Takaisin Edellinen Seuraava
BOW lauantai
timo
2010.08.14
2010.08.15

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Ki­lu, Ee­va, Len­nu ja Vil­le

Päi­vän oh­jel­ma o­li kak­si ra­ta­ki­saa ja saa­ris­to­ki­sa.

En­nen en­sim­mäis­tä start­ti­a uk­kos­sa­de kas­te­li mei­dät. Start­ti saa­tiin a­jal­laan. Star­tin jäl­keen tuu­li kään­tyi ja krys­si­lens­sin si­jaan ra­ta o­li mel­kein si­vu­tuu­li si­vu­tuu­li. Ra­taa ei kor­jat­tu, jos­tain syys­tä. Ol­tiin tark­ka­na tuu­lien suh­teen ja kai se jo­ten­kin me­ni.

Toi­nen start­ti me­ni jo­ten­kin. Jii­pis­sä spin­nu me­ni rint­si­koil­le ja tä­tä kor­jat­ta­es­sa spin­nu me­ni rik­ki. Seu­raa­val­la krys­sil­lä tei­pat­tiin ka­saan.

Saa­ris­to­ki­saan mei­dän luok­ka (ORC3) läh­ti en­sin. En mi­ten­kään ym­mär­rä tä­tä lo­giik­kaa! Ko­ko pur­jeh­dus­tak­tiik­ka on: Mi­ten väis­tel­lä i­so­ja ve­nei­tä, niin et­tä ne ei­vät hait­taa o­maa pur­jeh­dus­ta.

Start­ti o­li vai­ke­a kun mo­net i­som­man luo­kan ve­neet ku­ten Le­xus häi­rit­si­vät kol­mo­sen start­ti­a tar­koi­tuk­sel­la. E­si­mer­kik­si Nor­na­nil­le huu­det­tiin ja näy­tet­tiin kä­si­merk­ke­jä, mut­ta ei nii­tä saa­tu pois mei­dän start­ti­lin­jal­ta. Eh­kä nä­mä i­sot ve­neet ha­lu­a­vat pääs­tä meis­tä pie­nis­tä e­roon.

Mei­dän start­ti o­li hy­vä, mut­ta vää­räs­tä lai­das­ta. Al­kuun näyt­ti, et­tä Stens­kä­rin jäl­keen a­jet­tai­siin pe­räk­käin Ry­sä­ka­ril­le. On­nek­si tuu­li kään­tyi ja saa­tiin krys­si. A­let­tiin saa­da kiin­ni mui­ta ve­nei­tä hyö­dyn­tä­mäl­lä shif­tit. Pää­pai­no o­li kui­ten­kin i­so­jen ve­nei­den väis­te­lys­sä. On­nek­si meil­lä fok­ka ve­nee­nä ven­dat su­ju­vat.

Lut­fis­kin kans­sa o­li styy­ra­paa­ra ti­lan­ne. Lut­fisk y­rit­ti jo­pa jah­da­ta mei­tä nos­ta­mal­la y­lem­mäs. Tä­mä ei o­le sal­lit­tu­a, mut­ta mi­ten to­dis­tat jos o­suu?

Ry­sä­ka­ril­ta lens­sat­tin Äps­kä­ril­le. Jo­ku vii­sas on sa­no­nut "kor­tas­te ba­na" ja se vei Ky­tön e­te­lä puo­lel­ta. Saa­tiin tun­tu­va e­tu poh­jois­puol­ta a­ja­nei­siin.

ORC PCS ki­sois­sa le­git ja­o­tel­laan e­ri tuu­lien mu­kaan. Sen ta­ki­a juu­ri kun kier­sim­me Äps­kä­rin mer­kin tuu­li muut­tui 7m/s tuu­les­ta 10 m/s tuu­leen. Pää­sim­me vau­dik­kaas­ti yh­del­lä hals­sil­la Ky­töl­le ta­kai­sin ja siel­tä maa­liin spin­nul­la.

Tu­lok­sis­ta en tie­dä, mut­ta kai­kil­la tun­tui o­le­van haus­kaa.