Takaisin Edellinen Seuraava
AMP:n syyskokous
Timo
2008.11.28
2010.04.13

A­vo­me­ri­pur­jeh­ti­jain syys­ko­kouk­ses­sa o­li taas o­do­tet­ta­vis­sa mi­ten IRC ja ORC puo­lu­ei­den kamp­pai­lu e­dis­tyy.

Aiem­pi pu­heen­joh­ta­ja Leif Ramm-Schmidt o­li jät­täy­ty­nyt si­vuun. Uu­dek­si pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin yk­si­mie­li­ses­ti Hen­rik An­ders­son. Hen­kan ag­res­sii­vi­sem­pi tyy­li kiel­tä­mät­tä so­pii AMP:n ny­ky­mei­nin­kiin pa­rem­min kuin Leif­fin her­ras­mies­mäi­syys - I­kä­vä kyl­lä!

Lä­hes ko­ko ko­kouk­sen si­säl­tö o­li IRC puo­lu­een junt­taus­ta mi­ten he pää­se­vät ki­saa­maan Han­gon BOW:ssa. Ei­kö ku­kaan muu jär­jes­tä heil­le ki­so­ja? En o­le it­se ot­ta­nut kan­taa IRC:n tai OR­Ci:n puo­les­ta, mut­ta O­lof Ry­tö­vaa­ra te­ki sen puo­les­ta­ni. IRC:hen on tu­los­sa vain i­so­ja, siis OR­Ci1 tyyp­pi­si­ä ve­nei­tä.

Hal­li­tus me­ni o­sit­tain uu­sik­si. O­lof vaa­ti sa­lais­ta lip­pu­ää­nes­tys­tä. Va­lit­sin ää­nes­tys­tak­tii­kak­se­ni, et­tä ää­nes­tän vain nii­tä jot­ka ha­lu­an to­del­la hal­li­tuk­seen. Kos­ka Henk­ka o­li jo va­lit­tu niin ää­nes­tin Jo­a­kim Ma­jan­de­ri­a, Ja­ni Leh­te­ä ja Jus­si Pie­ti­nal­ho­a. Tu­lok­sen sel­vit­ty­ä ka­duin et­ten kui­ten­kaan ää­nes­tä­nyt myös Tom Fi­nel­li­ä. O­le­tin et­tä hä­net va­li­taan jo­ka ta­pauk­ses­sa.

OR­Ci3 on eh­kä häi­py­mäs­sä ku­vi­ois­ta ku­ten ne­lo­nen ai­koi­naan. Kum­pa jo­ku al­kai­si ke­hit­tä­mään LYS-luok­kaa.

En­si ke­sän BOW on Han­gos­sa il­mei­ses­ti sa­maan ai­kaan Po­ker Ru­nin kans­sa. Tai­taa jää­dä tä­mä hel­vet­ti vä­liin, vaik­ka in­fer­non kip­pa­ri o­len­kin.