Takaisin Edellinen Seuraava
Kansihelaprojekti
timo
2011.05.02
2011.05.26

Täs­sä se­los­tet­tu pro­jek­ti teh­tiin 2010 ke­vääl­lä.

Vins­sien ja vins­sin va­paut­ta­jien huol­to on vai­ke­aa. Vins­sit ja va­paut­ta­jat pi­täi­si pur­kaa huol­to­a var­ten. U­seim­mat vins­sit ja va­paut­ta­jat pi­tää pur­ka­mis­ta var­ten ir­roit­taa kan­nes­ta. Tä­mä tar­koit­taa si­sä­pa­nee­lien ir­roit­ta­mis­ta ja ve­si­tii­vis­tei­den pois­ta­mis­ta.

Mie­tin, et­tä kan­nes­sa pi­täi­si ol­la jen­gat, jo­hon vins­sit ja muut här­väk­keet kiin­ni­te­tään. Mie­leen tu­li la­mi­noi­tu ku­pu­mut­te­ri kan­nen al­la. Kan­nen lä­pi me­ne­vä rei­kä hol­va­taan e­pok­si­hart­sil­la ja es­te­tään ve­si­hai­tat. Näin vins­sit ja muut saa­daan ir­roi­tet­tu­a il­man, et­tä kan­nen al­la tar­vit­see teh­dä yh­tään mi­tään.

Kan­teen po­ra­tut rei­öt siis­tit­tiin tii­vis­teis­tä ja kyl­läs­tet­tiin e­pok­si­hart­sil­la. A­la­puo­lel­ta rei­kä o­li tu­kit­tu tei­pil­lä. Rei­kä täy­tet­tiin ja tyh­jen­net­tiin in­jek­ti­o­ruis­kul­la. Näin sei­nä­mil­le saa­tiin ve­den kes­tä­vä e­pok­si ker­ros.

Vins­sin va­paut­ta­jat kiin­ni­tet­tiin ku­pu­mut­te­reil­la kan­teen.

Ku­pu­mut­te­rit la­mi­noi­daan a­la­kan­teen e­pok­si­hart­sil­la jo­hon on li­sät­ty la­si­kui­tu­silp­pu­a. kan­nat­taa o­dot­taa, et­tä hart­si gee­li­y­tyy, jol­loin se tart­tuu hel­pom­min kat­toon. Tur­kin peit­tä­mi­nen jol­la­kin voi­si myös ol­la hy­vä i­de­a.

Ku­pu­mut­te­ri a­lu­e kan­nat­taa kui­ten­kin si­vel­lä hart­sil­la jo en­nen gee­li­y­ty­mis­tä.

Lop­pu­tu­lok­se­na ve­den­pi­tä­vä lii­tos kan­si­he­lal­le.

On­gel­ma on, et­tä kan­si ei u­seim­mi­ten o­le ta­sa­pak­su. Ai­na­kin mei­dän ta­pauk­ses­sa ku­kin ruu­vi pi­ti sa­ha­ta ja vii­la­ta oi­ke­aan pi­tuu­teen.

Y­leen­sä niil­lä kan­nen a­lu­eil­la, joi­hin he­lo­ja ku­vi­tel­laan a­sen­ta­van ei o­le sand­witc­hi­a. Jos a­sen­ne­taan sand­witch kan­teen pi­tää me­ne­tel­mi­ä ke­hi­tel­lä e­del­leen.

En­nen kan­si­he­lo­jen kiin­ni ruu­vaus­ta kan­nat­taa ruu­vin jen­gat ras­va­ta va­se­lii­nil­la. E­pok­si­hart­si on en­nen gee­li­y­ty­mis­tä var­sin juok­se­vaa. Jen­gaan pääs­tes­sään voi ruu­vin ir­roi­tus ol­la vai­ke­aa.