Takaisin Edellinen Seuraava
Talvipurjehdusta Iiriksellä
Karibian loma
Timo
2008.02.17
2010.04.13

Jon­nan van­hem­mat Riit­ta ja Pek­ka o­vat Ii­ris ve­neel­lään pääs­seet Ka­ri­bi­al­le as­ti. (Li­sää Ii­rik­sen seik­kai­luis­ta ). He jat­ka­vat mat­kaan­sa tyy­nel­le me­rel­le. Meil­le tä­mä o­li siis vii­mei­nen ti­lai­suus vä­hään ai­kaan vie­rail­la Ii­rik­sel­lä, käyt­tä­en koh­tuu­hin­tai­si­a Eu­roo­pan si­säi­si­ä len­to­ja.

www.y­ach­tii­ris.net

En o­le ai­kai­sem­min ol­lut Ka­ri­bi­al­la ja Ii­rik­sel­lä­kin vain ker­ran pur­jeh­ti­mas­sa. Pek­ka on suun­ni­tel­lut Ii­rik­sen mat­ka­ve­neek­si ja sii­hen se e­ri­noi­mai­ses­ti so­pii­kin. Pur­jeh­du­so­mi­nai­suuk­sis­sa Ii­ris päi­hit­tää reip­paas­ti muut mat­ka­ve­neet joi­ta o­len a­ja­nut. (e­sim Ba­va­ri­a 44). Pe­rä­sin­tun­tu­ma on hy­vä ja a­ja­mi­nen on miel­lyt­tä­vää. Meis­tä o­li ki­va a­jaa kä­sin, mut­ta nor­maa­lis­ti oh­jaus ta­pah­tuu si­säl­tä tuu­li­pe­rä­sin­tä tai au­to­pi­lot­ti­a käyt­tä­en. Ka­ri­bi­an o­lois­sa on haus­ka a­jaa kä­sin muu­ta­ma tun­ti. Pit­kää mat­kaa ei kui­ten­kaan voi teh­dä t-pai­ta suo­la­ve­des­tä mär­kä­nä. Tuul­ta o­li par­hoim­mil­laan 15 m/s ja At­lan­tin aal­lot suu­rem­pi­a kuin Suo­mes­sa.

Reit­tim­me o­li:

Le Ma­rin, Mar­ti­ni­qu­e 14°28.10'N, 60°52.20'W (2008-01-19) Rod­ney Ba­y, St. Lu­ci­a 14°04.51'N, 60°57.50'W (2008-01-20) Wal­li­la­bou Ba­y, St. Vin­cent & the Gre­na­di­nes 13°14.87'N, 61°16.29'W (2008-01-21) Be­qui­a, St. Vin­cent & the Gre­na­di­nes 13°00.61'N, 61°14.33'W (2008-01-22) Ca­nou­an, St. Vin­cent & the Gre­na­di­nes 12°42.55'N, 61°19.71'W (2008-01-23) To­ba­go Ca­ys, St. Vin­cent & the Gre­na­di­nes 12°37.90'N, 61°21.38'W (2008-01-24) U­ni­on Is­land, St. Vin­cent & the Gre­na­di­nes 12°35.79'N, 61°24.85'W (2008-01-25) Prin­cess Ba­y, St. Vin­cent & the Gre­na­di­nes 13°14.29'N, 61°16.63'W (2008-01-26) Rod­ney Ba­y, St. Lu­ci­a 14°04.63'N, 60°57.54'W (2008-01-27) Rod­ney Ba­y La­goon, St. Lu­ci­a 14°04.60'N, 60°57.01'W (2008-01-28) Gran­de An­se d'Ar­lets, Mar­ti­ni­qu­e 14°30.34'N, 61°05.44'W (2008-01-30) An­se Mi­tan, Mar­ti­ni­qu­e 14°33.30'N, 61°03.44'W (2008-01-31)

Kol­me val­ti­o­ta ja n. 275 mai­li­a

Jon­na y­rit­tää saa­da WLAN yh­teyt­tä uu­del­la an­ten­nil­la.

A­ja­mi­nen on­nis­tuu täy­sin si­sä­ti­lois­ta. Suu­ret ik­ku­nat an­ta­vat hy­vän nä­ky­män e­teen ja si­vuil­le. Pur­jeet­kin nä­kee si­säl­tä pa­rem­min. Sa­de­vaat­tei­ta ei tar­vi­ta kuin mais­sa käyn­tiin. Mik­si­kö­hän kaik­ki­a mat­ka­ve­nei­tä ei teh­dä täl­lai­sik­si.

Ii­rik­sel­lä ei ko­net­ta tar­vi­ta vält­tä­mät­tä muu­hun kuin ank­ku­ri­pe­lin li­sä­vir­rak­si kun ank­ku­ri­a nos­te­taan. Au­rin­ko­pa­nee­lit ja tuu­li­ge­ne­raat­to­ri­a tuot­ta­vat tar­vit­ta­van säh­kön. Ank­ku­riin­kin a­je­taan pur­jeil­la. Pi­me­äl­lä tut­kan a­vus­tuk­sel­la.

Ma­ri­nois­sa ei yö­vyt­ty ker­taa­kaan. Rod­ney Ba­y la­guu­ni­a lu­kuu­not­ta­mat­ta ank­ku­ri­pai­kat o­li­vat koh­tuul­li­sen keik­ku­vi­a. Tä­mä ei hai­tan­nut u­ni­a. U­se­a­na il­ta­na men­tiin nuk­ku­maan jo kah­dek­sal­ta ja nu­kut­tiin au­rin­gon nou­suun (n. 6:00) as­ti.

Kaik­ki muut väit­ti­vät näh­neen­sä u­sei­ta vih­rei­tä vä­läh­dyk­si­ä. Mi­nä en täs­sä y­ri­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta on­nis­tu­nut. En­kä saa­nut ku­val­le­kaan.

Vih­re­ä vä­läh­dys

Mo­net ny­ky­a­jan ris­tei­ly­a­luk­set o­vat jon­kin­nä­köi­si­ä pur­je­lai­vo­ja. En eh­ti­nyt sää­tää ka­me­raan pa­rem­paa oh­jel­maa. Ku­vas­ta tu­li kui­ten­kin i­han ki­va. Ol­tiin muis­taak­se­ni tu­los­sa yöl­lä Rod­ney Ba­y­hin kun a­lus tu­li vas­taan.

Reis­sun e­te­läi­sin pis­te o­li To­ba­go Ca­yn riu­tat ja U­ni­on Is­land. Meil­le riut­ta snork­laus o­li mah­ta­va ko­ke­mus. Ko­ke­neem­pien mie­les­tä ko­ral­lit o­li­vat vä­rit­tö­mi­ä. Eh­kä hir­mu­myrs­kyn jäl­jil­tä.

Pa­luu­mat­kal­la toi­vot­tiin ta­sai­sen pa­saa­ti­tuu­len py­sy­vän i­däs­sa. Toi­sin kui­ten­kin kä­vi. Tuu­li en­sin heik­ke­ni ja kään­tyi sit­ten poh­joi­seen. No pääs­tiin sit­ten vie­lä krys­si­mään­kin. Ruo­rin­vään­tä­jil­le tu­li ky­syn­tää. Jo­nain päi­vä­nä ve­net­tä a­joi­vat kaik­ki muut pait­si Riit­ta. Mu­ka­na tuu­li­pe­rä­sin Väi­nö ja au­to­pi­lot­ti Si­mo. Läm­min ruo­ka o­li tie­tys­ti taas pöy­däs­sä he­ti ank­ku­roi­dut­tu­am­me.