Takaisin Edellinen Seuraava
Peräsinongelmia
timo
2011.04.26
2011.05.02

Vii­me syk­sy­nä ve­ne nos­tet­tiin myö­hään ja tal­vi tu­li ai­kai­sin. Ve­net­tä nos­tet­ta­es­sa pin­na o­li kään­ty­nyt styy­ran puo­lel­le ja sii­hen jää­nyt. O­li­si pi­tä­nyt tar­kas­tel­la ve­neen poh­jaa pa­rem­min vie­lä en­nen tal­ven tu­lo­a.

Ke­vääl­lä sit­ten jos­sain vai­hees­sa pe­rä­sin kään­net­tiin oi­ke­aan a­sen­toon. Em­me ol­leet us­ko­a sil­mi­äm­me kun pe­rä­si­nak­se­li o­li noin 10 as­teen kul­mas­sa.

Vinossa on

Pe­rä­si­men la­vas­sa ei o­le mi­tään jäl­ki­ä. En kek­si mi­tään muu­ta syy­tä pe­rä­si­men vään­ty­mi­seen kuin vii­me ke­sän Suur­saa­ri­ra­ce.

Nyt sel­vi­ää syy mik­si trim­me­jä ei vii­me ke­sä­nä saa­tu hals­sin vaih­dok­sen jäl­keen sa­moik­si. Vauh­dis­sa e­ri hals­seil­la o­li e­ro­a 0,5 sol­mu­a ke­vy­el­lä ke­lil­lä. Ri­ki­ä ja skuut­ti­pis­tei­tä mi­tat­tiin mel­kein jo­ka ki­san jäl­keen. Jo­ka ven­da joh­ti mel­kein per­he­rii­taan, kun en ol­lut skuu­tan­nut fok­kaa sa­maan ki­rey­teen...

En tie­ten­kään ki­ron­nut yh­tään vaan to­te­sin, et­tä pie­ni li­säp­ro­jek­ti.

Myrkyt pois

Ei au­ta kuin a­va­ta taas!

Valmis ruumiinavaukseen

Tiukassa on

Läh­ti vii­mein ir­ti. Si­sus on kui­va ja e­pok­si­vaah­to vuo­sien jäl­keen kuin uu­si.

Lähti melkein yhtenä kappaleena

Työvoitto

Jo­ku saat­taa muis­taa, et­tä pe­rä­sin on ol­lut au­ki en­nen­kin laa­ke­rin vaih­don yh­tey­des­sä. Jos jo­tain po­si­tii­vis­ta a­si­as­ta ha­lu­aa kek­si­ä niin, kaik­ki it­se te­ke­mä­ni la­mi­noin­nit o­vat kun­nos­sa.

Tee­tän uu­den vah­vem­man ak­se­lin. Ai­ka­tau­lu ei o­le sel­vil­lä. Joi­tain ki­so­ja saat­taa jää­dä a­ja­mat­ta.