Takaisin Edellinen Seuraava
Gotland Runt
timo
2010.07.11
2010.08.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Ee­va, E­li­na, San­ni ja Vil­le

Eeva tarraspesialisti

Luok­kam­me OR­Ci a­je­taan kah­des­sa luo­kas­sa ja suu­rin o­sa ve­neis­tä on pal­jon suu­rem­pi­a kuin me. Mei­dän ki­sa on Don­naa ja Low:ta vas­taan. Ta­voit­tee­na voit­taa pur­jeh­di­tus­sa a­jas­sa. Me­nes­ty­mi­nen Ta­ran­tel­laa vas­taan on mah­do(lli­nen/ton) ext­ra bo­nus.

Tä­nä vuon­na star­tit me­ni­vät luo­kit­tain. 26 lin­jal­la on nor­maa­li start­ti ver­rat­tu­na aiem­pien vuo­sien 100 ve­neen start­tiin. Läh­det­tiin y­lä­pääs­tä 5 se­kun­ti­a myö­häs­sä. Don­na läh­ti mei­dän lai­das­ta Low:n ja Ta­ran­tel­lan läh­ties­sä a­la­lai­dal­ta.

Mat­ka Al­mag­run­de­til­le o­li a­luk­si­a ke­vy­en ke­lin krys­si­ä vaih­tu­en spin­nu si­vu­suun­nak­si. Al­mal­la Ta­ran­tel­la, Low ja Don­na o­li­vat ta­ka­na.

Harvinainen kuvakulma Tarantellaan

Jat­kos­sa tuu­li ke­ve­ni ja muut­tui vas­tai­sem­mak­si. Fok­ka­ve­nee­nä a­joim­me spin­nul­la mah­dol­li­sim­man pit­kään. Ta­ran­tel­la me­ni o­hi, mut­ta tuu­len lop­pu­es­sa saim­me kiin­ni.

Elina

Yöl­lä o­li plä­gä­kel­lun­taa ja kaik­ki pi­ti teh­dä pääs­täk­sem­me e­des vä­hän e­teen­päin. Jos­sain vai­hees­sa tuu­li al­koi ja ka­ris­tim­me Don­nan kan­noil­ta.

Kahvihuolto pelaa

Tuu­li pa­ra­ni ja a­joim­me spin­nul­la mak­si­mis­saan 10 sol­mu­a. En­nen Få­rö:tä tuu­li ke­ve­ni. Få­röl­lä o­lim­me vä­li­a­jois­sa toi­nen.

Ville

Mat­ka Ös­ter­gar­nil­le me­ni ke­vyis­sä tuu­lis­sa. Ta­ran­tel­la o­li pääs­syt kar­kuun ja a­je­lim­me Low:n kans­sa sa­mo­ja vauh­te­ja. Don­nan pu­nai­nen spin­nu kau­ka­na ta­ka­na. Ös­ter­gar­nil­la o­lim­me ta­sois­sa Low:n kans­sa. Si­joi­tus täs­sä vai­hees­sa kol­mas. Low o­hit­ti Ös­ter­gar­nin e­ri puo­lel­ta kuin me ja hä­vi­si nä­ky­vis­tä. Vil­kui­lim­me y­li­mie­li­ses­ti taak­se­päin kun­nes tun­nis­tim­me ve­neen rei­lus­ti mei­tä e­del­lä.

Pe­rus­tuu­li o­li län­nes­tä ja kun pe­lät­ty me­ri­tuu­li al­koi o­li Low vii­mei­nen ve­ne, jo­ka pää­si me­ne­mään en­nen plä­gää. Me muut jäim­me o­dot­ta­maan me­ri­tuul­ta. Jon­kin a­jan ku­lut­tu­a ei e­des­sä nä­ky­nyt pur­jei­ta.

