Takaisin Edellinen Seuraava
Emäsalon lenkki
timo
2011.05.29
2011.05.30

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Ki­lu ja Vil­le

E­mä­sa­lon len­kil­le läh­det­tiin tä­nä vuon­na puo­li­mat­kan ta­kaa-a­jol­la Ha­mi­nan sal­men lä­pi kum­paan­kin suun­taan. Il­mei­ses­ti op­ti­o­na o­li, et­tä start­ti o­li­si ta­pah­tu­nut San­ta­ha­mi­nan e­te­lä­puo­lel­ta, ku­ten pa­ri vuot­ta sit­ten.

Kil­pai­lu­pääl­lik­kö roh­kai­si kil­pai­li­joi­ta Ha­mi­nan sal­men lä­pi pur­jeh­ti­mi­seen ker­to­mal­la, et­tä to­dis­tet­ta­vas­ti sii­tä on pur­jeh­dit­tu lä­pi.

Mei­dän start­ti o­li help­po, kun lin­jal­la o­li vain kak­si ve­net­tä. E­del­tä­väs­sä n. 3 mi­nuut­ti­a aiem­min läh­te­nees­sä 1.14 star­tis­sa o­li 5 ve­net­tä.

Star­tin ai­koi­hin su­mu­pil­vi toi n 10 m/s tuu­len. Start­ti o­li krys­si­ä ja oi­ke­ni si­vu­tuu­lek­si sal­meen men­tä­es­sä. Saa­vu­tim­me 1.14 ve­neet en­nen sal­me­a ja o­hi­tim­me­kin yh­den. Sal­mes­sa o­li ruuh­kaa ja o­hi­tim­me kak­si ve­net­tä, jois­ta toi­nen ei to­sin ol­lut ki­sas­sa.

Huo­no nä­ky­vyys vai­keut­ti näh­tä­väs­ti na­vi­goin­ti­a mei­tä e­del­lä o­le­vis­sa ve­neis­sä. Ko­ko let­ka o­li kier­tä­mäs­sä vää­rää e­te­lä­poi­ju­a. Me ja Ke­o mei­dän e­del­lä suun­ta­sim­me plot­te­rin neu­voin oi­ke­al­le poi­jul­le ja o­hi­tim­me ai­ka mon­ta ve­net­tä.

E­te­lä­poi­jul­la nos­tim­me spin­nun ja a­je­lim­me sil­lä E­mä­sa­lon poh­jois­vii­tal­le as­ti. Ke­o ja Rai­ta a­je­li­vat e­del­lä ja me kamp­pai­lim­me A­ni­a­ran, In­fer­no 29:ien ja Al­bin Exp­res­sien kans­sa.

En­nen sil­taa Ke­o ja Rai­ta o­li­vat e­del­leen kär­jes­sä. Muis­ta o­lim­me o­hit­ta­neet kaik­ki muut pait­si Fan­nin.

E­mä­sa­lon ta­ka­na y­ri­tim­me vaih­te­le­vas­sa si­vu- ja vas­ta­tuu­les­sa o­hit­taa Fan­nin. On­nis­tuim­me täs­sä en­nen Ha­ka­sa­lo­a.

Ha­ka­sa­los­ta O­nak­sen port­tiin o­li meil­le vai­kein pät­kä. Van­ha aal­to ja heik­ko tuu­li krys­sil­lä on fo­kal­la, var­sin­kin pi­me­äs­sä, han­ka­la paik­ka. Ke­vy­em­mät ve­neet ve­ti­vät täs­sä pi­dem­män kor­ren ja vai­val­la o­hit­ta­mam­me ve­neet kuit­ta­si­vat ti­lan­teen e­duk­seen.

Si­poon se­läl­lä ti­lan­ne pa­ra­ni ja pää­sim­me hyö­dyn­tä­mään nou­su­kul­maam­me. O­nak­sen por­til­la Don­na o­li mel­ko lä­hel­lä mei­tä. Nous­kul­man tur­vin pys­tyim­me pi­tä­mää Don­nan ta­ka­na e­te­lä­poi­jul­le tul­ta­es­sa.

Ha­mi­nan sal­mes­sa nos­tim­me spin­nun. A­joim­me kui­ten­kin lii­an lä­hel­le ku­nin­kaan saar­ta ja spin­nus­ta lop­pui tuu­li. Don­na ve­ti a­lem­paa o­hi. Lop­pu­suo­ra o­li­kin ki­san pa­ras o­sa ki­sa­tes­sam­me Don­nan kans­sa kum­pi on en­nem­min maa­lis­sa. Me­ri­tei­den sään­nöt o­li­vat yö­ai­kaan e­del­leen voi­mas­sa, jo­ten kaik­ki sään­tö­jen sal­li­mat kei­not ei­vät ol­leet käy­tet­tä­vis­sä. Tä­mä ei kui­ten­kaan es­tä­nyt Ma­xi­mus­ta nos­tat­ta­mas­ta Don­naa. Don­na ei teh­nyt pro­tes­ti­a, jo­ten se sii­tä. O­sit­tain tä­män an­si­os­ta tu­lim­me en­nen Don­naa maa­liin.

Voi­tim­me mo­lem­mat In­fer­no 31:t mi­kä on lai­ha loh­tu si­joi­tuk­sen ol­les­sa muu­ten vain koh­tuul­li­nen. Em­me var­si­nai­ses­ti teh­neet mi­tään suu­rem­paa vir­het­tä. O­hi­tim­me ki­san al­ku­vai­hees­sa het­kek­si Rai­ta II:n ja pää­sim­me seu­raa­maan tä­män, kaik­ki LYS-ki­sat voit­ta­van ve­neen, suo­ri­tus­ta. Ih­met­te­lem­me vä­hän, et­tä per­he­pur­jeh­duk­sel­la pär­jää näin hy­vin. Rai­dan jii­pit teh­dään e­si­mer­kik­si ve­tä­mäl­lä spin­nu suk­kaan jne. En mil­lään ta­val­la moi­ti Rai­ta II:ta. LYS lu­vut ar­vo­taan ai­van mui­den toi­mes­ta. On­nit­te­lut voi­tos­ta!

Ke­li o­li to­del­la kyl­mä. On­nek­si ei sa­ta­nut. Kaa­su lop­pui. Ruo­ka saa­tiin läm­mi­tet­ty­ä. Kah­vit jäi keit­tä­mät­tä. Se lu­vat­tu KUU­MA kah­vi o­li­si to­del­la mais­tu­nut.

Kil­pai­lu­pääl­lik­kö pyy­si kom­ment­te­ja Ha­mi­nan sal­men käy­tös­tä.

Tä­män vuo­den ki­sas­sa sal­mes­sa o­li siis ruuh­kaa ja o­hi­tus­ti­lan­tei­ta kum­paan­kin suun­taan. Jos sal­mes­sa jou­du­taan krys­si­mään, niin tu­lok­se­na on vain ve­ne­kor­jaa­moil­le hom­mi­a. Eh­do­tan, et­tä jos tie­dos­sa on krys­si­suun­ta sal­meen, niin start­ti pi­de­tään San­ta­ha­mi­nan e­te­lä­puo­lel­la ja va­rau­du­taan ly­hen­tä­mään ra­taa en­nen sal­me­a.

Kos­ka a­jat las­ke­taan pur­jeh­di­tun a­jan pe­rus­teel­la lop­pu­tu­lok­siin, niin start­ti­a­jat voi­si pyö­ris­tää vaik­ka ta­sa­mi­nuut­tei­hin.

Takaisin Edellinen Seuraava