Takaisin Edellinen Seuraava
BOW: Perjantai (Video lisätty)
Ratakisaa
Timo
2008.07.25
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, An­na, Kim­mo, Tuo­mo ja Ki­lu

A­vo­me­ren vii­mei­sen si­jan jäl­keen o­li nyt pa­ran­net­ta­va si­joi­tuk­si­a ra­ta­ki­sas­sa, jos­sa ei ai­kai­sem­min ol­la pär­jät­ty ko­vin hy­vin. En­nen start­ti­a kes­ki­tyt­tiin pur­jei­den trim­mauk­seen ja käy­tiin jii­pit lä­pi vain suul­li­ses­ti. Ai­ka­tau­lu­a o­li muu­tet­tu niin, et­tä per­jan­tai­na a­je­taan kol­me läh­tö­ä ra­taa ja lau­an­tai­na yk­si ra­ta ja saa­ris­to­ki­sa.

Tuul­ta o­li a­lus­sa vain noin 3 m/s. E­ka start­ti me­ni koh­ta­lai­ses­ti. Jii­pit pa­rem­min kuin kos­kaan en­nen. Sa­mo­ja vauh­te­ja a­jet­tiin lä­hin­nä Ta­ran­tel­lan kans­sa. Juu­ri en­nen maa­li­a tuu­li taas moi­na­si al­le 3 m/s ja maa­liin tu­lo o­li tus­kaa. Täs­sä vai­hees­sa maa­liin o­li tu­le­mat­ta X2, me, Ta­ran­tel­la ja Me­rin­na. Si­joi­tus jäi kuu­den­nek­si kun ta­soi­tuk­set riit­ti­vät X2:lle.

Toi­nen start­ti me­ni täy­sin nap­piin. Jon­nan mu­kaan jää­tiin pau­kus­ta kui­ten­kin 3 se­kun­ti­a, jo­ten pa­ran­ta­mi­sen va­raa on. O­lim­me va­pais­sa tuu­lis­sa ja styy­ran hals­sil­la, jo­ten pys­tyim­me hyö­dyn­tä­mään shif­tit vä­lit­tä­mät­tä muis­ta. Ai­no­a huo­li o­li, et­tä tuu­li o­li to­del­la heik­ko ja o­li to­den­nä­köis­tä, et­tei pääs­täi­si 2,5 sol­mun kes­ki­no­peu­teen, jol­loin läh­tö hy­lät­täi­siin. Jon­kin ai­kaa tai­sim­me joh­taa ki­saa, mut­ta Ast­rai­a ja Il­ma­ri­nen a­joi­vat o­hi. Tuu­li­kin nou­si a­joit­tain 5 m/s, jo­ten kaik­ki o­li hy­vin. O­hi­tim­me jo­pa kak­si 10 mi­nuut­ti­a aiem­min läh­te­nyt­tä kak­ko­sen ve­net­tä ja a­joim­me Il­ma­ri­sen pe­räs­sä maa­liin. Täs­sä­kin tuu­li taas moi­na­si en­nen maa­li­a ja vii­mei­si­ä ran­kais­tiin. Me pää­sim­me koh­ta­lai­ses­sa tuu­les­sa maa­liin ja saim­me kol­men­nen si­jan.

Tuu­li heik­ke­ni en­ti­ses­tään ja star­tit jäi­vät kah­teen. Vii­mei­sel­tä si­jal­ta nou­sim­me nyt kuu­den­sik­si ko­ko­nais­pis­teis­sä. Finn­Fun on ta­voit­ta­mat­to­mis­sa 5. si­jal­la ja X2 mel­kein ta­sois­sa 7. si­jal­la. Lau­an­tai­na kat­so­taan mi­ten mei­dän käy X2:n kans­sa.