Takaisin Edellinen Seuraava
Volvo Suursaari Race
timo
2010.06.12
2010.06.14

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Ki­lu, Len­nu, Jes­se ja Vil­le

A­lus­ta­va ki­sa­ra­port­ti nyt kun ei o­le vie­lä e­des syö­ty.

Kes­key­tet­tiin Suur­saa­ren kier­ron jäl­keen. Syy­nä mak­si­mis­saan 23,5 m/s vas­tai­nen tuu­li ja ha­jon­neet mas­ton ja­lan plo­kit.

Läh­de­tään nyt suih­kun jäl­keen sel­vit­tä­mään Kot­kan yl­lä­tys­pur­jeh­dus­ta­pah­tu­maa, kun kym­me­nit­täin VSSR ve­nei­tä on tul­lut Kot­kaan tur­va­sa­ta­maan.

Ku­vit­te­len et­tä kes­key­tys­ti­lan­tees­sa o­lim­me joh­dos­sa. Ta­ran­tel­lal­la o­li on­gel­mi­a ja saa­vu­tim­me hei­dät Suur­saa­ren i­tä­puo­lel­la. LOW o­li mei­tä e­del­lä 4 mi­nuut­ti­a ja Don­na jäl­jes­sä 20 mi­nuut­ti­a. Muis­ta luok­kam­me ve­neis­tä ei ol­lut ha­vain­to­ja.

Ki­saan mah­tui lens­si­ä vas­ta-aal­lok­koon täy­des­sä su­mus­sa, su­mu­tor­vien kai­ku­es­sa ym­pä­ril­lä. Kii­tet­ty­köön on se päi­vä kun os­tin AIS vas­taa­ot­ti­men.

Kip­pa­ri­na tein pää­tök­sen kes­keyt­tä­mi­ses­tä. O­len yl­pe­ä kai­kis­ta gas­teis­ta, jot­ka vai­keis­sa o­lo­suh­teis­sa suo­riu­tui­vat sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti.

Ku­vi­a ym. tu­lee ai­kai­sin­taan huo­men­na.