Takaisin Edellinen Seuraava
Pitkäluotopurjehdus
timo
2010.09.26
2010.10.10

Te­am: Ti­mo, Jon­na, San­ni ja Diet­mar

Tuu­li o­li ke­vyt­tä e­te­lä­tuul­ta ja sää au­rin­koi­nen. E­des­sä o­li siis krys­si­ä Kau­nis­saa­ren se­läl­le, si­vu­tuul­ta Pi­ri­to­val­le ja krys­si­ä maa­liin.

Aiem­min start­ti­lin­ja­na on ol­lut tul­li­lai­tu­rin ja Pik­ku­lii­san vä­li. Täl­lä o­li­si saa­tu suo­ra lin­ja. Lin­ja­na käy­tet­tiin kui­ten­kin tors­tai­ki­san lin­jaa, jol­loin aal­lon­mur­ta­jan pään ja pik­ku­lii­san vä­li­nen lin­ja o­li ai­van vi­no ja suo­si pik­ku­lii­san pää­tä.

Start­ti o­li siis on­gel­mal­li­nen. Paa­puu­rin hals­sil­la pää­si lin­jan y­li, mut­ta sil­loin pi­tää väis­tää styyr­puu­rin hals­sil­la o­le­vi­a ve­nei­tä. Pää­tet­tiin muu­ta­man muun ve­neen ta­voin a­jaa styyr­puu­rin hals­sil­la Pik­ku­lii­sal­le ja ven­da­ta so­pi­vaan ra­koon. On­gel­mak­si tu­li, et­tä paa­puu­rin hals­sil­la a­ja­vat ve­neet ei­vät y­rit­tä­neet­kän väis­tää. Me mah­duim­me hy­vin se­kaan, mut­ta E­mi­li­a jou­tui väis­tä­mään Nel­laa ja Gol­die­ta. Täs­tä luon­nol­li­ses­ti seu­ra­si pro­tes­ti.

Krys­sil­lä a­joim­me ta­sois­sa pie­nen luo­kan Ke­on ja E­mi­li­an kans­sa, kun­nes on­nis­tuim­me o­hit­ta­maan. Jat­kos­sa a­je­lim­me sa­mo­ja vauh­te­ja Ul­la II:n kans­sa. Kau­nis­saa­ren se­läl­lä nos­tim­me ki­san ai­no­a­na ve­nee­nä spin­nun. Pää­sim­me a­ja­maan sil­lä pa­ri mai­li­a kun­nes tuu­li voi­mis­tui ja kään­tyi vas­tai­sek­si.

Pit­kä si­vu­tuu­li­a­je­lu suo­si i­so­ja ve­nei­tä. Pro­tes­ti­kä­sit­te­lyn seu­rauk­se­na voi­tim­me kui­ten­kin taas ki­san.

Ran­nas­sa e­nem­män kil­pail­lei­den kes­ken styy­ra/paa­ra jut­tu o­li täy­sin sel­vä. E­nem­mis­tö o­li kui­ten­kin si­tä miel­tä, et­tä paa­ral­la a­ja­mi­nen o­li oi­kein ja pro­tes­tin te­ko vää­rin. Kot­kas­sa kan­nat­taa jär­jes­tää taas tal­vel­la vä­hän sään­tö­op­pi­a. Kil­pai­le­mi­nen on haus­kem­paa kun nou­da­te­taan sa­mo­ja sään­tö­jä.