Takaisin Edellinen Seuraava
Volvo Suursaari Race kisaraportti
timo
2010.06.13
2010.06.14

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Ki­lu, Len­nu, Jes­se ja Vil­le

Star­tis­sa Hau­ki­lah­del­la o­li puus­kai­nen tuu­li. Mei­dän start­ti o­li koh­tuul­li­nen, mut­ta Ta­ran­tel­lal­la sil­ti pa­rem­pi. A­joim­me rin­nan Ca­ram­ban kans­sa, mut­ta hi­vut­tau­duim­me o­hi. Pa­rin ven­dan jäl­keen o­lim­me o­hi myös Don­nas­ta. Low o­li e­del­läm­me. Muis­ta luok­kam­me ve­neis­tä ei ol­lut mi­tään ha­vain­to­a.

En­nen mel­kin poi­ju­a em­me pääs­seet heit­tä­mään ven­daa Ca­ram­ban ta­ki­a, vaik­ka o­lim­me me­nos­sa poi­jus­ta y­li. Lo­pul­ta ven­da­sim­me ja väis­tim­me pe­rän kaut­ta. Ca­ram­ba jat­koi jos­tain syys­tä e­del­leen koh­ti Käär­me­saar­ta.

Satoi koko ajan

Hramt­so­wil­le krys­sit­tiin vä­hän tois­ta­kym­men­tä m/s tuu­les­sa. Don­na jäi e­del­leen ja saa­vu­tim­me ja o­hi­tim­me LOW;n lo­pul­ta. Ta­ran­tel­la o­li jo kau­ka­na e­del­lä.

Hramt­so­win ja Kal­bo­dag­run­din vä­lil­lä tuu­li kään­tyi lou­naa­seen ja heik­ke­ni. Vas­tas­sa o­li van­ha aal­to, jo­hon pus­ket­tiin hei­kos­sa tuu­les­sa spin­nul­la. Kun li­säk­si las­keu­tui sa­ke­a su­mu o­li a­ja­mi­nen pel­kän kom­pas­sin va­ras­sa to­del­la vai­ke­a­ta.

Lai­va­lii­ken­ne o­li vil­kas­ta pää­tel­len su­mu­tor­vis­ta ja lai­van ko­neen ää­nis­tä ym­pä­ril­la. Mi­tään ei näh­ty, pait­si o­sa lai­vois­ta AIS:ssa. Jos tuu­li­mit­ta­ri ei o­le rik­ki, niin tuul­ta o­li hy­vin yl­hääl­lä. Mit­ta­ri ni­mit­täin näyt­ti n. 10 m/s tuul­ta, kun pur­jei­siin ei riit­tä­nyt juu­ri mi­tään.

Aa­mul­la tuu­li ja nä­ky­vyys pa­ra­ni. Ta­ran­tel­laa o­li saa­tu kiin­ni, mut­ta LOW o­li men­nyt o­hit­se. Kot­kan por­til­le men­nes­sä tuul­ta al­koi ol­la pur­jeil­le­kin jo riit­tä­väs­ti. Spin­nut las­ket­tiin ja las­ket­te­lim­me Suur­saa­ren poh­jois­kär­keen. Vä­li­a­jois­sa o­lim­me täs­sä vai­hees­sa joh­dos­sa.

Saa­ren ta­ka­na tuu­li o­li puus­kais­ta ja bro­atc­hai­lu y­lei­nen har­ras­tus. Myös meil­lä, jot­ka a­joim­me e­del­leen fo­kal­la ja täy­del­lä i­sol­la. En­nen e­te­lä­kär­ke­ä me­nin le­päi­le­mään. U­ni ei kui­ten­kaan tul­lut sil­mään, kun tuu­li pa­ra­ni e­del­leen. I­so rei­vat­tiin ja keu­laan vaih­det­tiin G4. Run­gos­ta kuu­lui ko­va pa­maus ja Jon­na kut­sui mi­nut kan­nel­le.

