Takaisin Edellinen Seuraava
Emäsalon lenkki 26.05.2007
Seikkailu sumussa
Timo
2007.05.28
2010.04.13

E­mä­sa­lon lenk­ki 26-27.5 2007

Gas­tit:

Ti­mo "Ki­lu" Mark­ka­nen, Ju­ha Ka­ta­ja

Start­ti o­li taas hy­vä. Tuu­li o­li vi­nos­ti vas­tai­nen. Jon­nan oi­val­luk­sel­la a­jet­tiin styy­ral­la a­la­poi­jul­le ja siel­tä paa­ral­la lin­jan y­li en­sim­mäi­se­nä. Hy­vä al­ku kuit­taan­tui, kun va­lit­tiin ka­si­non puo­li, kun toi­nen puo­li ve­ti sel­väs­ti pa­rem­min. Kus­taan­mie­kas­sa jou­dut­tiin o­dot­te­le­maan Ve­si­kon luo­na kun Nor­dic Jet Li­nen tär­ke­ä vod­ka­tu­ris­ti­kul­je­tus vaa­ti e­tuo­i­keut­ta.

Me­rel­lä o­li sit­ten su­mu, jo­ka jat­kui sun­nun­tai­aa­muun saak­ka. Tuu­len no­peus ja var­sin­kin suun­ta vaih­te­li suu­res­ti. A­ja­mi­nen yöl­lä su­mus­sa il­man mi­tään kiin­to­pis­tet­tä o­li ra­sit­ta­vaa. Tuu­li shif­tai­li kym­me­ni­ä as­tei­ta. E­des­sä ei a­joit­tain nä­ky­nyt e­des pe­rä­va­lo­ja joi­den mu­kaan  a­jaa. Van­ha Suun­non kom­pas­si on muu­ten hy­vä, mut­ta pi­me­äs­sä sii­tä ei nä­e oi­kein mi­tään.

O­mal­la hui­li­vuo­rol­la­ni o­li vai­ke­a saa­da u­nen­pääs­tä, kun kan­nel­ta sin­koi­li lau­sei­ta: "Mi­kä nois­ta sil­lan au­kois­ta on se jo­hon a­je­taan!" "Co­rin­ne a­jaa vää­räs­tä au­kos­ta!" "va­lon hei­tin ei au­ta yh­tään!" "Ei ton­ne voi a­jaa!"

Aa­mul­la ei ol­lut mi­tään kä­si­tys­tä muis­ta ve­neis­tä, tai o­mas­ta si­joi­tuk­ses­ta. Su­mus­ta il­mes­tyi sit­ten Win­dUn­gen ja myö­hem­min Co­rin­ne ja mui­ta ve­nei­tä.

En­nen "he­vo­si­a" Ma­riel­le o­hit­ti mei­dät. Luf­fat­tiin sen ver­ran et­tei pää­se tuu­len puo­lel­le. A­jau­dut­tiin kui­ten­kin lii­an lä­hel­lä saa­ri­a ja heik­koon tuu­leen. Täs­sä vai­hees­sa Co­rin­ne pää­si ai­ka kau­as. Huo­mat­tiin kui­ten­kin, et­tä Don­na on kau­ka­na ta­ka­na, vie­lä täs­sä vai­hees­sa.

San­ta­ha­mi­nan ja I­son saa­ren vä­li­nen spin­nu a­jo ei näh­tä­väs­ti su­ju­nut, kos­ka Don­na saa­vut­ti mei­dät. Kus­taa­mie­kas­sa va­lit­tiin vää­rä lai­ta. Tuu­li kään­tyi vas­taan ja lop­pui ko­ko­naan. Vaih­det­tu­aan spin­nu­a, Don­na on­nis­tui a­ja­maan Kus­taan­mie­kan lä­pi ja o­hit­ti ko­ko po­ru­kan. Me­kin sit­ten pää­sim­me Co­rin­nen o­hi, mi­kä ei täs­sä vai­hees­sa e­nää loh­dut­ta­nut.

Hy­vä ja jän­nit­tä­vä ki­sa lop­puun as­ti. Kes­keyt­tä­nei­tä o­li pal­jon. Syy­nä heik­ko tuu­li ja 24 tun­nin ta­ka­ra­ja. Jo­ku a­joi yöl­lä ki­vil­le ja käyt­ti ko­net­ta. Ei näh­ty ku­ka. O­ma si­joi­tus (3.) o­li pa­rem­pi kuin vii­me vuon­na (6.), jo­ten ol­laan tyy­ty­väi­si­ä, vaik­ka Don­nan o­hi­tus lop­pu­suo­ral­la vä­hän har­mit­ti. Pal­kin­to­jen ja­ko jäi vä­liin kun en muis­ta­nut, et­tä se on siir­ret­ty sun­nun­tail­le.