Takaisin Edellinen Seuraava
Karvalakki
timo
2010.10.10
2010.11.21

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Ki­lu, Ee­va, San­ni ja Ni­na

kar­va­lak­ki sää o­li tä­nä vuon­na poik­keuk­sel­li­nen. Heik­ko tuu­li ja ai­ka läm­min.

Start­ti o­li kau­den huo­noin ja teim­me vie­lä y­li­mää­räi­sen kier­rok­sen lau­ta­kun­ta-a­luk­sen ym­pä­ri myö­häs­ty­neen star­tin jäl­keen.

Kaik­kien ta­ka­na on hy­vä a­jel­la "va­pais­sa" tuu­lis­sa ja saim­me­kin po­ruk­kaa kiin­ni y­lä­mer­kil­le men­tä­es­sä.

VindUngen

Y­lä­mer­kin jäl­keen a­jet­tiin luo­to­jen ja ka­rik­ko­jen lä­pi koh­ti Trut­kob­be­ni­a, spin­nul­la tiu­kas­ti si­vu­tuu­leen.

Trut­kob­be­nil­la las­ket­tiin spin­nu ja nos­tet­tiin vä­hän lii­an lä­hel­le ran­taa. Koh­das­sa 60° 5.848'N 24° 52.674'E saim­me ni­mit­täin poh­ja­kos­ke­tuk­sen. Kai­ku näyt­ti täs­sä koh­den 2,1 met­ri­ä. Vauh­ti ei hi­das­tu­nut, jo­ten to­den­nä­köi­ses­ti kos­ke­tus tu­li kö­lin a­la­o­saan.

Ly­hyt krys­si Ry­sä­ka­ril­le ja siel­tä spin­nul­la Pän­ta­ril­le. Teh­tiin muu­ta­ma jiip­pi ja o­hi­tet­tiin niil­lä LOW, Don­na ja Vin­dUn­gen.

Donna ja Ebnegea

Pän­ta­ri o­li taas on­gel­mal­li­nen maa­kier­to­merk­ki, jon­ka si­vuu­tim­me nyt "vii­sas­tu­nei­na" 8 met­rin ve­des­sä.

A­la­mer­kil­le krys­sim­me va­sen­ta lai­taa. Oi­ke­a lai­ta näh­tä­väs­ti kui­ten­kin ve­ti pa­rem­min.

Pit­kä krys­si Koi­ra­saa­rel­le ja siel­tä spin­nul­la maa­liin as­ti. Trut­kob­be­nin hie­man kau­em­paa si­vuut­ta­en.

Start­ti­a ja ki­vil­le a­jo­a lu­kuun ot­ta­mat­ta ei ol­lut suu­rem­min on­gel­mi­a. Nel­jäs si­ja tyy­dyt­tä­vä tu­los.

Kip­pa­ri­ko­kouk­ses­sa KO­PU e­sit­ti, et­tä jat­kos­sa pie­net luo­kat start­tai­si­vat en­sin. Vai­ke­a ym­mär­tää täl­lais­ta huo­non­nus­ta ki­saan. Toi­von, et­tä jos tä­hän muu­tok­seen ryh­dy­tään, niin sii­tä il­moi­te­taan jo kil­pai­lu­kut­sus­sa. En ni­mit­täin vält­tä­mät­tä viit­si sel­lai­siin ki­soi­hin e­nää il­moit­tau­tu­a.