Takaisin Edellinen Seuraava
Kausi 2007 ja ensi vuosi
Wrap up ja katsaus ensi vuoteen
Timo
2007.10.17
2010.04.13

Pur­jeh­dus­kau­si on nyt o­hi. Val­pu­rin mas­to on jo las­ket­tu ja ve­ne nos­te­taan lau­an­tai­na. O­lem­me var­sin tyy­ty­väi­si­ä ku­lu­nee­seen ke­sään. Ke­hi­tys on ol­lut po­si­tii­vis­ta. En­sim­mäi­nen vuo­si IM­Sis­sä su­jui o­do­tus­ten mu­kai­ses­ti. Pa­him­mat vas­toin­käy­mi­set koh­dat­tiin juu­ri IMS ki­sois­sa. Suur­saa­ren plä­gä ja ge­no­a 1:n re­pe­ä­mi­nen se­kä Han­ko-Sand­hamn ki­sas­sa, et­tä Offs­ho­re Wee­kil­lä. Tie­det­tiin, et­tä IMS 3 ta­so on ko­va, ei­kä o­do­tel­tu lii­ko­ja. Got­land Runt nel­jäs si­ja o­li loh­du­tus­ta ko­ti­mai­sil­le IMS si­joi­tuk­sil­le. Jo­ku muu­kin on saat­ta­nut ih­me­tel­lä, mik­si run­tis­sa me­ni hy­vin, mut­ta Suo­mes­sa ei. GR on ol­lut mei­dän pää­ta­voi­te ja sin­ne on myös­kin pa­nos­tet­tu e­ni­ten. Ei meil­lä huo­nos­ti men­nyt vii­me vuon­na­kaan. Tä­män vuo­den kir­jal­la o­li­sim­me ol­leet OR­Cis­sa vii­me vuon­na 9. Mei­dän vii­me vuo­den ORC kir­ja o­li mo­nel­la ta­val­la vir­heel­li­nen ja kun bar­duu­noi­ta ei vii­me vuon­na­kaan käy­tet­ty, a­joim­me käy­tän­nös­sä vii­me vuon­na sa­moil­la va­rus­teil­la kuin tä­nä vuon­na. Ki­sa­ka­len­te­rim­me o­li haas­teel­li­nen, mut­ta a­joim­me yh­tä ki­saa lu­kuu­not­ta­mat­ta kaik­ki! Ai­no­a a­ja­mat­ta jää­nyt o­li ESF:n ki­sa, jon­ne em­me läh­te­neet il­man gas­te­ja. Har­joi­tus­ta on siis tul­lut. Hait­ta­puo­le­na on, et­tä ge­no­a 1 on nyt kah­den vuo­den ja y­li kah­den tu­han­nen mai­lin jäl­keen lop­puun ku­lu­nut. En­si vuo­den ta­voit­teet o­vat ai­ka ta­val­la sa­mat kuin tä­nä vuon­na. Got­land Runt ja IMS/LYS. Ta­voit­tee­na pa­ran­taa tä­män vuo­den tu­lok­si­a. In­fer­no 31 "OD" vi­ral­li­se­na tai e­pä­vi­ral­li­se­na voi­si toi­mi­a hy­vä­nä har­joi­tuk­se­na. Muu­ten en nä­e mie­lek­kää­nä ki­so­jen frag­men­toi­tu­mis­ta lil­li­put­ti OD-sar­joi­hin. Jos IMS3 SM-ki­sois­sa on 7 ve­net­tä, lyö se kui­ten­kin lau­dal­ta jon­kun kol­men ve­neen "luok­ka-ki­san". Ja ta­so on var­mas­ti pa­rem­pi. IMS/LYS va­lin­ta pi­tää päät­tää myö­hem­min. Pi­dän eh­dot­to­mas­ti IMS ta­soi­tus­ta oi­keu­den­mu­kai­sem­pa­na kuin yh­teen ker­toi­meen pe­rus­tu­vi­a LYS tai IRC ta­soi­tuk­si­a. Toi­saal­ta jos IMS 3:ssa ei o­le ve­nei­tä ja LY­Sis­sä on... Ve­neel­le ei o­le tal­vel­la suun­ni­tel­mis­sa e­nää mi­tään suu­rem­paa. Pur­je­va­li­koi­maan pa­ran­ne­taan ja täy­den­ne­tään. Plot­te­ri­on­gel­ma pi­tää rat­kais­ta.

Kau­si 2007 ja en­si vuo­si