si­säl­lä ei ol­lut tun­gos­ta.

Tal­li­nan ma­ta­lan jäl­keen kä­vin sit­ten it­se lait­ta­mas­sa A­eg­nan poi­jun ja vii­tat va­ral­la o­le­vaan kä­si­gep­siin. On­nek­si it­sel­lä­ni ei ol­lut on­gel­mi­a si­säl­lä o­lon kans­sa.

Hy­vä et­tä tein rei­tin maa­liin as­ti. Pis­teet o­tin pur­jeh­du­soh­jees­ta ja maa­liin a­jo su­jui si­ten vä­hän pa­rem­min kuin muil­la. Ai­ka mo­net las­ki­vat lii­an a­las ja jou­tui­vat vie­lä heit­tä­mään pa­ri ven­daa maa­liin pääs­täk­seen.

Lai­tu­ri­paik­kaa et­sies­sä tu­li ai­ka pet­ty­nyt o­lo kun niin mo­ni sa­man mit­ta­lu­vun ve­neis­tä o­li jo lai­tu­ris­sa. Kan­nel­la tou­hu­a­mi­ses­ta kyl­lä nä­ki, et­tä kau­aa ei­vät o­le ol­leet, mut­ta aiem­min kui­ten­kin.

It­se en käy­nyt il­ta­päi­väl­lä tu­lok­si­a kat­so­mas­sa, mut­ta jo­ku mul­le sa­noi et­tä ol­tiin eh­kä 15. Myö­hem­min il­lal­la tu­los o­li muut­tu­nut pal­jon huo­nom­mak­si ja ai­ka o­li muut­tu­nut sa­mak­si kuin toi­sel­la In­fer­no 31:llä. Ker­roin kyl­lä täs­tä jär­jes­tä­jil­le, mut­ta e­del­leen­kään mi­tään ei o­le teh­ty tu­lok­sen kor­jaa­mi­sek­si. Pi­ri­tan sei­näl­lä ei kos­kaan ol­lut kor­jat­tu­a ai­kaa ja ne­tis­tä­kin löy­tyi pit­kään vää­rä ai­ka. (Juu­ri äs­ken maa­nan­tai-il­ta­na tu­los o­sit­tain kor­jaan­tui ja tie­to sii­tä tu­li säh­kö­pos­til­la pa­hoit­te­lu­jen ke­ra, jo­ten eh­kä mä lo­pe­tan nyt kiu­kut­te­lun...) Lo­pul­li­nen si­joi­tus o­li siis 13.

Kyl­lä­hän näi­tä vir­hei­tä ai­na ta­pah­tuu, mut­ta tun­tuu o­su­van tä­hän suun­taan ai­ka u­sein. Vii­me vuon­na mei­dät o­li u­noh­det­tu ko­ko­naan lait­taa ko­neel­le ja sei­näl­lä näyt­ti tu­lok­sek­si DNF. Saim­me sil­loin­kin to­ki nai­sis­to­pal­kin­non, mut­ta sei­näl­le ei ku­kaan viit­si­nyt si­tä kor­ja­ta. Ai­ka mo­ni ih­met­te­li et­tä mi­tä meil­le oi­kein o­li käy­nyt kun mu­ka ol­tiin kes­key­tet­ty. Sii­nä vaan sit­ten pi­tää se­lit­tää, et­tä ei­hän me mut­ta kun ne tu­lok­set...

Ko­ko­nai­suu­des­saan ki­sa o­li i­han hy­vä, jos nyt vä­hän tuo tu­los jäi har­mit­ta­maan. Nai­sis­to o­li tyy­ty­väi­nen, vaik­ka o­li se kan­nel­la is­tu­mi­nen­kin tain­nut ai­ka rank­kaa ol­la. Seu­raa­va­na päi­vä­nä o­li mus­tel­mien ver­tai­lu­ki­sat.

