Takaisin Edellinen Seuraava
Open Finnish IRC Championship
timo
2011.08.17
2011.08.19

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Ki­lu, Jou­ni ja Jes­se

IRC mes­ta­ruus rat­kais­tiin tä­nä vuon­na Han­gos­sa. Fleet­ti o­li ja­et­tu kah­teen luok­kaan. SM mi­ta­lit ja­et­tiin kui­ten­kin yh­teis­tu­lok­sen pe­rus­teel­la.

Per­jan­tai­na a­jet­tiin a­luk­si Bengts­kär ra­ce. Ge­orgs ban­kin kaut­ta Bengts­kä­rin ym­pä­ri ja ta­kai­sin. Tuu­li o­li hy­vin heik­ko. O­tim­me on­nis­tu­neen spin­nus­tar­tin ja joh­dim­me het­ken ai­kaa ko­ko po­ruk­kaa.

Va­lit­sim­me va­sem­man lai­dan, jo­ka a­luk­si ve­ti hy­vin. Jat­kos­sa kui­ten­kin Rus­sa­rön puo­lei­nen lai­ta o­li pa­rem­pi ja jäim­me She­re Kha­nin o­hit­ta­es­sa mei­dät, jou­kon hän­nil­le.

Me­ri o­li täyn­nä me­duu­so­ja ja jo­ku väit­ti me­duu­san o­hit­ta­neen mei­dät. Tuul­ta tu­li a­joit­tain ja meil­lä o­li jat­ku­va tuu­li tä­hys­tys ko­ran ha­vait­se­mi­sek­si.

Jat­koim­me Ge­orgs ban­kil­ta spin­nul­la e­teen­päin. Uu­det tuu­let tu­li­vat ta­kaa­päin. On­nis­tuim­me lu­kui­sil­la jii­peil­lä py­sy­mään tuu­les­sa ja saim­me pie­nen luo­kan ja o­san i­son luo­kan ve­neis­tä kiin­ni, ja myös o­hi­tim­me suu­rim­man o­san. E­del­lä a­ja­vis­ta Dat Wor Et et­si tuu­li­a eh­kä mei­tä­kin pa­rem­min, em­me­kä pääs­seet o­hi.

Bengts­kä­ril­le tul­ta­es­sa tuu­li hii­pui lä­hes ko­ko­naan. Kier­sim­me ma­ja­kan luo­to­ja lä­hes tun­nin, en­nen­kuin pää­sim­me maa­liin. Ra­ta o­li ni­mit­täin ai­heel­li­ses­ti ly­hen­net­ty. E­des­sä o­li vie­lä kah­den tun­nin a­jo­mat­ka. Sau­naan o­li neu­vo­tel­tu li­sä­ai­ka ja kaik­ki pää­si­vät pit­kän päi­vän päät­teek­si kyl­pe­mään. Voi­tim­me pik­ku­luo­kan, mut­ta ko­ko­nais­tu­lok­sis­sa o­lim­me vas­ta vii­des.

Lau­an­tai­na o­li oh­jel­mas­sa kol­me ra­ta­ki­saa. Tuul­ta o­li nyt so­pi­vas­ti ja läh­döt saa­tiin a­jet­tu­a ri­pe­äs­ti. Pie­nim­pä­nä ve­nee­nä o­lim­me mel­kein jo­ka star­tis­sa vii­mei­se­nä maa­lis­sa. Seu­raa­van star­tin vi­to­nen am­mut­tiin lä­hes vä­lit­tö­mäs­ti, jo­ten tau­ot jäi­vät ly­hyik­si.

Sun­nun­tai­na o­li jäl­jel­lä kak­si ra­taa ja 15 mai­lin ran­nik­ko­pur­jeh­dus. Tuul­ta o­li nyt jo e­nem­män kuin tar­peek­si. 10 - 15 m/s on ai­ka pal­jon. Si­joi­tuk­set a­le­taan rat­kais­ta sen mu­kaan, ku­ka te­kee e­nem­män vir­hei­tä. Ka­lus­to­vau­ri­oi­ta tie­ten­kin tu­li. Nä­ky­vin vau­ri­o o­li Pre­miu­mil­lä, jo­ka hal­kai­si spin­nun yl­hääl­tä a­las as­ti.

Mei­dän on­gel­ma tu­li päi­vän toi­ses­sa star­tis­sa. En­sim­mäi­sel­le y­lä­mer­kil­le tul­ta­es­sa spin­nu o­li val­mii­na kai­tees­sa. Aal­to löi keu­lan y­li ja re­pi keu­la­na­rut ja spin­nu­sä­kin kol­me ha­kaa ir­ti. Säk­ki o­li var­maan hä­dis­sään kiin­nit­tä­nyt kol­man­nen haan it­se. Tus­kin mei­dän keu­la­gas­ti si­tä o­li teh­nyt. Skuu­tit ja fal­li o­li­vat on­nek­si kiin­ni. Nos­tim­me ve­neen pii­hin ja lä­hes ko­ko po­ru­kan voi­mil­la saa­tiin spin­nu säk­kei­neen y­lös.

Y­ri­tin eh­dot­taa kes­keyt­tä­mis­tä ja vau­ri­oi­den sel­vit­tä­mis­tä, en­nen vii­meis­tä start­ti­a. Mie­his­tö ei kui­ten­kaan ha­lun­nut kes­keyt­tää ja Ki­lu o­li si­tä miel­tä, et­tä spin­nu on eh­jä. A­joim­me star­tin lop­puun. Em­me ol­leet vii­mei­si­ä, ei­kä start­ti e­des ol­lut huo­noim­pam­me.

Vii­mei­ses­sä star­tis­sa muu­ta­man mut­kan jäl­keen kier­sim­me Han­ko I:n. Aal­lot o­li­vat sen ver­ran suu­ri­a, et­tei Lin­nan­mä­el­le he­ti tar­vit­se men­nä.

SM ki­sas­sa o­lim­me 8. Pie­nes­sä luo­kas­sa yl­sim­me kui­ten­ki Dat Wor Et:in ja Xi­li­a:n jäl­keen kol­man­nek­si. SM kul­ta me­ni Pre­miu­mil­le Vi­roon.

Ki­sat o­li­vat e­ri­no­mai­ses­ti jär­jes­te­tyt. Kii­tok­set HUS:lle!

Takaisin Edellinen Seuraava