Takaisin Edellinen Seuraava
Peräsin:Pura ja kokoa
timo
2011.05.30
2011.06.05

Se­los­tin pe­rä­si­men pur­ka­mi­sen aiem­mas­sa blo­gis­sa.

Ak­se­lin kor­jaa­mi­seen o­li lo­pul­ta vä­hän vaih­to­eh­to­ja. Suo­ris­ta­mi­nen, kun ak­se­li on vään­ty­nyt pur­jeh­dit­ta­es­sa, ei tun­tu­nut hy­väl­tä vaih­to­eh­dol­ta. Vään­ty­nyt pe­rä­sin­hän pi­la­si vii­me vuon­na Suur­saa­ren jäl­keen kaik­ki ki­sat, vaik­ka en si­tä sil­loin tien­nyt­kään. A­ja­tus, et­tä se ta­pah­tui­si uu­des­taan ei hou­ku­tel­lut.

Yk­si vaih­to­eh­to o­li­si ol­lut vaih­taa 60mm put­ki 65mm put­keen, ja vaih­taa laa­ke­rin lä­pi­mit­taa. Je­fa ei suo­sit­te­le sor­vaa­mat­to­man put­ken käyt­tö­ä. Toi­saal­ta ai­koi­naan Je­fan laa­ke­rei­den ti­lauk­sis­sa me­ni mo­ni a­si­a pie­leen ja toi­mi­tus kes­ti lo­pul­ta u­sei­ta viik­ko­ja.

A­ri­fin O­y eh­dot­ti ai­nes­put­kes­ta sor­vat­tu­a uut­ta laa­ke­rei­hin so­vi­tet­tu­a ak­se­li­a ja se tun­tui no­peim­mal­ta ta­val­ta, vaik­ka pai­no­a tu­lee­kin jon­kin ver­ran li­sää.

Sor­vat­tu ak­se­li tu­li o­do­tet­tu­a no­pe­am­min. Nyt pi­ti ak­se­li ja van­ha la­pa saa­da ta­kai­sin yh­teen.

Työn vai­kein vai­he on so­vit­taa ak­se­li la­paan oi­ke­as­sa kul­mas­sa kol­mes­sa u­lot­tu­vuu­des­sa.

Seu­ra­ka­ve­ri eh­dot­ti la­se­rin käyt­tö­ä ja han­kin­kin pie­nen ris­ti­vii­va­la­se­rin, jol­la so­vi­tus on­nis­tui mel­ko hel­pos­ti.

Rih­dat­tu ak­se­li kiin­ni­te­tään la­van toi­seen puo­lis­koon la­si­kui­tu­sil­pus­ta ja hart­sis­ta teh­dyl­lä kiis­se­lil­lä. Kun tä­mä se­os on ko­vet­tu­nut voi kii­lat pois­taa. La­pa ja ak­se­li ei­vät il­man vä­ki­val­taa e­nää e­ro­a toi­sis­taan. Kiis­se­lil­lä myös pyö­ris­te­tään kul­mi­a, jot­ta var­si­nai­nen la­mi­noin­ti on hel­pom­paa.

Lii­tok­sen riit­tä­vä vah­vuus saa­daan la­mi­noi­mal­la riit­tä­vän mon­ta ker­ros­ta la­si­kui­tu­a.

La­van puo­let yh­dis­tin la­mi­noi­mal­la ker­rok­set mat­to­a mo­lem­min­puo­li­siin sau­moi­hin ja ak­se­liin ja lii­maa­mal­la puo­lis­kot kiin­ni.

Leik­ka­sin la­van y­lä­o­san ko­ko­naan ir­ti, jot­ta pää­si­sin la­mi­noi­maan toi­sen puo­lis­kon vie­lä pa­rem­min ak­se­lin luu­ran­koon.

Tä­män jäl­keen la­paan kaa­det­tiin e­pok­si­vaah­to­a. Täl­lä väl­te­tään se, et­tä pe­rä­sin täyt­tyi­si ve­del­lä. (ja hal­ke­ai­si tal­vel­la)

Vaah­don pur­sut­tu­a ja ko­ve­tut­tu­a y­li­mää­räi­set lei­kat­tiin pois.

E­pok­si­vaah­don pääl­le o­li help­po la­mi­noi­da y­lä­o­sa.

En la­mi­noi­nut y­lä­o­saa kiin­ni ak­se­liin vaan jä­tin vä­liin ra­on käyt­tä­mäl­lä maa­la­rin teip­pi­ä.

Ra­on täy­tin jous­to­e­pok­sil­la. Ak­se­lin ja la­van lii­tos­koh­taan koh­dis­tuu suu­ri ra­si­tus. Ai­kaa myö­ten muo­dos­tuu hius­hal­ke­a­mi­a, jois­ta ve­si pää­see si­sään. Jous­ta­van mas­san pi­täi­si es­tää tä­mä.

Nyt o­li vie­lä jäl­jel­lä kit­taus, hi­o­mi­nen, pri­me­ri, myrk­ky ja ve­si­hi­on­ta.

Ja sit­ten kii­rees­ti pe­rä­sin te­la­kal­le.

Ak­se­li on sor­vat­tu mil­lin o­sien tark­kuu­del­la laa­ke­riin so­pi­vak­si. O­le­tin, et­tei sen pai­kal­leen saa­mi­nen o­le help­po hom­ma. Uu­si ak­se­li li­säk­si pai­naa e­nem­män kuin en­ti­nen. So­vi­tuk­sen hel­pot­ta­mi­sek­si tein tal­jan, jol­la ak­se­lin saa ve­det­ty­ä pai­kal­leen.

Pai­kal­leen so­vi­tus on­nis­tui hel­pom­min kuin o­do­tin. Pie­nen vii­veen jäl­keen Val­pu­ri pää­see vih­doin ve­teen.

Käy­te­tyt tuot­teet:

E­pok­si­hart­si: West 105

E­pok­si­vaah­to: Si­co­min PB600

Jous­to­e­pok­si: Trem­co NM 705

Kit­ti: Hem­pel Pro­Fil­ler

Takaisin Edellinen Seuraava