Takaisin Edellinen Seuraava
Gotland Runt 2007 gastin näkökulmasta.
Seijan näkemys Runtista
Seija
2007.10.23
2011.12.29

(Jul­kais­tu Me­rel­le leh­den nu­me­ros­sa 2/2007)

Got­land Run­tis­sa en­sim­mäis­tä ker­taa 1.-3.7.2007!

Sain jo ke­säl­lä 2006 Es­poo-Suur­saa­ri-ki­san jäl­keen Val­pu­rin kip­pa­ril­ta Ti­mo Ve­sa­lai­sel­ta kut­sun läh­te­ä sa­man vuo­den Got­land Run­tiin gas­tik­si. Sil­loin jäi es­tei­den vuok­si läh­te­mät­tä, mut­ta vuo­den 2007 Got­land Run­tiin gas­tik­si il­moit­tau­duin jo a­jois­sa.

Val­pu­ri on HSK:n li­pun al­la pur­jeh­ti­va In­fer­no 31. Kip­pa­ri ja kip­pars­ka Jo­han­na Kärk­käi­nen o­vat jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti teh­neet Val­pu­ris­ta ki­sa­ve­net­tä. Ve­ne toi­mii hy­vin, on va­rus­tet­tu lois­ta­vas­ti ja on i­lo oh­ja­ta.

Han­koon ko­koon­nuim­me kes­ki­viik­ko­na 27.6. Ti­mo, Jon­na, Ju­ha, Juk­ka, Ti­mo M ja al­le­kir­joit­ta­nut kaa­to­sa­tees­sa ja na­va­kas­sa tuu­les­sa. Kot­kan Pur­si­seu­raan kuu­lu­vi­a ve­nees­sä o­li nel­jä. Hy­vä or­ga­ni­soin­ti ki­saa var­ten nä­kyi he­ti. Han­ko-Sand­hamn ki­sa al­koi seu­raa­va­na il­ta­päi­vä­nä. Kil­paan o­li il­moit­tau­tu­nut 35 ve­net­tä nel­jään e­ri luok­kaan. Tuu­li heik­ke­ni hil­jal­leen aa­mun lu­ke­mis­ta. Kil­pai­lun a­lus­sa kaik­ki näyt­ti hy­väl­tä mei­dän kan­nal­tam­me. Va­li­tet­ta­vas­ti il­ta­yös­tä ve­neen yk­kös­ge­nu­aan tu­li re­pe­ä­mä, jo­ta em­me pys­ty­neet paik­kaa­maan. Pää­tim­me kes­keyt­tää ki­san ja a­jaa mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti Sand­ham­niin, jot­ta sai­sim­me pur­jeen kor­jat­tu­a en­nen var­si­nais­ta Got­land Runt kil­pai­lu­a.

Sand­ham­niin saa­vuim­me myö­hään per­jan­tai-il­ta­na. Sa­ta­ma-al­las o­li täyn­nä ve­nei­tä. Sa­ta­maan o­li pys­ty­tet­ty telt­ta, jos­sa o­li e­ri­lais­ta rek­vi­siit­taa myy­tä­vä­nä ja kat­sel­ta­va­na. SMHI e­li ruot­sa­lais­ten il­ma­tie­teen lai­tos o­li pa­nos­ta­nut ti­lai­suu­teen lä­het­tä­mäl­lä kak­si me­te­o­ro­lo­gi­a se­los­ta­maan sää­ku­vi­oi­ta kil­pai­li­joil­le. I­sol­la la­val­la o­li mu­siik­kie­si­tyk­si­ä. Tuk­hol­ma­lais­nuo­ret jär­jes­ti­vät meil­le yö­oh­jel­maa. Hei­dän ve­neis­sään soi­vat mu­siik­ki­kaiut­ti­met täy­sil­lä. Aa­mu­yöl­lä he­rä­sin ”Nu tän­das tu­sen ju­lel­jus” jou­lu­lau­luun.

Rik­kou­tu­neen pur­jeen veim­me lau­an­tai­aa­mu­na ran­nas­sa o­le­val­le pur­je­neu­lo­jal­le. Hä­nel­lä o­li ai­na­kin 14 tun­ti­nen työ­päi­vä ve­nei­den pur­jei­ta pai­ka­tes­saan. Kip­pa­ri­ko­kouk­ses­sa saim­me tie­to­a se­kä ruot­sik­si et­tä eng­lan­nik­si.

