Takaisin Edellinen Seuraava
Viimeinen tiistis
Timo
2008.09.09
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, An­na ja Jou­ni (+ Ar­ca­dan ku­vaa­ja)

Ke­li o­li sa­tei­nen ja tuu­li­nen. Ka­suu­nil­la tuu­li 16 m/s, mut­ta ran­nas­sa tun­tu­vas­ti vä­hem­män. Pää­tet­tiin ko­keil­la rei­va­tul­la i­sol­la. Mit­ta­tik­ku­na Low jo­ka a­je­li täy­del­lä i­sol­la.

o­li mo­bii­li-tv ko­kei­lu ja 10 ku­vaa­jaa si­ro­tel­tu­na ve­nei­siin. Toi­vot­ta­vas­ti jos­kus näh­dään tä­tä ma­te­ri­aa­li­a. Jut­tu tu­li eh­kä li­ve­nä ne­tis­sä.

Ar­ca­dal­la

Start­ti me­ni hy­vin ja läh­det­tiin E-ra­dal­le Es­poo­seen. Pu­nai­sel­la mer­kil­lä Gam­la Da­men tun­ki mei­dän ja mer­kin vä­liin, vaik­ka ei ol­lut saa­nut peit­to­a kah­ta ve­neen­mit­taa en­nen. Em­me sul­ke­neet ra­ko­a ko­ko­naan, kos­ka mer­kin ta­ka­na on ka­ri. Gam­la Da­men jo­ka ta­pauk­ses­sa tör­mä­si merk­kiin, ei­kä teh­nyt tar­vit­ta­vi­a pyö­räh­dyk­si­ä. Fluns­sa o­li vie­nyt mi­nul­ta kai­ken ag­res­sii­vi­suu­den, jo­ten en jak­sa­nut teh­dä pro­tes­ti­a. To­dis­tu­sai­neis­to­a o­li­si ker­ran­kin ol­lut kym­me­nen ka­me­ran ku­va­tes­sa ta­pah­tu­maa.

Lens­sil­lä o­li­kin ku­vat­ta­vaa ve­nei­den bro­ac­ha­tes­sa jo­ka puo­lel­la. Rei­vat­tu­na hä­vit­tiin vä­hän vauh­dis­sa. Toi­saal­ta ve­ne o­li pa­rem­min hal­lin­nas­sa ja pys­tyt­tiin o­hit­ta­maan ruuh­kat ja näin pa­ran­ta­maan si­joi­tuk­si­a. Gam­la Da­men jat­koi ag­res­sii­vis­ta lin­jaa ja nos­tat­ti styy­ran hals­sil­la ri­vin paa­ran ve­nei­tä, pa­kot­ta­en ne väis­tä­mään ja jiip­paa­maan. Tä­mä o­li tie­ten­kin täy­sin sään­tö­jen mu­kais­ta. En eh­ti­nyt näh­dä tu­li­ko sii­nä su­mas­sa tör­mäyk­si­ä kun huo­ma­sim­me, Nau­ton­nie­rin keu­las­taa­gin pur­jei­neen ir­to­a­van kan­nes­ta. Tai­sin vain ho­ke­a mie­les­sä­ni "ä­lä kään­nä tuu­leen" kun he kään­si­vät tuu­leen ja mas­to tu­li a­las. Ei tain­nut sat­tu­a sen pa­hem­paa. Sai­vat mas­ton­kin o­min a­vuin ve­nee­seen.

A­la­mer­kil­lä kun kään­net­tiin krys­sil­lä o­li ko­ko mie­his­tä jo si­tä miel­tä, et­tä rei­vaus o­li oi­ke­aan o­su­nut rat­kai­su. U­seim­mil­la ve­neil­lä ei hom­ma ol­lut ko­vin hy­vin hal­lus­sa. Mei­tä vas­taan lens­sil­lä a­ja­val­la Nau­ti n' Nol­lal­la o­li vai­keuk­si­a spin­nun­sa kans­sa. Jou­duim­me styy­ran hals­sil­la väis­tä­mään hei­tä niin, et­tä fok­ka me­ni pak­kiin. Ei­vät tain­neet e­des huo­ma­ta mei­tä, ei­kä mi­tään huu­to­ja täs­sä tuu­les­sa kuu­le. En täs­sä­kään läh­te­nyt a­vai­le­maan pro­tes­ti­lip­pu­a. Fluns­sa vä­syt­ti tai sit­ten en pi­tä­nyt tä­tä ki­saa riit­tä­vän tär­ke­ä­nä. Vä­hän ve­nei­tä vä­hän pis­tei­tä. (Ei kan­na­ta luot­taa et­tä jat­kos­sa jä­tet­täi­siin pro­tes­toi­mat­ta!!!)

Sit­ten vain krys­sit­tiin maa­liin.

16.9: Huo­ma­sin vi­de­ok­li­pis­tä, et­tä Gam­la Da­men kuit­ta­si merk­kiin kos­ke­tuk­sen pyö­räh­dyk­sel­lä. Hy­vä näin. Vih­jee­nä oi­kei­ta ki­so­ja var­ten, et­tä pyö­räh­dys pi­tää teh­dä vä­lit­tö­mäs­ti ja mui­ta häi­rit­se­mät­tä (en pys­ty nyt tar­kis­ta­maan sa­na­muo­to­a). Myö­hem­min so­vi­tet­tu­a ran­gais­tus­ta ei to­den­nä­köi­ses­ti hy­väk­sy­tä.

No! Lop­pu­vuo­si a­je­taan näil­lä ja en­si vuon­na on uu­det sään­nöt.