Takaisin Edellinen Seuraava
S. Wikström 19.5. & Prosailor IMS Race 20.5.
Timo
2007.05.20
2010.04.13

Per­jan­tai puo­len päi­vän ai­kaan saa­tiin vii­mein Sail Tec­hil­tä kaik­ki o­sat ge­no­an skuut­ti­kis­koon. Ko­ko per­jan­tain il­ta kah­dek­saan a­sen­ne­tiin kis­ko­ja. S.Wickst­röm or­de­rei­den lu­ke­mi­seen jäi ai­ka vä­hän ai­kaa. Laun­tai­aa­mu­na star­tis­sa Jon­na ot­ti hy­vän star­tin, jää­tiin pau­kus­ta vain 10 se­kun­ti­a. Al­ku me­ni ai­ka hy­vin, kun ot­taa huo­mi­oon, et­tä tä­mä on en­sim­mäi­nen ker­ta tä­nä ke­vää­nä kun y­lim­pään­sä pur­jeh­di­taan. Mel­kin tol­pan jäl­keen tu­li pie­ni su­mu. Ol­tiin pak­ki­tuu­lis­sa, jo­ten o­tet­tiin ven­da län­teen, sin­ne jat­ket­tiin. Toi­sel­la kier­rok­sel­la ym­mär­ret­tiin, et­tä Trut­kob­ben o­li jää­nyt en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la kier­tä­mät­tä. Nos­tet­tiin pe­rä­lip­pu ja a­jet­tiin lop­pu ra­ta tree­ni­ni­nä, y­rit­tä­en vält­tää häi­ri­ö­tä muil­le. Sun­nun­tai. Start­ti o­li taas hy­vä mut­ta Fi­nel­lin kans­sa ei saa­da e­des sa­maa vauh­ti­a.Spin­nu ma­nöö­rit me­ni­vät har­joi­tuk­se­na. Toi­sel­le kier­rok­sel­le vaih­det­tiin G3. Vii­mei­sel­lä mer­kil­lä o­li­si pi­tä­nyt nos­taa spin­nu, mut­ta kun Fi­nell:kään ei nos­ta­nut niin o­li vai­ke­a saa­da vä­sy­nei­tä gas­te­ja mo­ti­voi­tu­maan spin­nun nos­toon. Hä­vit­tiin 2. si­ja 23 se­kun­ti­a.O­len kui­ten to­si tyy­ty­väi­nen ki­saan. Ei mi­tään suu­ri­a on­gel­mi­a ve­nees­sä.