Takaisin Edellinen Seuraava
Sähköremontti 2006 - 2007
Timo
2008.01.12
2010.04.13

Ve­nei­den säh­kö­kyt­ken­nät on y­leen­sä teh­ty huo­nos­ti. Täs­tä seu­raa mo­ni­a on­gel­mi­a ja mah­dol­li­ses­ti myös vaa­ra­ti­lan­tei­ta. A­loim­me kar­toit­taa Val­pu­rin säh­kö­jä he­ti kun han­kim­me Val­pu­rin. Ti­lan­ne o­li niin­kuin y­leen­sä, joh­to­ja on ve­det­ty si­tä mu­kaan kun lait­tei­ta on a­sen­net­tu. Ja ai­na suo­raan a­kul­ta. Val­pu­ris­sa o­li on­nek­si u­seim­mis­sa ak­ku­vi­ri­tyk­sis­sä käy­tet­ty su­la­ket­ta. Kor­jai­lim­me pa­him­pi­a he­ti, mut­ta e­ka­na vuon­na ei eh­dit­ty ko­vin pal­jon. Tär­kein­tä o­li do­ku­men­toi­da va­lo­ku­vaa­mal­la kaik­ki kyt­ken­nät. Tä­mä o­soit­tau­tui myö­hem­min kul­lan ar­voi­sek­si.




Pää­kyt­kin.




Tau­lun si­sus si­vus­ta.




Tau­lu pääl­tä.

Vii­me ke­vää­nä teim­me sit­ten uu­den pon­nis­tuk­sen säh­kö­jen toi­mi­vuu­den ja tur­val­li­suu­den pa­ran­ta­mi­sek­si. Sel­vi­tim­me nyt lo­pul­ta vii­mei­sien­kin joh­to­jen kul­ku­rei­tit. O­vat­ko lait­tei­den vir­ran­ku­lu­tus ja joh­to­jen lä­pi­mit­ta oi­kein ja o­vat­ko su­lak­keet oi­kein mi­toi­te­tut.

Tu­los o­li var­sin ma­sen­ta­va. Kaik­ki o­li jo veis­tä­möl­lä ve­det­ty mi­ten sat­tuu. E­si­mer­kik­si kom­pas­si­va­lon lan­gan­lai­haa joh­to­a suo­ja­si yk­si­nään 20A su­la­ke??? Jo­tain veis­tä­mön ym­mär­ryk­ses­tä ker­too, et­tä pää­tau­lul­le si­sään­tu­le­vat kaa­pe­lit o­li mi­toi­tet­tu niin, et­tä plus­saa tu­li kah­del­la 8 mm kaa­pe­lil­la ja mii­nus­ta yh­del­lä. Var­maan o­li a­ja­tel­tu, et­tä säh­kö ku­luu lait­teis­sa ja ta­kai­sin ak­kuun me­nee vä­hem­män. (???!)

2

Ve­dim­me uu­det kaa­pe­lit. Tes­ta­sin su­lak­keet. Toi­mi­mat­to­mat vaih­doin uu­siin. Muu­ten­kin su­lak­kei­ta vaih­det­tiin huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­piin. Su­lak­kei­den tes­tauk­ses­sa sain myös de­monst­roi­tu­a mik­si joh­to­jen oi­ke­at lä­pi­mi­tat ja oi­kein mi­toi­te­tut su­lak­keet o­vat niin tär­kei­tä. 12 V säh­kö o­vat to­del­la vaa­ral­lis­ta vaik­ka säh­köis­kuis­ta ei o­le huol­ta.




Lii­an o­hut joh­to syt­tyy tu­leen kun sen lä­pi joh­de­taan lii­an suu­ri vir­ta. E­si­mer­kik­si oi­ko­su­lun seu­rauk­se­na.




Pa­lo ei niin vain sam­mu­kaan. A­jat­te­le tä­tä sul­je­tun pää­tau­lun si­säl­lä!

Pää­tau­lu­a pa­ran­net­tiin jon­kin ver­ran. Hom­ma ei o­le vie­lä val­mis, e­li en o­le tyy­ty­väi­nen. On tä­mä nyt kui­ten­kin pa­rem­pi kuin en­nen - Ja tur­val­li­sem­pi.