Takaisin Edellinen Seuraava
BOW: Lauantai (Video lisätty)
Rata- ja saaristokisa
Timo
2008.07.26
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, An­na, Tuo­mo, Ki­lu ja Kim­mo

Tuu­li py­syi heik­ko­na myös lau­an­tai­na. A­jet­tiin yk­si ra­ta- ja saa­ris­to­ki­sa. Ra­dal­la ei täl­lä ker­taa oi­kein mi­kään toi­mi­nut ja jää­tiin vii­mei­sik­si. Saa­ris­to­ki­sa

o­li 12 mai­lin lenk­ki Tal­lin­nan­lah­del­la. Läh­det­tiin a­ja­maan krys­si­ä oi­ke­aa lai­taa kun suu­rin o­sa va­lit­si va­sem­man. Myös X2 va­lit­si oi­ke­an lai­dan ja mei­dät

o­hi­tet­tu­aan joh­ti ki­saa. Tuu­li heik­ke­ni en­ti­ses­tään ja pa­luu­mat­kal­la spin­nun len­nät­tä­mi­nen o­li vai­ke­aa. X2 muu­ta­ma­na muun li­säk­si läh­ti i­tään, mut­ta kun mei­dän

mie­les­tä siel­lä ei tuul­lut niin jää­tiin län­teen seu­rai­le­maan tuu­li­a­lu­ei­ta ja o­dot­ta­maan tuul­ta jon­ka tur­vin voi­si y­lit­tää lai­va­väy­län. Lo­pul­ta tuu­li voi­mis­tui ja

läh­det­tiin ta­kai­sin koh­ti Pi­ri­taa. E­ri­lai­sil­la tak­tii­koil­la a­ja­neet ve­neet tu­li­vat lo­pul­ta lä­hes sa­maan ai­kaan maa­liin. X2 sai pau­kun, mut­ta ta­soi­tuk­sis­sa jäi kuu­den­nek­si mei­dän ot­ta­es­sa kol­man­nen si­jan. Pis­teis­sä X2 pää­si mei­dän kans­sa ta­soi­hin. Pi­dim­me kui­ten­kin kuu­den­nen si­jan kah­del­la kol­mos­si­joi­tuk­sel­lam­me.

A­vo­me­ri kiel­tä­mät­tä ma­sen­si, kos­ka o­do­tim­me siel­tä hy­vää tu­los­ta on­nis­tu­neen pur­jeh­duk­sen jäl­keen. Ra­ta ja saa­ris­to­ki­sas­sa pää­sim­me on­nek­si näyt­tä­mään, et­tä

ol­laan o­pit­tu ai­ka pal­jon vuo­den ai­ka­na. Ta­so on tääl­lä ko­va ei­kä mi­tään saa il­mai­sek­si. Toi­veis­sa o­li­si tie­ten­kin, et­tä o­li­si e­nem­män ve­nei­tä. Nyt First

31.7:jen jää­ty­ä pois, ei myös­kään en­si vuon­na saa­da SM sta­tus­ta.