Takaisin Edellinen Seuraava
Inferno 31:n painosta
timo
2010.04.13
2010.05.11

Jot­kut o­vat ih­me­tel­leet mi­ten kah­den In­fer­no 31 ve­neen, Val­pu­rin ja Don­nan OR­Ci pai­not voi­vat e­ro­ta niin pal­jon. Val­pu­ri on 260 kg pai­na­vam­pi.

Vertailu

En­nen­kuin syy­te­tään ORC mit­tauk­si­a niin muis­te­taan, et­tä In­fer­no 31 ei o­le mi­kään yk­si­tyyp­pi­luok­ka. Run­ko on yh­tei­nen. Ri­ki­ä on ai­na­kin kol­men­lais­ta ja myös e­ri kan­si­rat­kai­su­ja. Myös si­sus­tus vaih­te­lee. Van­hem­mis­sa ei pe­rä- ja keu­la­ka­juu­tois­sa o­le o­vi­a. Uu­dem­mis­sa on. Uu­dem­mis­sa on myös L-bys­sä, van­hem­mis­sa yk­sin­ker­tai­sem­pi. Voi­si o­let­taa, et­tä uu­dem­mat o­vat tä­män ta­ki­a pai­na­vam­pi­a. Val­pu­ri on vii­mei­si­ä In­fer­no 31 ni­mel­lä teh­ty­jä ve­nei­tä.

Seu­raa­vak­si voi tar­kas­tel­la ORC "pun­ni­tus­ta" (tai pai­non ar­vaus­ta). I­de­a­na on, et­tä run­gon muo­to on mi­tat­tu ja tal­le­tet­tu niin­sa­not­tuun run­ko­tie­dos­toon. Tä­män tie­dos­ton si­säl­tö on huip­pu­sa­lai­nen ja vain Hå­ka­nin ja Jo­a­ki­min tie­dos­sa.

Mit­tauk­ses­sa mi­ta­taan va­ra­lai­dan kor­keus ve­des­tä. En­sin mää­ri­tel­lään va­ra­lai­das­ta kiin­to­pis­te tie­tyil­lä oh­jeil­la. O­let­tai­sin, et­tä mak­si­mi vir­he täs­sä mit­tauk­ses­sa on 10mm. Tä­män jäl­keen mi­ta­taan ve­den­pin­nan e­täi­syys e­del­lä­mai­nit­tuun pis­tee­seen. Ar­vi­oi­sin mak­si­mi­vir­heek­si 20mm hy­vis­sä o­lo­suh­teis­sa.

Val­pu­rin ja Don­nan e­ro va­ra­lai­dan mit­tauk­ses­sa on ol­lut siis 18mm.

Mit­ta­kir­jal­ta näh­dään, et­tä yh­den mil­li­met­rin sy­väyk­sen muu­tos tar­koit­taa n 15kg ve­neen pai­nos­sa. Ar­vi­oi­ma­ni mak­si­mi­vir­he mit­tauk­ses­sa o­li 30mm, jo­ka tar­koit­taa n. 450kg ve­neen pai­nos­sa. 260kg mah­tuu siis hy­vin myös näi­hin raa­mei­hin.

Täs­sä koh­den al­kaa miet­ti­ä mi­tä jär­ke­ä ko­ko va­ra­lai­ta­mit­tauk­ses­sa on. Jo­kai­nen voi kau­nii­na tyy­ne­nä päi­vä­nä men­nä ve­neel­le va­ra­lai­taa mit­taa­maan ja teh­dä o­man ar­vi­on­sa vir­hees­tä.

Kuin­ka pal­jon tä­mä sit­ten vai­kut­taa mit­ta­lu­kuun. Se on tie­ten­kin ORC:n sa­lai­suus. Val­pu­ril­la on pi­dem­pi ve­si­lin­ja ja se lie­nee hy­vä meil­le. Don­nal­la taas pie­nem­pi mär­kä­pin­ta-a­la, mi­kä on hei­dän e­tun­sa.

En tie­dä mi­kä ORC käy­tän­tö on, jos jo­ku to­sis­saan al­kaa e­päil­lä, et­tä ve­nee­seen on teh­ty lu­vat­to­mi­a muu­tok­si­a. Muis­taak­se­ni IRC:ssä voi vaa­ti­a uu­sin­ta­mit­taus­ta. Jos mit­tauk­ses­sa pal­jas­tuu ( o­li­ko se 10%?) e­ro, mak­saa o­mis­ta­ja uu­sin­ta­mit­tauk­sen. Muus­sa ta­pauk­ses­sa mak­sa­ja­na on mit­tauk­sen vaa­ti­ja.

Mit­taus­tu­lok­set run­ko­tie­dos­to­a lu­kuu­not­ta­mat­ta ei­vät o­le sa­lai­si­a. Mi­nä­kin pyyn­nös­tä sain ex­cel-tau­lu­kon, jo­hon tu­lok­set o­li syö­tet­ty. Mie­lui­ten o­li­sin ha­lun­nut al­ku­pe­räi­sis­tä it­se al­le­kir­joit­ta­mis­ta­ni pa­pe­reis­ta ko­pi­ot. Vuo­sien jäl­keen o­li­si hy­vä vä­lil­lä tar­kis­taa, et­tä kaik­ki va­rus­teet o­vat sa­man­pai­noi­si­na ja sa­mal­la pai­kal­la kuin mit­tauk­ses­sa.

Tä­män ju­tun tar­koi­tus ei o­le mi­ten­kään ar­vos­tel­la mit­ta­mie­hien toi­min­taa.