Takaisin Edellinen Seuraava
Pitkäluotopurjehdus 22.9.2007
Syysretki Kotkaan
Timo
2007.09.28
2010.04.13

Tuu­li­va­roi­tus o­li 18 m/s ja tuul­ta o­li­kin jo aa­mul­la kyl­lik­si. Saim­me pa­ri li­sä­gas­ti­a kun pie­nen luo­kan ve­neet ei­vät ha­lun­neet läh­te­ä mu­kaan ki­saan, mut­ta kyl­lä­kin KPS:n saa­ri­pai­kas­sa jär­jes­tet­tä­vään oc­to­ber fes­tiin. Ki­saan o­li il­moit­tau­tu­nut 22 ve­net­tä, 11 start­ta­si ja 7 tu­li pe­ril­le. Brat­wurs­ti ei to­si­aan lop­pu­nut kes­ken. Start­ti me­ni nap­piin ja läh­det­tiin en­sim­mäi­si­nä krys­si­mään Kau­nis­saa­ren se­läl­le. Jo­ku ven­da tai­si men­nä pie­leen kos­ka Ke­o 1 pää­si jos­sain vai­hees­sa o­hi. En­nen kään­tö­merk­ki­ä pääs­tiin kui­ten­kin taas kär­keen. Kään­tö­merk­ki a­jet­tiin pit­käk­si ja Ke­o 1 pää­si taas o­hi. Täs­sä a­jel­tiin sit­ten si­vu­tuu­les­sa i­tään. Meil­lä o­li keu­las­sa fok­ka ja i­sos­sa yk­si rei­vi. Ke­sän no­peu­sen­nä­tys tu­li var­mas­ti. Vaih­det­tu plot­te­ri se­ko­si taas, jo­ten tark­kaa no­peut­ta ei saa­tu. Hom­ma ei ko­ko­nai­suu­te­na toi­mi­nut. 20 as­tet­ta a­lem­mas tai y­lem­mäs o­li­si pääs­syt hel­pos­ti. Bro­ac­he­ja tu­li tur­han u­sein. Kes­ki­tuu­li o­li jo­tain 16 m/s ja puus­kis­sa vä­lil­lä pit­kään­kin y­li 20 m/s. Ke­li o­li eh­dot­to­mas­ti tä­män vuo­den ko­vin. En­sim­mäi­nen ker­ta kah­teen vuo­teen kun rei­vat­tiin ki­sas­sa. Si­vu­tuu­les­sa Gab­riel­la täy­del­lä i­sol­laan a­joi pa­kos­ta­kin o­hi. Me­kin pää­sim­me Ke­o 1:stä o­hi. Ke­o 1 py­syi mei­hin näh­den kui­ten­kin lii­an lä­hel­lä ja voit­ti ta­soi­tuk­sis­sa.

Gas­tit:

Sei­ja Mark­ka­nen, Tuo­mo Roi­ne ja Kai Holm­löf

Pit­kä­luo­to­pur­jeh­dus 22.9.2007