Takaisin Edellinen Seuraava
Pitkäluotopurjehdus
Timo
2008.09.20
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Len­nu ja Ju­ha

Kot­kan Pur­si­seu­ran Pit­kä­luo­to­pur­jeh­duk­seen start­ta­si i­sos­sa LY­Sis­sä kuu­si­tois­ta ve­net­tä. Tuul­ta ei ol­lut ni­mek­si­kään. Paik­ka start­ti­lin­jal­ta pi­ti va­li­ta niin kau­an kuin ko­net­ta sai käyt­tää. Va­lit­tiin rau­hal­li­nen paik­ka kes­kel­tä. Va­sem­mal­la lai­dal­la tuu­li kui­ten­kin pa­rem­min ja Kris­tii­na II, KE­O ja E­mi­li­a pää­si­vät o­hi. Kai­kil­la ei start­ti su­ju­nut näin­kään hy­vin. Vii­mei­nen ve­ne y­lit­ti start­ti­lin­jan tun­ti kak­si­kym­men­tä mi­nuut­ti­a pau­kun jäl­keen.

Mat­ka jat­kui Kau­nis­saa­ren se­läl­le. Sil­loin kun tuul­ta o­li, o­li se hy­vin shif­tai­le­vaa. E­nim­mäk­seen pys­tyt­tiin a­ja­maan spin­nul­la. Meil­lä o­li a­joit­tain pa­rem­pi vauh­ti kuin Kris­tii­nal­la. Kirs­tii­nal­la o­li­vat kui­ten­kin riit­tä­vän he­reil­lä, et­tei­vät o­hit­se las­ke­neet. E­mi­li­a ja KE­O o­li­vat hy­vin kan­nas­sa. E­mi­li­a käy­tän­nös­sä joh­ti ki­saa kun­nes KE­O on­nis­tui pää­se­mään o­hit­se.

Kau­nis­saa­ren se­läl­lä ra­ta kään­tyi i­tään ja jat­kui krys­si­nä. Kään­tö­mer­kil­lä on­nis­tut­tiin saa­maan peit­to ja pääs­tiin näin o­hi Kris­tii­nas­ta. Hom­ma jat­kui krys­si­nä shif­tien ol­les­sa jo­pa 90 as­tet­ta. Kun ei ol­lut ke­tään jon­ka kul­ku­a ol­tai­siin seu­rat­tu niin a­jet­tiin plä­gään ja Kris­tii­na ja Ke­o pää­si­vät vuo­ros­taan o­hi.

Ai­kaa o­li nyt ku­lu­nut jo sen ver­ran, et­tä al­koi ol­la e­pä­to­den­nä­köis­tä pääs­täi­siin­kö maa­liin. 16,5 mai­lin ra­dal­la o­li an­net­tu ai­kaa 7 tun­ti­a ja maa­li sul­keu­tui­si 18:00. Vaik­ka ra­taa o­li ly­hen­net­ty niin ve­neet al­koi­vat käyn­nis­tää moot­to­rei­taan ja siir­ty­ä Pit­kä­luo­don ok­to­ber­fes­tiin. Me pää­tim­me a­jaa ki­san lop­puun kun o­lut­ta eh­tii juo­da tal­vel­la­kin. Kun tuu­li vie­lä vä­hän au­ke­ni niin nos­tim­me spin­nun ja pää­sim­me a­ja­maan lä­hes oi­ke­aa suun­taa. Tuu­li vie­lä pa­ra­ni ja plot­te­ri en­nus­ti par­haim­mil­laan maa­liin­tu­lo­a­jak­si 17:56. Sit­ten tuu­li kään­tyi vas­taan ja heik­ke­ni. Spin­nu pi­ti las­ke­a ei­kä ge­no­al­la­kaan pääs­ty maa­li­a koh­den. Myö­häs­tyt­tiin maa­lis­ta noin 5-10 mi­nuut­ti­a. Ai­no­a i­son LY­Sin maa­liin eh­ti­nyt ve­ne o­li Sa­lo­na 40 Nel­la.

Vai­ke­a ja mie­len­kiin­toi­nen ki­sa kui­ten­kin.