Takaisin Edellinen Seuraava
Saaristopurjehdus
Doublehanded
Timo
2008.09.06
2010.04.13

Te­am Ti­mo ja Jon­na

Sun­nun­tai­aa­mu­na meil­lä ei ol­lut kel­lo soi­mas­sa. He­rät­tiin kui­ten­kin kah­dek­sal­ta. Ky­syin Jon­nal­ta läh­de­tään­kö ki­saan. Jon­naa ei kiin­nos­ta­nut ei­kä mi­nu­a­kaan. Kek­sin kui­ten­kin, et­tei meil­lä o­le mi­tään muu­ta­kaan te­ke­mis­tä kuin eh­kä fir­man kir­jan­pi­to­a, jo­ten eh­do­tin, et­tä men­nään ja voi­te­taan ne kaik­ki kak­sis­taan. Näis­tä sa­nois­ta Jon­na­kin in­nos­tui.

En­nus­te o­li ke­vyt, jo­ten kak­sis­teen voi­si pur­jeh­ti­a ai­ka hy­vin. On­han meil­lä to­ki hy­vi­ä gas­te­ja, mut­ta kai­kil­la o­li par­hail­laan muu­ta me­no­a.

Spin­nus­tart­ti me­ni ai­van nap­piin. Ol­tiin kak­ko­si­na lin­jan y­li. Finn­Fun pi­ti pääs­tää o­hi, mut­ta muut jäi­vät taak­se. Hu­sun ki­vel­lä las­ket­tiin spin­nu ja nos­tet­tiin taas i­tä­poi­jul­la. Lä­hes­tyt­tä­es­sä Flät­hällg­run­de­ti­a tuu­li kään­tyi ja juu­ri teh­dyn jii­pin jäl­keen jou­dut­tiin a­ja­maan täy­sin plat­tik­ses­sa. Täs­sä vai­hees­sa Eb­ne­ge­a pää­si huo­les­tut­ta­van lä­hel­le. Me­hän käy­tän­nös­sä joh­det­tiin ki­saa täs­sä vai­hees­sa.

Ka­ta­ja­luo­don o­li sit­ten plä­gää, jos­sa taa­em­pa­na o­le­vat ve­neet saa­vut­ti­vat mei­tä. Pa­luu­mat­ka o­li sit­ten krys­si­ä to­del­la hei­kos­sa tuu­les­sa. Eb­ne­ge­a jäi jäl­keen, mut­ta Ma­riet­ta saa­vut­ti. Meil­lä me­ni yk­si ven­da to­del­la huo­nos­ti. Va­paa skuut­ti me­ni niin pa­haan sol­muun, et­tä skuut­ti pi­ti käy­dä ir­roit­ta­mas­sa pur­jees­ta.

Ma­riet­ta lä­hes­tyi ja ki­rit­ti mei­tä skarp­paa­maan. Eb­ne­ge­a jäi lo­pus­sa ja saa­vu­tim­me Ta­ran­tel­laa. Yl­lä­tys o­li suu­ri kun Mel­kin jäl­keen näim­me Finn­Fu­nin. He o­li­vat jää­neet o­dot­ta­maan mei­tä. Tä­mä o­li to­del­la ys­tä­väl­lis­tä kos­ka näin voi­tim­me ko­ko ki­san.

Li­sät­ty 13.9 Las­kin mie­len­kiin­nos­ta kär­ki­kol­mi­kon a­jat myös PLS (Cir­cu­lar Ran­dom)las­ken­nal­la. Täs­sä jär­jes­tys o­li­si ol­lut Eb­ne­ge­a - Ta­ran­tel­la - Val­pu­ri. Kak­sis­teen an­net­tiin sen ver­ran ta­soi­tus­ta, et­tä tä­mä o­li­si vas­tan­nut pa­rem­min to­del­lis­ta pur­jeh­dus­ta. On­nek­si LYS on o­le­mas­sa ;)