Tuu­li kään­tyi lo­pul­ta vas­tai­sek­si ja voi­mis­tui. Krys­sim­me tun­ti­kau­pal­la Ho­bur­gil­le. Ho­bur­gil­la o­lim­me sit­ten si­jal­la 17.

Ho­bur­gil­ta jat­ket­tiin spin­nul­la tuu­len hei­ke­tes­sä yö­tä vas­ten. Van­ha aal­lok­ko tu­li on­nek­si pe­rän puo­lel­ta ja o­li lo­pul­ta ai­no­a e­teen­päin vie­vä voi­ma.

Hoburgilla on jo saatu aurinkoa

Vis­byl­le tul­tiin hei­kos­sa tuu­les­sa. VHF ra­por­tis­ta kuu­lim­me, et­tö o­lim­me Low:ta tun­ti ja 20 mi­nuut­ti­a jäl­jes­sä. Don­na o­li on­nek­si ta­ka­na, mut­ta jo­tain tart­ti teh­dä Low:n suh­teen.

Visbyyn erikoismerkki

Tuu­li voi­mis­tui jon­kin ver­ran, mut­ta spin­nu­a­jo vaa­ti leik­kaus­ta. A­je­lim­me vä­hän leik­ka­ril­ta län­teen. SRS luo­kan Deh­ler 29 y­rit­ti o­hit­taa y­lä­puo­lel­ta ja a­la­puo­lel­ta. Ei­vät ta­jun­neet men­nä rei­lus­ta al­haal­ta, jos­ta o­hi­tus o­li­si eh­kä on­nis­tu­nut. Nis­kaa ra­sit­taa kat­sel­la ko­ko a­jan taak­se­päin. Hei­tim­me siis jii­pin i­tään. Jat­koim­me u­sei­ta mai­le­ja kun­nes saim­me Al­mal­le op­ti­maa­li­sen leik­kaus­kul­man. saim­me li­säk­si a­jel­la ai­van yk­sin va­pais­sa tuu­lis­sa. A­joim­me u­sei­ta tun­te­ja 7-8 sol­mun vauh­ti­a. Lo­pul­ta tuu­li taas heik­ke­ni.

Nuorisotiimi hoitaa homman

Eeva skuuttaa spinnua

Sanni skuuttaa

Al­mal­le saa­vut­ta­es­sa al­koi mui­ta ve­nei­tä taas nä­ky­ä. Lo­pul­ta jiip­pa­sim­me koh­ti Al­maa ja maa­li­a. Juu­ri en­nen Al­maa näim­me tu­tun ve­neen ja tu­tun spin­nun. Low o­li vie­res­sä. Low kier­si Al­man en­nen mei­tä. Ve­dim­me AP spin­nun niin le­vyk­si kuin sen saa ja o­hi­tim­me Low:n. Kak­si mai­li­a en­nen maa­li­a tuu­li kään­tyi lii­an vas­tai­sek­si spin­nul­le. Spin­nu pi­ti ot­taa a­las ja jou­duim­me a­ja­maan si­tä meil­le huo­noin­ta tuu­li­kul­maa pa­rin met­rin tuu­u­les­sa. E­tu­mat­kaa ei ol­lut tar­peek­si ja Low o­hit­ti. Yö a­jan sään­tö­ja o­li jäl­jel­lä 20 mi­nuut­ti­a, em­me­kä siis saa­neet nos­tat­taa.

Pää­ta­voi­te jäi siis saa­vut­ta­mat­ta. Low:n voit­to jäi ta­soi­tus­ker­toi­mien va­raan.

Hy­vä ki­sa seu­ra­ka­ve­ri­a vas­taan kes­kel­lä yö­tä, 300 mai­lin läm­mit­te­lyn jäl­keen.

It­se ki­saan o­len var­sin tyy­ty­väi­nen. Hy­vää te­a­mi ja hy­vä ve­ne­vauh­ti. Plä­gien kier­tä­mi­seen pi­täi­si kek­si­ä jo­tain.