WB:n snörppejä pitää kiristää koko ajan

I­so­a uu­del­leen rei­vat­ta­es­sa keu­la­pur­jeen mas­ton­ja­lan plo­ki o­li hal­jen­nut. Va­pau­tu­nut köy­si o­li is­ke­nyt Jes­sen kan­teen. Ti­lan­ne o­li uh­kaa­van tun­tui­nen ja o­sa po­ru­kas­ta kuu­li, et­tä Jes­sen kä­si on hal­jen­nut. kak­soisp­lo­kin toi­nen puo­li o­li y­hä jän­ni­tyk­ses­sä pom­mi­na, jo­ten mas­tol­le ei ol­lut he­ti me­ne­mis­tä.

Tal­vel­la o­lin O­lof Ry­tö­vaa­ran e­si­tyk­ses­sä, jos­sa O­lof ker­toi mi­ten ki­so­ja voi­te­taan vält­tä­mäl­lä kes­key­tys. Plo­kien var­mis­tus o­li yk­si a­si­a. Var­mis­tus o­li työ­lis­tal­la, mut­ta ei tar­peek­si kor­ke­al­la. Tar­vik­keet on han­kit­tu, mut­ta pe­rä­kai­teen kor­jauk­sen ta­ki­a ai­ka lop­pui. O­lof muu­ten kes­keyt­ti it­se­kin ki­san.

Tuul­ta o­li jat­ku­vas­ti y­li 20 m/s ja aal­lot mah­ta­vi­a. A­jat­te­lim­me teh­dä pää­tök­sen jat­kos­ta vas­ta Kot­kan por­til­la, mut­ta het­ken a­jet­tu­am­me, pää­tin luo­vut­taa ja o­tim­me kurs­sin E­lo2:lle, jol­le o­li hel­pom­pi a­jaa. Pur­jeh­du­soh­jeet kiel­tä­vät tä­män, mut­ta kip­pa­rin val­ta me­nee tä­män pa­pe­rin y­lit­se.

E­lo2:lle pi­ti las­ke­a a­las. Meil­lä o­li vie­lä G4 ja yk­kös­rei­vat­tu i­so. Aal­lon pot­kus­ta kään­sin a­las. O­li ai­nut­ker­tai­nen ko­ke­mus kun ras­kas In­fer­no kiih­dyt­ti 16,5 sol­muus. Ai­nut­ker­tai­nen sik­si, et­tä va­hin­ko­jiip­pi kaa­tai­si mas­ton vä­lit­tö­mäs­ti. O­tim­me i­son ko­ko­naan pois ja pää­sim­me las­ket­te­maan pel­käl­lä G4:llä Kot­kaan. Täl­lä se­til­lä­kin pääs­tiin 14,5 sol­mun vauh­tiin.

Kallistuskorjauksella tuulta 45 solmua

Kot­kas­sa o­li­kin sit­ten KPS:n kom­mo­do­ri Pent­ti Vä­li­pak­ka ja Ky­men sa­no­mien toi­mit­ta­ja vas­tas­sa. Suu­rin o­sa ki­sa­ve­neis­tä tu­li Kot­kaan, jos­sa o­li jär­jes­tet­ty a­si­oi­ta niin, et­tä mä­rät ki­saa­jat pää­si­vät sau­naan ja syö­mään. Var­si­nai­nen pur­jeh­dus­ta­pah­tu­ma jo­ka ke­rä­si pal­jon u­te­li­ai­ta.

Meil­lä ei ol­lut va­lit­ta­mis­ta kun lä­pi­mä­rän ve­neen si­jaan pää­sim­me ap­pi­van­hem­pien a­sun­toon nuk­ku­maan.

Mei­dän luo­kas­ta maa­liin pää­si il­mei­ses­ti ai­no­as­taan Ta­ran­tel­la II. Kun­ni­oi­tet­ta­va suo­ri­tus!