Takaisin Edellinen Seuraava
Karvalakki 13.10.2007
Timo
2007.10.14
2010.04.13

Gas­tit: Ti­mo Mark­ka­nen, Kim­mo Pön­tis­kos­ki, An­na Har­pi­la ja Juk­ka Ha­ve­ri­nen E­del­li­sen päi­vän rän­tä­sa­de ja ko­va tuu­li o­li muut­tu­nut u­pe­ak­si au­rin­gon­pais­teek­si. Tuu­li o­li poh­joi­sen­puo­lel­ta, puus­kais­ta, mak­si­mis­saan n. 14 m/s. Juu­ri en­nen i­son luo­kan start­ti­a tuu­li kään­tyi i­dem­mäk­si ja mah­dol­lis­ti yh­del­lä hals­sil­la a­jon y­lä­mer­kil­le, kun läh­ti juu­ri lin­jan y­lä­lai­das­ta. Tä­hän ke­hit­tyi sen ver­ran ruuh­kaa, et­tä u­se­am­pi­kin ve­ne ko­la­roi. Jää­tiin ih­met­te­le­mään häs­säk­kää, ei­kä huo­mat­tu vaih­taa spin­nu­a toi­sel­le puo­lel­le. Mei­dän start­ti me­ni a­joi­tuk­sen puo­les­ta nap­piin. Tuu­li shif­ta­si sen ver­ran, et­tä jou­dut­tiin ot­ta­maan ven­da ja myös väis­tä­mään jo­tain exp­res­si­ä. Spin­nun nos­to e­del­lä­mai­ni­tus­ta syys­tä vä­hän kes­ti. Uu­si lit­te­äm­pi spin­nu toi­mi hy­vin. A­jet­tiin luo­to­jen vä­liin ja jou­dut­tiin het­ken a­ja­maan täy­sin plat­tis­ta. Tu­li pa­kos­ta­kin mie­leen kuin­ka hel­pos­ti In­fer­nol­la on­nis­tuu kii­na­lai­nen bro­ach. (Kuu­lem­ma on­nis­tuu) Don­na a­joi i­som­mal­la spin­nul­laan ja sai vä­hän e­tu­mat­kaa. Toi­saal­ta Sol­veig las­ki spin­nun­sa pal­jon en­nen mei­tä, jo­ten spin­nu va­lin­ta tai­si ol­la oi­ke­a. En­nen Trut­kob­be­ni­a las­kim­me spin­nun em­me­kä y­rit­tä­neet jiip­pi­ä. Jiip­pien on­nis­tu­misp­ro­sent­ti i­sos­sa luo­kas­sa o­li sen ver­ran pie­ni. Trut­kob­be­nil­ta ly­hyt le­gi län­teen ja jiip­pi Si­ti­mel­le päin. E­kas­sa jii­pin y­ri­tyk­ses­sä bro­ac­ha­sim­me. On­nek­si Ko­a­lan kip­pa­ri o­li valp­paa­na ja eh­ti väis­tää. Har­kit­sin täs­sä spin­nun nos­ta­mis­ta. Lai­dal­la o­li ker­ran­kin po­ruk­kaa ja tuu­li­kul­ma riit­tä­vä. Don­na nos­ti spin­nun ja tu­li ti­lai­suus ver­ra­ta tak­tii­koi­ta. Il­man spin­nu­a­kin vauh­ti o­li par­haim­mil­laan y­li 8 sol­mu­a. Aal­to ei ol­lut riit­tä­väs­ti kun­non surf­fei­hin. Don­na jou­tui spin­nul­laan a­ja­maan a­las. Il­man spin­nu­a pää­sim­me siis Don­nas­ta o­hi. Lop­pu o­li­kin lä­hin­nä krys­si­ä. Nyt vas­ta pääs­tiin o­hi Char­lot­tas­ta ja Vin­dUn­ge­nis­ta. Ja lo­pul­ta myös Lu­ri­fa­xis­ta ja o­lim­me siis pie­nen LY­Sin en­sim­mäi­set maa­lis­sa. To­sin pau­kun sai jos­tain syys­tä Lu­ri­fax. O­le­tim­me hä­vin­neem­me maa­lis­sa Vin­dUn­ge­nil­le. E­tu­mat­ka kui­ten­kin riit­ti. Hel­mi o­hit­ti mei­dät har­mit­ta­vas­ti 19 se­kun­nil­la kor­ja­tuis­sa a­jois­sa.

Kar­va­lak­ki 13.10.2007