Ti­mon ta­ri­na A­rie­lin kan­nel­ta:

Saa­tiin A­rie­lil­la sen ver­ran hy­vä start­ti, et­tä pää­sin seu­raa­maan Val­pu­rin kul­ku­a e­des­tä päin. Ty­töt a­loit­ti­vat täy­del­lä i­sol­la ja G3:lla ku­ten me­kin. Ot­ti­vat kui­ten­kin ai­ka no­pe­as­ti yk­kös­rei­vin i­soon. Lii­an vä­hän pai­no­a lai­dal­la. No­peus suh­tees­sa A­rie­liin ei muut­tu­nut. Val­pu­ri jäi ko­ko a­jan hie­man.

Val­pu­rin ta­ka­na tu­li Sol­veig, jo­ka o­li rei­van­nut jo star­tis­sa. Sol­veig a­joi y­lem­mäs kuin muut ja jäi sel­väs­ti ko­ko a­jan. Jou­tui sit­ten las­ke­maan kun tul­tiin Grå­sal­le. Grå­sal­la al­koi a­jo­vuo­ro­ni, jo­ten Val­pu­rin tark­kai­lu sai jää­dä.

A­rie­lil­la a­joim­me ko­ko mat­kan täy­del­lä i­sol­la ja G3:lla. Paa­puu­rin puo­len bar­duu­na si­toi it­sen­sä VHF an­ten­niin. On­nek­si paa­ran hals­sil­la a­jet­tiin ly­hyi­tä tik­ke­jä. Styy­ran ve­nei­den vah­ti­mi­nen pi­me­äs­sä on her­moil­le­käy­vää. Ih­met­te­lin pit­kään yh­tä pu­nais­ta top­pi­va­lo­a, jo­ka ei vaan mil­lään men­nyt pe­rän ta­kaa, kun­nes ta­ju­sin et­tä ve­nees­sä tri­ko­lo­ri on kään­ty­nyt. Muut sa­mas­sa kul­mas­sa o­le­vat ve­neet näyt­ti­vät pe­rä­va­lo­a. Got­land Run­tin va­loi­sas­sa yös­sä nau­res­kel­tiin EPS:i­läi­sel­le Swa­nil­le, jol­la o­li tri­ko­lo­ri vää­rin päin. Nyt ei to­si­aan nau­rat­ta­nut. KO­PU voi­si kat­sas­taa mui­ta­kin kuin nai­sis­to ve­nei­tä.

Maa­lis­sa ol­tiin A­rie­lil­la n. 10 mi­nuut­ti­a en­nen Val­pu­ri­a. Tä­mä toi meil­le vä­hän loh­tu­a kun vii­me vuon­na hä­vi­sim­me ty­töil­le ai­na­kin 40 mi­nuut­ti­a.

Val­pu­ris­sa o­li ol­lut har­me­ja mat­kan ai­ka­na. G3:n fal­lin vins­sin­va­paut­ta­ja o­li men­nyt rik­ki. Ki­kin kiin­ni­tys mas­tol­le o­li ir­ron­nut. Myös kart­tap­lot­te­ri me­ni rik­ki. Va­ral­la o­li to­ki kä­si-GPS ja on­han si­tä sei­lat­tu en­nen GPS:kin. Ke­li o­li tie­tys­ti ko­va. Tiet­tä­väs­ti ai­na­kin kol­me mas­to­a tu­li a­las.

Mur­tu­nut vins­sin­va­paut­ta­ja.

Näin se on to­den­nä­köi­ses­ti rik­kou­tu­nut jo en­nen ki­saa.

Ki­kin kiin­ni­tys ja ti­la­päis­kor­jaus. Sel­de­nin e­dus­ta­jal­ta sel­vi­si, et­tä kiin­ni­tys o­li­si pi­tä­nyt vaih­taa toi­sen­lai­sek­si Rod Kic­ke­rin a­sen­nuk­sen yh­tey­des­sä.

Kaik­ki kor­jauk­set saa­daan val­miik­si muu­ta­mas­sa päi­väs­sä. Uu­si vins­sin­va­paut­ta­ja ja ki­ki­kiin­ni­ke on jo han­kit­tu. Plot­te­rin ir­roit­ta­mi­ses­sa on e­nem­män työ­tä, kos­ka ko­ko luuk­ku­tal­li pi­tää ir­roit­taa.