Takaisin Edellinen Seuraava
WB-Sails Round the Buoys
timo
2009.06.01
2010.05.07

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Ki­lu, E­li­na ja Ee­va

Ke­li o­li al­ku­ke­vään ta­paan ke­vyt. Tuu­li o­li hy­vin ker­ros­tu­nut. I­sot ve­neet, joil­la o­li kor­ke­a ri­ki kul­ki­vat hy­vin, muut ei­vät.

Start­ti me­ni koh­ta­lai­ses­ti. Y­lä­merk­ki­ä lä­hes­tyt­tä­es­sä hei­kos­sa tuu­les­sa a­joim­me paa­ral­la en­nen y­lä­merk­ki­ä. Eb­ne­ge­a tu­li vas­taan styy­ral­la. Ti­laa kui­ten­kin o­li rei­lus­ti, em­me­kä ha­lun­neet väis­tää, em­me­kä kään­tää. Koh­taus­ti­lan­tees­sa Eb­ne­ge­a yl­lät­tä­en te­ki lii­oi­tel­lun väis­tä­mis­liik­keen ja il­moit­ti pro­tes­tis­ta mei­tä vas­taan. Huu­sim­me, et­tä ti­laa o­li­si ol­lut ai­na­kin 4 met­ri­ä. Kun tie­sin Jo­a­ki­min kos­ton­ha­lun mi­nu­a koh­taan niin o­lin var­ma, et­tä pro­tes­ti­kä­sit­te­lyyn myös jou­du­taan.

Seu­raa­vat kak­si start­ti­a ei­vät men­neet pal­jon pa­rem­min. Pro­tes­teil­ta sen­tään väl­tyt­tiin.

Pää­dyt­tiin sit­ten pro­tes­ti­kä­sit­te­lyyn, jo­ka o­li mi­nul­le e­lä­mä­ni toi­nen. O­le­tin, et­tä ky­sees­sä on lä­pi­huu­to­jut­tu. O­len ker­ran it­se teh­nyt pro­tes­tin, jo­ka rau­ke­si to­dis­tei­den puut­tee­seen. Mie­les­tä­ni nyt o­li ky­sees­sä vas­taa­va ta­paus. Jo­a­ki­min mie­les­tä o­lim­me tör­mäys­kurs­sil­la, o­mas­ta mie­les­tä­ni o­lin var­ma et­tä näin ei ol­lut.

O­lin siis it­se­var­ma. Jo­ten­kin tun­tui, et­tä kä­sit­te­ly me­ni lii­kaa Jo­a­ki­min ja tuo­ma­rin tah­tiin. Jo­a­kim kut­sui gas­tin­sa to­dis­ta­jak­si. Gas­ti ei muis­ta­nut mi­tään mer­kit­tä­vää. Vä­hän ih­met­te­lin, et­tei mi­nul­le an­net­tu ti­lai­suut­ta kut­su­a to­dis­ta­jak­si Val­pu­rin a­ja­jaa, jo­ka var­mas­ti nä­ki ti­lan­teen par­hai­ten. O­le­tin, et­tä a­si­a o­li niin sel­vä, et­tei to­dis­ta­jaa mi­nun puo­lel­ta­ni tar­vit­tu.

Lau­ta­kun­ta miet­ti ta­paus­ta yl­lät­tä­vän pit­kään, mi­kä al­koi her­mos­tut­ta­maan. Var­si­nai­nen yl­lä­tys o­li, et­tä Val­pu­ri dis­kat­tiin.

Tuo­ma­rin pe­rus­te­lut o­li­vat, et­tä 31 jal­kai­sen ve­neen pi­tää jät­tää mar­gi­naa­li­a e­nem­män kuin se 4 met­ri­ä min­kä o­lim­me jät­tä­neet. Pe­rus­te­lu­a ei löy­dy sään­tö­kir­jas­ta. Ta­pah­tu­ma­het­kel­lä tuul­ta o­li n. 5 sol­mu­a, jo­ten ko­vas­ta ke­lis­tä­kään ei ol­lut ky­sy­mys ja me­ren­käyn­ti o­li o­le­ma­ton.

Tä­män jäl­keen mit­kään sään­tö­se­mi­naa­rit ei­vät o­le kiin­nos­ta­neet. Tuo­mi­ot o­vat mi­tä o­vat ja pärs­tä­ker­toi­mel­la on vä­li­ä.

Tä­hän men­nes­sä o­len teh­nyt yh­den ai­heel­li­sen pro­tes­tin, jo­ka ym­mär­ret­tä­väs­ti rau­ke­si kun to­dis­ta­ja ei ol­lut­kaan näh­nyt mi­tään. To­sin pro­tes­tin koh­tee­na ol­lut ve­ne o­li juot­ta­nut to­dis­ta­jal­le täs­sä vai­hees­sa vaik­ka mi­tä.

Val­pu­ri­a vas­taan on pro­tes­toi­tu nyt kak­si ker­taa. En­sim­mäi­nen ker­ta o­li ESF:n We­be­rien ran­nas­sa te­ke­mä pro­tes­ti, mei­dän läh­det­ty­ä ko­ti­mat­kal­le. Toi­nen ker­ta nyt tä­mä Jo­a­ki­min kos­top­ro­tes­ti, mi­kä me­ni lä­pi il­mei­ses­ti SPL suh­tei­den a­vul­la.

Jos ih­met­te­let­te, et­ten vie­nyt tä­tä ta­paus­ta e­teen­päin, niin syy on et­ten ha­lun­nut suu­tut­taa o­maa seu­raa­ni.