Takaisin Edellinen Seuraava
Viimeinen torstaikisa
Timo
2008.09.18
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Ii­na, Jou­ni ja Jus­si

Ki­soi­hin o­li il­moit­tau­tu­nut en­nä­tyk­sel­li­set 17 ve­net­tä. 11 ve­net­tä sit­ten y­lit­ti läh­tö­lin­jan. Toi­set e­nem­män ja toi­set vä­hem­män a­jois­sa. Vii­mei­se­nä tors­tai­na star­tat­tiin puo­li tun­ti­a aiem­min kuin ta­val­lis­ta. Tä­mä o­li saat­ta­nut jää­dä joil­ta­kin huo­mi­ot­ta.

Me läh­dim­me kui­ten­kin oi­ke­aan ai­kaan. E­des­säm­me H-ve­ne ot­ti va­ras­läh­dön ei­kä pa­lan­nut. Em­me saa­neet kui­ten­kaan sel­vil­le o­li­ko ky­sees­sä se ni­me­tön H, jo­ka on pa­hin uh­kam­me, vai se toi­nen.

O­lim­me vä­hän a­lem­pa­na kuin muut, mut­ta tuu­len au­e­tes­sa nos­tim­me spin­nun ja pää­sim­me sil­lä a­ja­maan­kin Mel­kin kul­mal­le saak­ka, jos­sa tuu­li kään­tyi vas­taan. Vii­saam­min il­man spin­nu­a läh­te­nyt X-tas pää­si o­hit­se. Y­lem­pää spin­nul­la läh­te­nyt Sun­ny Lo­ve joh­ti po­ruk­kaa.

Mel­kin e­te­lä­kul­mal­la pääs­tiin taas nos­ta­maan spin­nu ja suun­taa­maan Käär­me­saa­ren kul­mal­le, jos­sa pi­ti kier­tää o­le­ma­ton poi­ju. Sun­ny Lo­ve löy­si mat­kal­la hen­ki­lö­koh­tai­sen plä­gän, jo­ka mei­tä­kin ko­vas­ti huo­let­ti. X-Ca­pe jou­dut­tiin myös pääs­tä­mään o­hi. Kak­si­kin ker­taa, mi­kä ei ol­lut o­mi­aan vauh­dit­ta­maan me­no­am­me.

Kii­tok­set jär­jes­tä­jil­le tai jol­le­kin muul­le, kos­ka Käär­me­saa­ren koil­lis­kul­mal­le nyt kui­ten­kin o­li il­mes­ty­nyt poi­ju, jo­ta kier­tää. Krys­sil­lä Mel­kin sal­mes­sa o­li var­sin mie­len­kiin­toi­si­a shif­te­jä. Yh­del­lä hals­sil­la saa­tiin ker­ral­la kiin­ni X-ta­sin jo var­sin hy­vä e­tu­mat­ka ja men­tiin o­hi. Tä­hän on­ni sit­ten lop­pui­kin. X-tas me­ni taas, mut­ta myös eXt­ra ja ni­me­tön H tu­li­vat lii­an li­kel­le.

Näin me­ne­tet­tiin ran­king kak­kos­si­ja H-ve­neel­le. He o­li­vat var­sin y­li­voi­mai­si­a vii­mei­sis­sä ki­sois­sa.