Takaisin Edellinen Seuraava
Emäsalon lenkki
timo
2010.05.23
2010.05.23

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Ki­lu, Ee­va, E­li­na ja Vil­le

Ki­sa start­ta­si uk­kos­sa­tees­sa ja hei­kos­sa tuu­les­sa. Läh­dim­me spin­nul­la Pyy­saa­res­ta kus­taan­miek­kaan. O­lo­suh­teet vaih­te­li­vat ja jäim­me en­nak­ko­suo­si­keis­ta Ke­o, Don­na ja Rai­ta II. En­nen kus­taan­miek­kaa pie­nen LY­Sin ve­ne sään­tö­jen vas­tai­ses­ti häi­rit­si Ke­on ja Don­na pur­jeh­dus­ta. Don­na pää­si e­roon, mut­ta Ke­o jou­tui jiip­paa­maan va­sem­paan lai­taan. Lop­pu­jen lo­puk­si Ke­o sai e­tu­a, kun va­sen lai­ta ve­ti pa­rem­min.

Kus­taan­mie­kan jäl­keen jat­koim­me krys­sil­lä tai mel­kein sel­lai­sel­la. A­joim­me lä­hin­nä ta­soiss­sa Sol­vei­gin kans­sa. He­vo­sil­le tul­ta­es­sa Sol­veig o­li mei­tä e­del­lä, ku­ten myös Ke­o, Rai­ta ja Don­na. Muis­ta mei­dän luo­kan ve­neis­tä ei Kruu­nu­vuo­ren­se­län jäl­keen ol­lut meil­lä mi­tään ha­vain­to­a.

He­vos­ten jäl­keen tuu­li kään­tyi koil­li­ses­ta kaak­koon. Krys­sil­lä o­lim­me yl­lät­tä­en y­lin ve­ne ja Don­na ja Sol­veig jäi­vät taak­se. Ki­sa­sim­me Rai­dan ja Ke­on kans­sa. Tuu­let kään­tyi­li­vät ja o­sat vaih­tui­vat.

E­mä­sa­lon e­te­lä­kär­jen jäl­keen tun­nis­tim­me myös Don­nan, Sol­vei­gin jää­ty­ä hiu­kan. E­mä­sa­lon ta­kan a­joim­me spin­nul­la. O­lim­me pet­ty­nei­tä kun jäim­me Ke­ol­le, Rai­dal­la ja Don­nal­le. En­nen E­mä­saa­ren poh­jois­kul­maa i­so LYS saa­vut­ti mei­dät. Pa­ri run­gos­taan hel­pos­ti tun­nis­tet­ta­vaa ve­net­tä rik­koi tör­ke­äs­ti yö­pur­jeh­dus­sään­tö­jä. Tä­mä on niin ta­val­lis­ta kai­kis­sa yö­ki­sois­sa.

E­mä­sa­lon ta­ka­na ki­sa­sim­me lä­hin­nä Vi­va­cen kans­sa seu­raa­vas­ti. Vuo­ro­tel­len toi­nen a­joi y­lä­puo­lel­ta o­hi, toi­sen pi­tä­es­sä kil­tis­ti suun­tan­sa. Mo­lem­mis­sa ve­neis­sä, ti­lan­teen mu­kaan, o­do­tet­tin "yö­sään­nön" lop­pu­mis­ta.

Sil­lan lä­pi a­jet­tiin vai­voin spin­nul­la. Ih­met­te­lin vä­hän kun Ram­Da­ta pää­si y­lä­puo­lel­tam­me yl­lät­tä­en o­hi. Mui­ta i­so­ja ei sit­ten pääs­tet­ty. Sköld­vi­kin jäl­keen o­li si­vu­tuu­li spin­nu o­suus. Ul­la ja var­sin­kin She­re Khan y­rit­ti­vät y­lä­puo­lel­ta o­hi. Nos­ta­tim­me ja yl­lät­tä­en kum­pi­kaan ei pys­ty­nyt vas­taa­maan. Mit­kään hä­ly­tys­kel­lot ei­vät soi­neet ja a­jat­te­lin ää­neen, et­tä Val­pu­ri nou­see vaik­ka tai­vaa­seen.

Pa­luu­mat­kal­la jäim­me li­sää luo­kas­tam­me vain Sol­vei­gin sin­ni­tel­les­sä ta­ka­na. Kus­taan­miek­kaa lä­hes­ty­es­säm­me, u­seim­pien ve­nei­den ta­voin leik­ka­sim­me rei­lus­ti, Sol­vei­gin a­ja­es­sa plat­tis­ta.

Toi­voim­me vie­lä, et­tä Kus­taan­mie­kas­sa mei­tä o­dot­tai­si uu­sin­tas­tart­ti. Tur­haan. Spin­nul­la­kaan ei pääs­ty lä­pi. Lop­pu o­li krys­si­ä ja var­mis­tus­ta sil­le, et­tei Sol­veig pää­se o­hi.

Kun las­kim­me spin­nun kus­taan­mie­kas­sa ta­ju­sin o­sa­syyn on­gel­miim­me. O­lin pi­me­äs­sä va­hin­gos­sa an­ta­nut he­a­vy spin­nun nos­tet­ta­vak­si.

Oi­ke­as­ta spin­nus­ta huo­li­mat­ta em­me o­li­si pär­jän­neet Ke­o­a, Rai­taa tai Don­naa vas­taan. Tä­tä kir­joit­ta­es­sa tu­lok­set ei­vät o­le sel­vil­lä, mut­ta hä­vi­sim­me ai­na­kin näil­le.

Nä­mä tai­si­vat ol­la vii­mei­set E­mä­sa­lo­ki­sat ai­na­kin LY­Sis­sä. Ai­ka tur­haut­ta­vaa val­vo­a yö vas­tus­ta­ji­na e­si­mer­kik­si Ke­o, jol­la on 1,13 lu­ku mei­dän 1,15 vas­taan. Ke­o on mei­tä ton­nin ke­vy­em­pi, sy­vem­mäl­lä kö­lil­lä ja pur­je­pin­ta-a­laa eh­kä jo­pa e­nem­män kuin meil­lä. Ve­si­lin­ja on ai­na­kin rei­lus­tu pi­dem­pi. Sa­moin Finn­Fi­re 33:lla on lu­ku 1,14 ja ve­si­lin­jaa ai­ka pal­jon. Mo­lem­mat tai­ta­vat voit­taa kaik­ki kil­pai­lut joi­hin o­sal­lis­tu­vat, pait­si jos mo­lem­mat o­vat mu­ka­na. En syy­tä Ke­on tai Rai­dan kip­pa­rei­ta, vaan LYS-jär­jes­tel­mää, jo­ka näi­tä kir­jo­ja syy­tää.

Ke­o voi tie­tys­ti ol­la Suo­men pa­ras ki­sa­ve­ne. O­vat­han he voit­ta­neet suu­rin piir­tein kaik­ki ki­sat, joi­hin o­vat o­sal­lis­tu­neet. Täs­sä vai­hees­sa voi­si Ke­ol­le ol­la hy­vä ha­ke­a IRC tai ORC kir­jaa ja jät­tää LYS a­loit­te­li­joil­le ja näyt­tää to­del­li­set ky­kyn­sä.