Takaisin Edellinen Seuraava
Karvalakki
Kauden päätös
Timo
2008.10.11
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, An­na ja Tuo­mo

Kau­den pää­tös­ki­sa kar­va­lak­ki sai taas pe­rin­tei­sen sään. Ko­vaa tuul­ta ja tih­ku­sa­det­ta. Meil­lä o­li ke­vyt mie­his­tö, jo­ten läh­dim­me rei­va­tul­la i­sol­la ja fo­kal­la liik­keel­le. Va­lin­ta o­li il­mei­ses­ti oi­ke­a, kos­ka täy­del­lä i­sol­la läh­te­neet LOW ja Don­na ei­vät saa­vut­ta­neet mei­tä star­tin jäl­keen. Star­tis­sa X-tas läh­ti kär­keen ja mei­dän pi­ti o­hi­tel­la e­del­le pääs­sei­tä ve­nei­tä.

Pit­kä si­vu­tuu­li o­suus Pän­ta­ril­le ei oi­kein su­ju­nut. Rei­vauk­ses­ta huo­li­mat­ta ei oi­kein pys­tyt­ty a­ja­maan oi­ke­aa suun­taa tuu­len ja aal­to­jen kam­me­tes­sa ve­net­tä y­lös. Kamp­pai­lim­me ta­sois­sa Char­lot­tan ja Y­o­lan kans­sa. Y­o­las­ta pääs­tiin lo­pul­ta o­hi vaik­ka he heit­ti­vät lat­tan­sa Val­pu­rin kan­nel­le. Ei on­nis­tut­tu saa­maan si­tä kiin­ni, jo­ten me­res­sä py­syy.

Ly­hy­el­lä krys­si­pät­käl­lä e­te­lään Jon­na sot­keu­tui köy­siin ven­daan val­mis­tau­tu­es­sa ja löi pään­sä le­van­gin kis­koon. Täs­tä on­nek­si sel­vit­tiin säi­käh­dyk­sel­lä ja pa­ril­la ti­kil­lä ki­san jäl­keen. X-tas ja Char­lot­ta a­je­li­vat lens­sil­lä spin­nul­la kar­kuun. Meil­tä jäi spin­nut nos­ta­mat­ta täl­lä ker­taa. Var­sin­kin kun lens­si­pät­kä käy­tet­tiin Jon­nan pään teip­pauk­seen.

Ve­nei­den pe­rä­kai­tei­den met­säs­tys jat­kui kun paa­ran hals­sil­la y­ri­tim­me väis­tää Char­lot­taa pe­rän ta­kaa. I­son skuut­ti­a ei jos­tain syys­tä saa­tu au­ki, ei­kä ve­net­tä siis kään­ty­mään. Var­sin rau­hal­li­ses­ti Ha­rald kat­se­li kun mei­dän keu­la me­ni pa­rin sen­tin pääs­tä Char­lot­tan pe­räs­tä.

Lop­pu­mat­kas­sa LOW pää­si ai­ka lä­hel­le ja myös Vin­dUn­gen o­li huo­les­tut­ta­van li­ki. Pu­ret­tiin siis rei­vi ja saa­tiin Char­lot­ta mel­kein kiin­ni. Rei­vi­ä pu­ret­ta­es­sa i­so­pur­je sai vau­ri­on saa­lin­ki­a vas­ten han­kau­tu­es­saan. Char­lot­ta luon­nol­li­ses­ti voit­ti ko­ko ki­san ta­soi­te­tus­sa a­jas­sa. X-tas ja liu­ta exp­res­se­jä me­ni myös o­hi.

Me­nes­tys o­li siis täl­lä ker­taa huo­no. Li­säk­si kun a­joim­me Hos­kin aal­lon­mur­ta­jas­ta si­sään niin moot­to­ri sam­mui. Vauh­ti­a o­li juu­ri so­pi­vas­ti et­tä pää­sim­me o­maan lai­tu­riim­me. Seu­raa­vak­si siis tut­ki­maan die­sel polt­to­ai­neen va­el­lus­ta ja filt­te­rei­den si­säl­tö­ä.