Takaisin Edellinen Seuraava
ORC painot heittävät neljännestonnin!!!
timo
2010.06.24
2010.07.06

ORC pai­not heit­tä­vät nel­jän­nes­ton­nin ai­na­kin In­fer­no 31:n koh­dal­la. Tä­mä tar­koit­taa n. 5 se­kun­ti­a mai­lil­le e­tu­a muil­le ve­ne­tyy­peil­le.

Vuon­na 2006 Val­pu­ri ORC pun­nit­tiin ja pai­nok­si saa­tiin 4760 kg.

Sei­la­sim­me u­se­an vuo­den ai­no­a­na In­fer­no­na ORC:ssä. Vii­me vuon­na Don­na ha­ki kir­jaa. Tä­män jäl­keen on spe­ku­loi­tu mik­si kah­den In­fer­non pai­not e­ro­a­vat 260 kg. En e­päil­lyt Val­pu­rin pai­no­a, kos­ka vii­me ke­vää­nä Val­pu­ril­le teh­tiin tyh­jän ve­neen tark­ka IRC pun­ni­tus. Täs­sä pai­nok­si saa­tiin 4564 kg. ORC pun­ni­tuk­ses­sa saa ol­la va­rus­tei­ta, jo­ten pai­not o­li­vat lin­jas­sa.

Tä­nä vuon­na Don­nan po­ruk­ka al­koi ih­me­tel­lä a­si­aa e­nem­män, ja pää­dyim­me te­ke­mään o­mat va­ra­lai­ta­mit­tauk­set.

Suun­nil­leen sa­moil­la va­rus­teil­la o­lim­me sa­man­pai­noi­si­a. Kos­ka meil­lä o­li tark­kuus­mit­taus tu­ke­na niin o­li sel­vää, et­tä Don­na on vää­rin mi­tat­tu.

Ti­lat­tiin sit­ten vi­ral­li­nen mit­taus.

Häm­mäs­tyk­se­ni o­li suu­ri, kun Val­pu­rin pai­no ORC va­rus­teis­sa o­li 4497 kg. E­li vä­hem­män kuin pun­nit­tu tyh­jä ve­ne.

Täs­sä o­li näh­ty jo sen ver­ran vai­vaa, et­tä ORC va­rus­tei­den pun­ni­tus o­li e­nää pik­ku jut­tu.

Va­rus­tei­den pai­nok­si tu­li 171 kg, jol­loin pai­nok­si saa­daan 4735 kg. Tä­mä on tark­ka­pai­no n. 10 kg:n tark­kuu­del­la. Heit­to­a ORC-mit­tauk­seen on 238 kg.

Jos vi­ka­na on run­ko­mit­taus va­jaa 30 vuot­ta sit­ten, on sa­ma vää­ryys kai­kil­la In­fer­no 31 ve­neil­lä.

Täl­lai­nen vir­he lu­vus­sa te­kee ki­saa­mi­sen ORC:ssä to­del­la tur­haut­ta­vak­si. Lai­tan­kin IRC kir­jan taas ha­kuun.

O­le­tan, et­tä In­fer­no 31:t ja Sies­ta 32 voi­vat ki­sa­ta kes­ke­nään rei­lus­ti. Mui­den suh­teen mah­dol­li­suu­det o­vat pie­net.