Takaisin Edellinen Seuraava
Kisakunnossa
timo
2010.05.11
2010.05.15

Ki­sa­kau­si on nyt a­loi­tet­tu e­kal­la tiis­tai­ki­sal­la. Ve­ne saa­tiin ki­sa­kun­toon tun­ti­a en­nen start­ti­a. O­li hy­vä 7 m/s i­tä­tuu­li ja nos­tet­tiin pur­jeet he­ti aal­lon­mur­ta­jan ul­ko­puo­lel­la. Spin­nu­ma­nöö­ve­ri­har­joi­tuk­sis­sa me­ni sen ver­ran,et­tä myö­häs­tyt­tiin star­tis­ta puo­li­tois­ta mi­nuut­ti­a. No ai­na­kin en­sim­mäi­set viik­ko­ki­sat o­te­taan pel­käs­tään har­joi­tuk­sen kan­nal­ta.

Ra­ta­na o­li E-ra­ta Es­poo­seen. A­la­mer­kil­lä (kau­im­mal­la) ih­me­tel­tiin, kun joh­dos­sa o­le­va ve­ne ei kier­tä­nyt­kään pu­nais­ta viit­taa vaan jat­koi vih­re­äl­le, jo­ka on kau­em­pa­na. Me o­li­sim­me tyy­ty­neet pu­nai­seen. No­pe­a vil­kai­su e­del­li­se­nä il­ta­na Ko­pun si­vuil­ta tu­los­tet­tuun ra­ta­kart­taan. Sii­nä o­li sel­väs­ti mer­kit­ty, et­tä kier­re­tään vih­re­ä, jon­ka myös teim­me. Krys­si­o­suu­den ven­dat o­sui­vat kui­ten­kin niin, et­tä ra­ta tu­li jo­ka ta­pauk­ses­sa pur­jeh­dit­tu­a oi­kein (merk­ki vaan kier­ret­tiin vä­hän kau­em­paa).

Huo­ma­sim­me, et­tä u­se­at ve­neet kier­si­vät kui­ten­kin pu­nai­sen. Nos­tim­me siis pro­tes­ti­li­pun ja kir­ja­sim­me "vää­rin" kier­tä­neet.

Maa­liin tul­tu­am­me luim­me or­de­rit tar­kem­min. Pu­nai­nen viit­ta o­li se mi­tä pi­ti kier­tää. Kä­vim­me il­moit­ta­mas­sa lau­ta­kun­nal­le, et­tä luo­vum­me pro­tes­tis­ta (maa­liin tul­tiin pro­tes­ti­lip­pu e­sil­lä.)

Ko­pu ha­lu­si sel­väs­ti kou­lut­taa mei­tä. Pur­jeh­du­soh­jeet on lu­et­ta­va, vaik­ka ra­ta­kart­ta on vää­rin ja muut­tu­neis­sa a­si­ois­sa ei vii­ta­ta tä­hän. Eh­kä op­pi me­nee jos­kus pe­ril­le meil­le­kin.

Jo­ka ta­pauk­ses­sa ai­van mah­ta­va tree­ni.

Eeva Elina Sanni

Aa­mu­päi­väl­lä tu­los o­li DNF. Kun il­moi­tim­me me­rel­lä lau­ta­kun­nal­le et­tä em­me pro­tes­toi­kaan, niin ym­mär­si­vät il­mei­ses­ti, et­tä luo­vum­me ki­sas­ta. Tä­nään säh­kö­pos­tin jäl­keen tu­los mut­tui RAF:ksi, kun va­li­tet­tiin DNF:stä. Kil­pai­lus­ta luo­pu­mi­nen o­li­si RAF. Em­me kui­ten­kaan o­le luo­pu­neet kil­pai­lus­ta ja a­joim­me ra­dan i­han oi­kein.

RAF on ne­tis­sä e­del­leen, kat­so­taan tu­lee­ko meil­le jos­kus oi­ke­a tu­los.