Takaisin Edellinen Seuraava
Pentala Race 16.6.2007 DSQ
Timo
2007.06.17
2010.04.13

Vie­lä Li­la­ben pro­tes­tis­ta. Pyy­sin ja sain ko­pi­ot pro­tes­ti­pöy­tä­kir­jois­ta. Kii­tos ESF! Muu­ta­ma kom­ment­ti: Pro­tes­ti huu­det­tiin, mut­ta ei Val­pu­ril­le. Pu­nais­ta lip­pu­a ei näy­tet­ty Val­pu­ril­le. Kum­man­kin a­si­an väi­te­tään ta­pah­tu­neet pro­tes­ti­lo­mak­keel­la. Li­la­be ei huu­ta­nut "Vi hö­jer". To­sin sil­lä ei o­le mer­ki­tys­tä. Vä­lit­tö­mäs­ti kun huo­ma­sin Li­la­ben nos­ta­van, nos­tin kurs­si­a y­lös. Täs­sä yh­tey­des­sä Val­pu­rin pe­rä o­sui Li­la­been. Luon­nol­li­ses­ti kun kään­tää pin­naa y­lös niin pe­rä tu­li lä­hem­mäs Li­la­be­a. Pro­tes­tin pää­tök­ses­sä en ym­mär­rä mai­nin­taa, et­tä Cas­sand­ran ja Li­la­ben kon­tak­ti o­li mi­ni­maa­li­nen. Ry­säyk­ses­tä pää­tel­len vä­hin­tään kai­de­tol­pat vään­tyi­vät. Y­ri­te­tään­kö täl­lä vii­ta­ta sii­hen, et­tä tör­mäys Val­pu­riin o­li­si ol­lut ra­ju? Mi­nun pi­ti sor­mel­la o­soit­taa Jon­nal­le, en­nen kuin hän huo­ma­si mis­sä naar­mu on. (Tul­kaa kat­so­maan) Li­säk­si ih­me­tyt­tää, et­tä pro­tes­tin jät­tä­jä on Pe­ter We­ber ja to­dis­ta­ja­na on kip­pa­ri And­re­as We­ber. Mie­les­tä­ni Li­la­be ei an­ta­nut mi­nul­la mah­dol­li­suut­ta väis­tää, hei­dän muut­ta­es­saan suun­taa, Cas­sand­ran nos­ta­es­sa kurs­si­a. Väi­te, et­tä he il­moit­ti­vat pro­tes­toi­neen­sa Val­pu­ri­a vas­taan on va­let­ta. O­lim­me riit­tä­vän lä­hel­lä et­tä o­li­sim­me huo­man­neet. Veik­kaan, et­tä ra­jun tör­mäyk­sen jäl­keen Cas­sand­ran kans­sa, Li­la­be on pro­tes­toi­nut Cas­sand­raa vas­taan. Huo­mat­tu­aan ran­nas­sa, et­tä me läh­dem­me pois ja lu­et­tu­aan sään­tö­kir­jaa tar­kem­min, he ot­ti­vat Val­pu­rin vie­raas­ta seu­ras­ta koh­teek­si. Vä­hin­tään­kin rauk­ka­mais­ta. Jos mei­tä vas­taan o­li­si pro­tes­toi­tu, niin o­li­sim­me jo­ko voi­neet kui­ta­ta ta­pah­tu­neet kah­del­la ven­dal­la ja jii­pil­lä. Ja pi­tä­neet nel­jän­nen si­jan. O­li­sin myös voi­nut puo­lus­taa it­se­ä­ni pro­tes­ti­kä­sit­te­lys­sä.