Sun­nun­tai­aa­mu­na pa­ri tun­ti­a en­nen läh­tö­lau­kaus­ta suun­ta­sim­me sa­ta­mas­ta läh­tö­a­lu­eel­le hais­te­le­maan tun­nel­maa ja si­tä­hän riit­ti. U­pei­ta ve­nei­tä pyö­ri ym­pä­ril­lä y­li 250, jois­ta suu­rim­mat o­li­vat 70 jal­kai­si­a. Pie­nim­pä­nä ve­nee­nä mu­kaan o­li il­moit­tau­tu­nut KPS:n Rei­jo Ok­sa­lan Num­ber O­ne. Val­pu­ri o­li IMS2 luo­kas­sa ja läh­tö­lin­jal­la tun­gos­ta riit­ti. Ruot­sa­lai­nen nai­sis­to J80 ve­neel­lään o­li ai­heut­taa meil­le har­mi­a py­säh­ty­es­sään läh­tö­a­lu­eel­le e­teem­me. Teim­me al­kuun muu­ta­man ven­dan, mut­ta tuu­li kään­tyi sen ver­ran, et­tä ve­ne läh­ti kul­ke­maan tiuk­kaan vas­tai­seen suo­raan Al­mag­run­dil­le.

Vuo­ro­lis­tan mu­kaan mi­nul­la o­li le­po­vuo­ro, jo­ten me­nin nuk­ku­maan ja ke­rää­mään voi­mi­a. Il­lan pi­men­ty­es­sä tuu­len­suun­ta o­li Gots­ka San­dön koh­dal­la myö­täi­nen. Tark­ka­sil­mäi­si­nä huo­ma­sim­me e­des­sä o­le­vien spin­nu­jen me­ne­vän tyy­nes­sä ka­saan. Kier­sim­me tyy­nen vä­hän kau­em­paa ja o­hi­tim­me y­li kym­me­nen ve­net­tä. Mie­li­a­la ve­nees­sä nou­si kat­toon, mut­ta mal­toim­me mie­lem­me kos­ka ki­saa o­li e­des­sä vie­lä pa­ri vuo­ro­kaut­ta.

Got­lan­nin e­te­lä­o­sas­sa su­mu­laut­ta ot­ti mei­dät het­kek­si sy­lei­lyyn­sä. Tuu­li kään­tyi vas­tai­sek­si ja hei­tim­me pa­ri ven­daa. Ve­neet ka­to­si­vat nä­kö­pii­ris­tä ja kip­pa­ri ha­ki vap­pu­pil­li­ä muis­tut­ta­van su­mu­tor­ven, jo­ta soit­te­li keu­la­kan­nel­la. Jo­ku ve­ne il­mes­tyi su­mus­ta ko­neel­la a­ja­en, mut­ta het­ken pääs­tä su­mun häl­vet­ty­ä kaik­ki nä­ky­vis­sä o­le­vat ve­neet kui­ten­kin pur­jeh­ti­vat.

Lop­pu­mat­ka o­li­kin jäl­leen a­vo­tuul­ta. Le­po­vuo­rot tu­li­vat y­hä tär­ke­äm­mik­si. Juu­ri he­rän­nyt vuo­ro lait­toi u­seim­mi­ten trim­min uu­sik­si ja vauh­ti pa­ra­ni. Yöt o­li­vat ko­lei­ta ja kos­tei­ta, jo­ten kaik­ki läm­pi­mät vaat­teet o­li­vat käy­tös­sä. Kä­vim­me kat­so­mas­sa Vis­byn aal­lon­mur­ta­jaa ja kier­sim­me sen lä­hel­lä o­le­van kään­tö­poi­jun. Al­mag­run­de­til­la o­li jo tun­gos­ta, kun sa­mal­le mer­kil­le ko­koon­tui­vat myös pi­dem­män len­kin a­ja­neet i­sot ve­neet. Le­po­vuo­ro­lai­set ei­vät e­nää malt­ta­neet nuk­ku­a, vaan o­li­vat tiu­kas­ti mu­ka­na lop­pu­ki­ris­sä. Il­lan hä­mär­ty­es­sä o­lim­me maa­lis­sa 57 tun­nin ki­san jäl­keen. Mai­le­ja o­li ker­ty­nyt y­li 300.

Sau­nan ja kyl­män suih­kun jäl­keen Jon­na kä­vi ky­sy­mäs­sä tu­lok­si­a. Meil­le o­li tu­los­sa nel­jäs si­ja. Rie­mul­la ei ol­lut ra­jo­ja. Aa­mul­la si­joi­tus var­mis­tui, sa­moin kuin tie­to, et­tä o­lim­me joh­ta­neet ki­saa en­sim­mäi­ses­sä kont­rol­li­pis­tees­sä.

Meil­le ker­rot­tiin, et­tä sai­sim­me pal­kin­non, kos­ka luo­kas­sam­me o­li 35 ve­net­tä. Puim­me yl­pei­nä pääl­lem­me Val­pu­ri-va­rus­ta­mon pai­dat ja kier­te­lim­me Sand­ham­nin ran­to­ja. Häm­men­ty­nei­nä kai­kes­ta nou­sim­me Sand­ham­nin la­val­le ha­ke­maan pla­kaat­te­ja Wal­len­ber­gin kä­des­tä i­son y­lei­sön ta­put­ta­es­sa meil­le.

Sei­ja Mark­ka­nen, gas­ti

</html>

Takaisin Edellinen Seuraava